آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آسیب،آزردگی،نقص تعبیر

آسیب،آزردگی،نقص

آسیب،آزردگی،نقص امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در بدن خودت کمبود و نقصانی ببینی، تعبیرش فقر و شکست از دشمن است. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی عضوی از بدنت دچار تباهی و نابودی شده است، تعبیرش این است که در راه راست قرار نداری.…
متن دوم