آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آبیاری

آبیاری

آبیاری حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از "جوی آب" و رود آبیاری می‌کنی، تعبیرش بدست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد . آبیاری
متن دوم