آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آبیاری باغ

باغ – آبیاری باغ

آبیاری باغ جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی باغ را آبیاری می‌کنی، تعبیرش این است که بوسیله مالی که بدست آورده‌ای با زنی ازدواج می‌کنی و یا اینکه «کنیزکی» به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی در آن باغ میوه وجود دارد، یـعـنـی صاحب فرزندی…
متن دوم