آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب بیمارى مى شود

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب بیمارى مى شود

اول – شام نخوردن
دوم – پر خوردن
سوم – خوردن میان نهار و شام
چهارم – شب ایستاده آب خوردن
پنجم – زیاد آب خوردن
ششم – آب خوردن در اثناى غذا خوردن
هفتم – در آفتاب نشستن
هشتم – خوردن گوشت خام
نهم – نشستن در جاى نمناک
دهم – بالا رفتن از پله ها
یازدهم – مجامعت با زن سالخورده
دوازدهم – زیاد ماهى خوردن
سیزدهم – چوبک خوردن
چهاردهم – غم و غصه خوردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم