آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چهار روش اصلی خود هیپنوتیزم,بخش سوم خود تلقینی

0

چهار روش اصلی خود هیپنوتیزم,بخش سوم خود تلقینی

cure-personal-afflictions-with-self-hypnosis0-1

گام دوم : خود تلقینی

به خاطر دارید که هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی بر اصل  تلقین پذیری استوار است . همان طور که ما پذیرای تحت نفوذ قرار گرفتن توسط خودمان هستیم .  پذیرش داوطلبانه تلقین ، برای خود هیپنوتیزمی موفق لازم است .

شما می توانید از طریق تلقین پذیری  را در خود افزایش دهید . آزمایش تلقین پذیری آزمایشی است برای تعیین  توانایی شما برای پذیرش و تحت نفوذ قرار گرفتن یک تلقین ، اندیشه یا عقیده ای تصمیم یک کار توسط شخص دیگر یا توسط خودتان به شما داده شده است .

در اینجا به شما سه آزمایش تلقین پذیری داده خواهد شد . برای هیپنوتیزم کردن خود ، هر آرمایشی را که ترجیح می دهید به کار برید :

۱ . آزمایش بستن چشمها

شیئی بالاتر از سطح چشم که فشاری مختصر به چشمها و پلکها  وارد آورد ، انتخاب کنید . همچنین می توانید به نقطه ای روی سقف خیره شوید . سعی کنید پلکهایتان تا شماره ده بسته شود . اگر مایل غیر قابل مقاومتی برای بستن چشمها در موقع یا قبل از اتمام شمارش احساس می کنید ، بدانید در حالت تلقین پذیری افزایش یافته یا خود هیپنوتیزمی هستید . این اولین آزمایش برای تعیین این  است که آیا به خود هیپنوتیزمی رسیده اید یا خیر . اگر در اویل موفق نشدید ، وقت بیشتری به خودتان بدهید . احتمالاً به اندازه کافی آرام نشده اید .

اگر چشمهایتان به طور  غیر ارادی بسته نمی شوند ، آنها را به طور ارادی ببندید و همان طور که در حالت خواب مصنوعی هستید با هر تلقین پس هیپنوتیزمی که میل دارید ، ادامه دهید .

در زیر تلقینهایی داده می شود که می توانید برای انجام آزمایش بستن چشمها به کار برید . عین کلمات را حفظ نکنید ، فقط نوع جمله ها مهم است .

همان طور که تا ده می شمارم ، پلکهایم خیلی سنگین ، مرطوب و خسته می شوند . حتی قبل از اینکه به شماره ده برسم ، ممکن است لازم باشد چشمهایم را ببندم . لحظه ای که چشمهایم را می بندم ، به حالت خود هیپنوتیزمی خواهم رفت . کاملاً آگاه می بندم . به حالت خود هیپنوتیزمی خواهم رفت . کاملاً آگاه  خواهم بود ، همه چیز را می شنوم و قارد هستم تلقینها را به ضمیر نیمه خودآگاه خود هدایت کنم . یک . . . پلکهایم خیلی سنگین می شوند . . . دو . . . پلکهایم خیلی مرطوب می شوند . . . سه . . . پلکهایم خیلی خسته می شوند . . . چهار . . . بسختی می توانم چشمهایم را باز نگه دارم . . . پنج . . . دارم شروع می کنم به بستن چشمهایم . . . شش . . . پلکهایم بیشتر و بیشتر بسته می شوند . . . هفت . . . کاملاً آرام و آسوده هستم . . . هشت . . . برایم غیر ممکن است پلکهایم را باز نگه دارم . . . نه  . . . چشمهایم بسته شدند ، در حالت خود هیپنوتیزمی هستم . . . ده . . .  می توانم هر تلقین پس هیپنوتیزمی را که بخواهم به خود بدهم .

۲ . آزمایش قورت دادن آب دهان

آزمایش دیگری است که می توانید برای تعیین این که ایا به خود هیپنوتیزمی دست یافته اید یا نه ، انجام دهید . این آزمایش  را می توانید مستقیماً بعد از حالت آرامش,سایت هیپنوتیسم دات آی آر, یا به دنبال آزمایش بستن چشمها انجام دهید . این آزمایش به آزمایش قورت دادن مشهور است .  در زیر تلقینهایی داده می شود  که می تواندید از آنها استفاده کنید :

همان طور که تا ده می شمارم و حتی قبل از آن ، میل مفرط غیر  قابل مقاومتی خواهم داشت که یک بار آب دهانم را قورت دهد . تا یک بار این کار را کردم ، این احساس مرا ترک خواهد کرد و دوباره از هر جهت احساس طبیعی خواهم داشت . یک . . . لبهایم خشک هستند . . . دو . . . گلویم دارد خشک می شود . . . سه . . . میل مفرطی برای قورت دادن دارم . . . چهار . . . این میل مفرط قوی تر می شود . . . پنج . . . در گلویم احساس سوزش می کنم . . . شش . . . میل مفرط برای قورت دادن قوی تر و قوی تر می شود . . . هفت . . . احساس غیر ارادی میل مفرط برای قورت دادن قوی تر و قوی تر می شود . . . هشت . . . این احساس غیرارادی میل مفرط برای قورت دادن قوی تر و قوی تر می شود . . .نه . . .  باید آب دهانم را قورت بدهم . . .  ده . . .  یک یار آب دهانم را قورت داده ام و حالا  در حالت خود هیپنوتیرمی  هستم و در ایم حالت پذیرای  بسیاری از تلقینها هستم .

بعد از این آزمایش  صبر کنید تا بدون تمایلی  آگاهانه آب دهانتان را قورت دهید . وقتی این کار را انجام دهید ، می دانید که حالت افزایش تلقین پذیری را بدست آورده اید . عمل قورت دادن با ضمیر نیمه خوداگاه  شما همان طور که ضمیر خود آگاه به آن دستور داده ، راهنمایی و کنترل شده است . بعد از اینکه آزمایش قورت دادن با موفقیت تمام شد ، می توانید هر تلقینی را که می خواهید به خودتان بدهید .

۳ . آزمایش سوزش  دست

این سومین آزمایشی است که می توانید برای تعیین تلقین پذیری  خود به کار برید . از همان نمونه هایی استفاده کنید که برای آزمایش بستن چشمها و آزمایش قورت دادن آب دهان انجام دادید . به خاطر داشته باشید ، این تلقینها نباید کلمه به کلمه حفظ شوند ، تنها شکل جمله ها مهم است .

همان طور که تا ده می شمارم و حتی قبل از آن ، احساس کمی سوزش یا کِرِختی در دست راستم خواهم داشت . . یک … فکرم را روی دست راستم متمرکز می کنم . . . همان طور که به آن فکر می کنم ، تصور می کنم کاملاً سست شده است . . . دو . . . حالتی مطبوع . . . از سوزش . . . در دستم احساس خواهم کرد . . .  سه . . .  در فکرم . . .  دست راستم را می بینم  . . . سست . . . و سنگین . . .  و خیلی سست است . . . چهار . . . کاملاً آسوده هستم . . . پنج . . . دستم شروع می کند به سوزش . . . شش . . . احساس سوزشی خیلی مطبوع و . . . و آرامبخش . . . دارم . . . هفت . . . این  احساسا قوی تر و قوی تر  می شود . . . هشت . . . احساس خیلی مطبوعی است . . . نه . . . می توانم سوزشی خیلی مطبوع را حس کنم . . . ده . . . حالا در حالت خود هیپنوتیزمی هستم و به خود ، تلقینهای سودمند پس هیپنوتیزمی را می دهم .

اگر ضمیر نیمه خودآگاه  شما غلبه کرده باشد ، در دست راستتان  احساس سوزشی خواهید کرد . به خاطر داشته باشید که بعد از هر آزمایش بدنی ، باید ، دستوری داده شود تا آن حالت را به مرحله عادی برگرداند ، در غیر این صورت ،احساس ملایم سوزش می تواند بعد از اتمام هیپنوتیزم ادامه یابد . برای این منظور به خود بگویید :

احساس سوزش دست من از بین خواهد رفت ، به حالت طبیعی باز خواهد گشت . . . حالا به من ثابت شده است . . . که به حالت هیپنوتیزم رسیده ام . . . هر عضله . . . و عصب . . . در تمام بدنم . . . کاملاً سست شده است . . . به طور فوق العاده ای سالم هستم . . . حالا دستوراتی سودمند به ضمیر  نیمه  خودآگاهم خواهم داد . . .

در این مرحله ، ممکن است شما تلقینهای معینی را به خود بدهید . این تلقینها باید قبل از القا با دقت برنامه ریزی  شود ، تا بدانید که به ضمیر نیمه خودآگاه خود چه بگویید .

این آزمایشها چطور بودند ؟ از تلقین پذیری خودتان مبهوت شدید ، یا فقط عکس العمل نسبتاً خوبی به تلقینهای خودتان داشتید ؟ بدون در نظر گرفتن  این که موفقیت شما چقدر کم یا زیاد بوده است ، به خاطر داشته باشید که قادرید  بهتر این کار را انجام دهید . بله ، منظور ما درست همین است ، موفق خواهید شد . اگر این آزمایشها را با موفقیت تمرین کرده و انجام دهید ، حالت اول یا هیپنوتیزم ساده,سایت هیپنوتیسم دات آی آر, را تجربه کرده اید . حالا شما می توانید نتایج شگفت آوری با به کار بردن تلقین پس هیپنوتیزمی بدست بیاورید . شما شروع خواهید کرد به تجربه کردن قدرت فکر خودتان و بر سرنوشت خود حاکم خواهید شد . همان طور که خود هیپنوتیرمی را تمرین می کنید و آن را به عنوان نیرویی همیشگی به کار می برید ، خواهید دید که کنترل فکرتان می تواند بر عادات شما تاثیر بگذارید . شما به قدرت باطن خواهید  رسید .

شما فن خود آرامی  را آموختید  و خود را برای تلقین پذیری آزمودید . همان طور که قبلاً گفتیم ، همیشه توانایی انجام این کارها را داشته اید و حالا این قدرت را احتمالاً برای اولین بار به کار می گیرید .  تازه کلید قدرت را روشن کرده اید . شما آماده هستید به خود تلقینهایی برای تجزیه و تحلیل  بعضی از مشکلات شخصی ، ترک کردن یک عادت ، پرورش یک شخصیت  بهتر ، یا فرا گرفتن فلسفه زندگی مثبت تر ، بدهید .ادامه مراحل را در پست های بعدی دنبال کنید

ادامه دارد. . .

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

چهار روش اصلی خود هیپنوتیزم,بخش سوم خود تلقینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم