آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار سوره کافرون

آثار و برکات سوره کافرون

آثار و برکات سوره کافرون تعداد آیات: 6 مکی یا مدنی: مکی کافرون یکصدونهمین سوره قرآن  است این سوره را «جحد» نیز می گویند. سوره «کافرون» چنان فضیلتی دارد که قرائت آن در زمان ها و مکان ها و حالت های مختلف سفارش شده است. معاویة…
متن دوم