آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آبستنی تعبیر خواب

آبستنی – حاملگی

آبستنی - حاملگی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود .ابراهیم کرمانی…
متن دوم