آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آتش و دود در بازار و مغازه

بازار- آتش و دود در بازار و مغازه

آتش و دود در بازار و مغازه ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بازرگانی در خواب ببیند که مغازه یا کالایش آتش گرفته، تعبیرش این است که کالایش را به باد می‌دهد و از دستش می‌رود، یا اینکه کالای خود را سه برابر گرانتر می‌فروشد و به کسی رحم نخواهد کرد…
متن دوم