آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آبکامه (نوعی غذا) تعبیر

آبکامه (نوعی غذا)

آبکامه (نوعی غذا) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن آبکامه، رنج و و بیماری جسمی است.اگر در خواب ببینی آبکامه خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آبکامه…
متن دوم