آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آزردگی – سایر موارد

آزردگی – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی اعضای بدنت بیشتر شده، تعبیرش این است که خانواده و بستگان تو بیشتر می‌شوند و تو در جای خودت پایدار و برقرار می‌مانی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عضوی از بدنت به راه دیگری می‌رود، یـعـنـی…
متن دوم