آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آب دهان تعبیر

آب دهان

آب دهان ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر آب دهان گرمباشد، تعبیرش عمر طولانی است، ولی اگر سردباشد تعبیرش مرگ است،‌‌‌‌‌ یا اگر سیاه بوده تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، ‌‌‌‌‌و اگر زرد باشد بیماری است، ‌‌‌‌‌تعبیر خواب آب دهان خشک نیز فقر و تنگدستی…
متن دوم