آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آزردگی – بدن تعبیر

آزردگی – بدن

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر بدن انسان، غم و اندوه و همچنین زندگانی و معیشت می‌باشد و هر کم و زیادی در آن ببینی به معیشت برمی‌گردد. تعبیر کلی
متن دوم