آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آب بینی

بینی – آب بینی

آب بینی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر آب بینی، فرزند می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش فرزند است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب بینی تو سیاه و تیره شده است، تعبیرش این است که فرزندت دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود.…
متن دوم