آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار و برکات سوره غافر

آثار و برکات سوره غافر

آثار و برکات سوره غافر تعداد آیات: 85 مکی یا مدنی: مکی غافر چهلمین سوره قرآن است. غافر و نام های دیگرش «مؤمن، الطول» ایشان در ضمن بیان چگونگی سفر روحانی خود به عوالم دیگر فرمودند: فرشتگان حمل کننده عرش را دیدم که سوره غافر…
متن دوم