آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آسیب یا مرگ پادشاه تعبیر

پادشاه – آسیب یا مرگ پادشاه

آسیب یا مرگ پادشاه ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پادشاه مرده است و کفنش نمی‌کنند و جنازه‌اش را برنمی‌دارند و دفنش نمی‌نمایند و برایش گریه نمی‌کنند، تعبیرش این است که قسمتی از خانۀ پادشاه خراب می‌شود و احتمالاً آشفته و ناراحت…
متن دوم