آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آب دریا تعبیر

دریا – خوردن آب دریا

خوردن آب دریا جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب شور دریا را می‌خوری، تعبیرش این است که کسب و روزی حلال را کنار می‌گذاری و به کسب حرام مشغول می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آب گندیده و ناگوارای دریا می‌خوری، یـعـنـی دشمن…
متن دوم