آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آتش بیهوده

آتش بیهوده

آتش بیهوده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آتشی را بیهوده روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که بدون هیچ علت و سببی جنگ و دشمنی می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن…
متن دوم