آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره کهف

آثار و برکات سوره کهف

تعداد آیات: ۱۱0 مکی یا مدنی: مکی هیجدهمین سوره قرآن آثار و برکات سوره کهف 1) جهت ادای قرض جهت ادای قرض و رفع فقر این سوره را نوشته و در ظرف شیشه ای که دهانه تنگ دارد قرار دهد و آن را در خانه اشد بگذارد از بدهکاری و…
متن دوم