آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گفتار ائمه معصومین,چند چیز نور چشم را زیاد مى کند

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا

گفتار ائمه معصومین,چند چیز نور چشم را زیاد مى کند

 اول – قرآن خواندن از روى قرآن نه از حفظ
 دوم – کندر خوردن
 سوم – خوردن به
 چهارم – پوشیدن کفش زرد
 پنجم – سرمه کشیدن
 ششم – خضاب نمودن با حنا
 هفتم – تراشیدن موى سر از بیخ
 هشتم – مسواک نمودن
 نهم – پیاز خوردن
 دهم – شستن دست بعد از طعام
 یازدهم – مرزه با نمک خوردن
 دوازدهم – سیاه دانه با گردو خوردن
 سیزدهم – گوشت خوردن
 چهاردهم – نظر کردن به گیاهان سبز و سبزه
 پانزدهم – نظر کردن در آب روان و دریا
 شانزدهم – نظر کردن در صورت زیبا
 هفدهم – نماز شب خواندن گ
 هجدهم – گرفتن ناخنها در روز پنج شنبه
 نوزدهم – خواندن آیه الکرسى

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم