آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آش زیره (زیره باج)

متن دوم