آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آسیب یا نداشتن انگشت تعبیر

آسیب یا نداشتن انگشت

آسیب یا نداشتن انگشت امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی انگشت تو افتاده یا بریده شده است، تعبیرش این است که فرزند یا برادر و برادرزادگان یا خدمتکاران، و یا یارانت از تو جدا می‌شوند، یا اینکه توان و قوت خود را از دست می‌دهی، یا…
متن دوم