آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آسیب و درد پشت

پشت – آسیب و درد پشت

آسیب و درد پشت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پشت تو شکسته است، تعبیرش این است که کسی که پشت و پناه تو می‌باشد از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: یـعـنـی برادر تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید:…
متن دوم