آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آتش سوزی خانه تعبیر

خانه – آتش سوزی خانه

آتش سوزی خانه حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خانۀ تو آتش گرفته و تمام بدنت در اثر آتش سوخته و شعله‌های آتش زبانه می‌کشد، ولی دچار بیم و ترس نشده‌ای، تعبیرش این است که به خاطر ضعف و بیماری‌هایی مثل سرمازدگی و طاعون و آبله و…
متن دوم