آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آشیانه

آشیانه

آشیانه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ تو لانۀ پرنده وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه ارزش آن پرنده و لانه به تو سود و منفعت می‌رسد .اگر ببینی لانه را از جایش کَنده و برداشته‌ای، یـعـنـی کار ناشایستی انجام می‌دهی، ولی اگر…
متن دوم