آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گفتار ائمه,چند چیز تب را دفع مى کند

0

گفتار ائمه,چند چیز تب را دفع مى کند

 اول – خوردن عناب
 دوم – خوردن سیب
 سوم – خوردن پیاز
 چهارم – خوردن آب سرد
 پنجم – کباب خوردن
 ششم – خوردن گوشت کبک
 هفتم – قى کردن
 هشتم – عرق کردن
 نهم – خوردن آب جوشیده
 دهم – آب سرد پاشیدن در تابستان به تب دار
 یازدهم – شانه کردن موى سر
 دوازدهم – هزار مرتبه قل هو اللّه احد خواندن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم