آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آروغ

آروغ

آروغ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آروغ ترش و بدی زده‌ای، تعبیرش این است که به خاطر حرفی که می‌زنی ضرر و زیان می‌کنی و دچار خطر خواهی شد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی همراه آروغ غذایی از گلویت بیرون آمده است، یـعـنـی از دنیا…
متن دوم