آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گفتار ائمه,چند چیز موجب دفع درد تهیگاه است

0

گفتار ائمه,چند چیز موجب دفع درد تهیگاه است

 اول – پوشیدن شلوار در حال نشسته
 دوم – خوردن ریزه هاى طعام که از سفره به کنار ریخته
 سوم – انجدان رومى خوردن
 چهارم – خوردن گلابى

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم