آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آشتی تعبیر

آشتی

آشتی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کسی آشتی کرده‌ای، تعبیرش این است که عمر تو طولانی می‌شود، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرهای آشتی کردن عبارتند از: 1- طولانی بودن عمر 2- قوت و نیرو 3- اعتقاد و روش و سیرت خوب و پسندیده .…
متن دوم