آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آبستنی – زاییدن پسر

آبستنی – زاییدن پسر

آبستنی - زاییدن پسر ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که پسر زاییده است، تعبیرش این است که غمگین و نگران خواهد شد، ‌‌‌‌‌ و اگر مردی در خواب ببیند که زنش پسر زاییده است، یـعـنـی در مدت خیلی طولانی با رنج و سختی چیزی به دست می‌آورد.…
متن دوم