آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آسیب و درد تعبیر

پیشانی – آسیب و درد و…

آسیب و درد و... ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، تعبیرش این است که قدر و مقام تو زیادتر می‌شود.اگر ببینی پیشانی تو درد می‌کند، تعبیرش نادرستی دین و ایمان، و غم و اندوه می‌باشد.اگر…
متن دوم