آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نمازهاى پر فضلیت,بخش اول

22

نمازهاى پر فضلیت
(۱) نماز کامله که بسیار پر فضیلت است
از جمله نمازهایى است که زمان آن پیش از نماز ظهر جمعه است . در بحار جلد ۸۹ صفحه ۳۷۲ از کتب متعدده از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نموده و آن جناب از آباى گرام خود که حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله فرمودند: کسى که این نماز را به جا بیاورد و آنچه ذکر مى شود بعد از آن بگوید خدا بر مى دارد از او شر اهل آسمان و اهل زمین و شر شیطان و شر سلطان جائر را و روا مى کند هفتاد حاجت او را در دنیا و هفتاد حاجت او را در آخرت و فرمود که شب و روز بیست و چهار ساعت است آزاد مى کند حق تعالى از براى صاحب این نماز در هر ساعتى به جهت کرامت او نزد خدا هفتاد هزار کس را که مستوجب آتش باشند از اهل توحید و اگر صاحب این نماز مردگان را بخواند به اذن خدا جواب دهند. آنگاه فرمود: قسم به خداوند که مرا به حق مبعوث فرموده ، بنده هرگاه این نماز را بخواند و دعا کند به این دعا بر مى انگیزاند خدا براى او هفتاد هزار ملک را که حسنات براى او بنویسند و دفع گناهان کنند و درجات بلند نمایند و استغفار کنند و صلوات بفرستند تا هنگام مردن و اگر مرد و زنى را اولاد نشود این نماز را و دعا را بخوانند، خداوند به آنها فرزند کرم فرماید و اگر بعد از این نماز بمیرد اجر هفتاد هزار شهید داشته باشد و هنگامى که از این نماز فارغ مى شود عطا مى فرماید خدا به او به عدد هر قطره بارانى که باریده و هر گیاهى که روییده حسنه و ثوابى ، و نوشته مى شود براى او مثل اجر ابراهیم و موسى و زکریا و یحیى علیه السلام و باز مى شود به رویش در غنى و بسته مى شود در فقر و تنگدستى و نمى گزد او را مار و عقرب و نمى میرد به غرق شدن و سوختن و حضرت صادق علیه السلام فرمودند: من ضامن هستم بر او. و هر روزى حق تعالى صد و شصت مرتبه به او نظر مى فرماید و کسى را که خدا بر او نظر انداخت نازل مى کند بر او رحمت و مغفرت را، و اگر کسى این نماز را بخواند و آنچه مى گوید در آن با زعفران بنویسد و با آب باران بشوید و به مجنون یا صاحب خوره و پیسى بدهد بیاشامند خدا آنها را شفا مى دهد، و اگر پدر و مادر او مشرک باشند عذاب آنها سبک مى شود.
کیفیت نماز کامله این است :
پیش از ظهر جمعه چهار رکعت (دو، دو رکعتى ) نماز بجا آورد. در هر رکعت ده مرتبه سوره (حمد)، ده مرتبه (قل هو اللّه احد)، ده مرتبه (قل یا ایها الکافرون )، ده مرتبه (قل اعوذ برب الفلق )، ده مرتبه (قل اعوذ برب الناس )، ده مرتبه (آیه الکرسى ) و ده مرتبه سوره (انا انزلناه ) و ده مرتبه آیه (شهداللّه ) که آیه زیر مى باشد بخواند:

شهداللّه انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عنداللّه الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جائهم العلم بغیا بینهم و من یکفر بایات اللّه فان اللّه سریع الحساب .

و چون از نماز فارغ شد، صد مرتبه استغفار کند به این طریق
(استغفر اللّه ربى و اتوب الیه )

و صد مرتبه بگوید
(سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و لا حول و لاقوه الا باللّه العلى العظیم )

و صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد.

ذکات این عمل:

یک بسته خرما بیرون خیرات کنید
نماز پرفضیلت دیگر
این نماز مشهور و معروف است ، اکثر بزرگان مانند علامه مجلسى در بحار و شیخ طوسى و علامه حلى در کتابهاى خود ذکر کرده اند.
شیخ طوسى رحمه اللّه از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله روایت نموده اند: هر کس در شب جمعه یا روز جمعه یا شب دوشنبه یا روز دوشنبه یا شب پنج شنبه یا روز پنج شنبه چهار رکعت نماز (دو، دو رکعتى ) نماز بجا بیاورد، در هر رکعت (حمد) هفت مرتبه و سوره (انا انزلناه ) را یک مرتبه قرائت کند و بعد از سلام صد مرتبه بگوید:
(اللهم صل على محمد و آل محمد)

و صد مرتبه
(اللهم صل على جبرئیل )

بگوید: خداوند به او عطا مى فرماید هفتاد هزار قصر در بهشت که در هر قصرى هفتاد هزار خانه باشد و در هر یک از آنها هزار اطاق باشد و در هر یک هفتاد هزار جاریه بهشتى .
(۲) نمازى جهت نجات از میزان
در وسائل الشیعه از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله مروى است که هر کس در شب جمعه مابین مغرب و عشا دوازده رکعت یعنى شش دو رکعتى نماز کند و در هر رکعت بعد از حمد چهل مرتبه (قل هو اللّه ) بخواند در قیامت بر پل صراط او را ملاقات کنم و با او مصافحه کنم و با هر کس من بر صراط ملاقات و مصافحه کنم کفایت مى کنم از او حساب میزان را.
(۳) نمازى جهت حفظ مال ، دین و دنیا و آخرت
در مصباح شیخ کفعمى ، ص ۱۸۰ از حضرت رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله روایت شده که ایشان فرمودند: هر کس در شب جمعه مابین مغرب و عشاء بیست رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد یازده مرتبه سوره (توحید) را بخواند، خداوند حفظ مى کند او را در اهل و مال و دین و دنیا و آخرت .
(۴) نماز به جهت تجدید قوا و پیدا کردن نیرو
کیفیت این نماز: دو رکعت ، در هر رکعت بعد از (حمد) همین آیه فوق دو آیه آخر سوره بقره (امن الرسول ) مذکور شد بخواند، بعد از نماز دست خود را بر صورت خود گذارد، دعا کند و حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله را شفیع آورد و سه بار گوید:

بسم اللّه اخرج علیک یا وجع من عین انس او عین جن اخرج علیک الذى اتخذ ابراهیم خلیلا و کلم موسى تکلیما و خلق عیسى من روح القدس لما هدات و طفئت کما طفئت نار ابراهیم باذن اللّه .

(۵) نماز پرفضیلت بین مغرب و عشاء
از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله روایت است که سفارش فرمودند: دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء در رکعت اول بعد از حمد سیزده مرتبه (اذا زلزلت ) و در رکعت دوم (حمد) و پانزده مرتبه (قل هو اللّه احد) را بخواند و اگر هر شب بخواند ثوابش را جز خدا کسى نتواند بشمار آورد. اگر در هر ماه بخواند از مومنین ، اگر در هر سال بخواند از محسنین ، و اگر در هر جمعه یک بار بخواند از مخلصین ، و اگر هر شب بخواند با من در بهشت همنشین باشد.
(۶) نماز پرفضیلت مخصوص ماه جمادى الثانى
سید بن طاووس رحمه اللّه نقل کرده که در این ماه هر وقت که خواهد چهار رکعت نماز کند (دو، دو رکعتى )، در رکعت اول بعد از (حمد) یک مرتبه (آیه الکرسى ) و بیست و پنج مرتبه (انا انزلناه ) را بخواند و در رکعت دوم ، (حمد) و یک مرتبه (الهیکم التکاثر) و بیست و پنج مرتبه (قل هو اللّه احد) را بخواند و در کعت سوم ، (حمد) و یک مرتبه (قل یا ایها الکافرون ) و بیست و پنج مرتبه سوره (فلق ) و در رکعت چهارم ، (حمد) و یک مرتبه (اذا جاء نصراللّه ) و بیست و پنج بار سوره (قل اعوذ برب الناس ) و بعد از سلام رکعت چهارم ، هفتاد مرتبه گوید:
(سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر)

و هفتاد مرتبه
(اللهم صل على محمد و آل محمد)

و سه مرتبه بگوید:
(اللهم اغفر للمومنین و المومنات )

پس سر به سجده گذارده و سه مرتبه گوید:
(یا حى یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا اللّه یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین )

پس هر حاجت که دارد از خدا بخواهد و هر که چنین کند خدا او را و مال و زن و فرزندان و دین و دنیایش را تا سال دیگر حفظ کند و اگر در این سال بمیرد شهید مرده است .
(۷) نماز پر فضیلت پیش از ظهر روز جمعه
در بحار از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله فرمودند: هر که بخواهد دریابد فضیلت روز جمعه را پس بجا بیاورد پیش از ظهر چهار رکعت نماز که قرائت کند در هر رکعت یک مرتبه سوره (حمد) و پانزده مرتبه (آیه الکرسى ) و پانزده مرتبه سوره (قل هو اللّه احد) پس ‍ چون از نماز فارغ شود استغفار نماید. هفتاد مرتبه
(استغفر اللّه ربى و اتوب الیه )

و بعد پنجاه مرتبه
(لا حول و لا قوه الا باللّه )

و بعد پنجاه مرتبه بگوید
(لا اله الا اللّه وحده لا شریک له )

و پنجاه مرتبه بگوید
(صلى اللّه على النبى الامى و آله )

پس چون این عمل را بجا آورد از جاى خود بر نمى خیزد تا خدا او را از آتش دوزخ آزاد فرماید و نمازش را قبول مى فرماید و دعایش را مستجاب مى کند و او را و پدر و مادرش را مى آمرزد و مى نویسد حق تعالى از براى او به هر حرفى که بیرون آمده از دها او (یعنى در این نماز شریف و اعمال ) ثواب یک حج و یک عمره و بنا مى کند از براى او به عدد هر حرفى یک شهرى در بهشت و عطا مى فرماید به او ثواب هر کسى را که نماز کرده باشد در مسجدهاى جامع شهرها با پیغمبران .
(۸) نماز پر فضیلتى که سبب مى شود خداوند در آخرت دوبال بدهد که پرواز کند
در بحار جلد ۸۹ از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله روایت نموده که هر کس بجا بیاورد روز جمعه چهار رکعت نماز و در هر رکعت بعد از حمد پنجاه و یک مرتبه سوره (قل هو اللّه ) و پنجاه مرتبه (آیه الکرسى ) بخواند قرار مى دهد حق تعالى براى او در آخرت دو بال که پرواز کند بر پل صراط و در بهشت هر جا که بخواهد.
(۹) نماز پر فضیلتى که ثواب چهل مرتبه قرآن خواندن را دارد
در بحار جلد ۸۹ از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده : هر کس پیش از ظهر روز جمعه دو رکعت نماز بکند در هر رکعت یک مرتبه سوره (حمد) و شصت مرتبه سوره (قل هو اللّه ) را بخواند و در رکوعش سه مرتبه یا هفت مرتبه (سبحان ربى العظیم و بحمده ) بگوید و در سجودش بگوید بعد از ذکر سجود:

سجد لک سوادى و خیالى و آمن بک فوادى و ابوء الیک و اعترف لک بالذنب العظیم عملت سوء و ظلمت نفسى فاغفرلى ذنوبى فانه لایغفر الذنوب الا انت اعوذ بعفوک من عقوبتک و اعوذ برحمتک من نقمتک و اعوذ بر ضاک من سخطک و اعوذ بک منک لا ابلغ مدحتک و لا احصى نعمتک و لا الثناء و علیک انت کما اثنیت على نفسک و عملت سوء و ظلمت نفسى فاغفرلى ذنوبى انه لایغفر الذنوب الا انت .

پس کسى که این نماز را بکند ثواب آن را دارد که چهل مرتبه قرآن را قرائت نموده .
(۱۰) نماز کن فیکون
به جهت هر حاجت مجرب است چهار رکعت نماز بخواند. به یک سلام رکعت اول بعد از حمد ۱۰۰ مرتبه
(و افوض امرى الى اللّه )

در رکعت دوم ۱۰۰ مرتبه
(نصر من اللّه و فتح قریب )

و در رکعت سوم بعد از حمد ۱۰۰ مرتبه
(الا الى اللّه تصیر الامور)

و در رکعت چهارم بعد از حمد ۱۰۰ مرتبه
(انا فتحنا لک فتحا مبینا)

و بعد از سلام قبل از حرف زدن با کسى ۱۰۰ مرتبه
(استغفر اللّه ربى و اتوب الیه )

و بعد سر به سجده بگذارد و حاجتش را بخواهد.
(۱۱) نماز حضرت جعفر طیار علیه السلام جهت پاک شدن از تمام گناهان
یکى از نمازهاى مستحب ، نماز جعفر طیار علیه السلام است که درباره آن تاکید فراوان شده است و براى آمرزش گناهان بسیار موثر است و آن چهار رکعت است که دو رکعت دو رکعت خوانده مى شود. به این ترتیب که در هر رکعت بعد زا حمد و سوره پانزده مرتبه
(سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر)

و در هر رکوع ده مرتبه و پس از سر بلند کردن از رکوع ده مرتبه و در سجده اول ده مرتبه و در میان دو سجده دو مرتبه و در سجده دوم ده مرتبه و پس از سر بلند کردن از سجده دو مرتبه که مجموعا در هر رکعت هفتاد و پنج مرتبه و در چهار رکعت ۳۰۰ مرتبه مى شود. نماز حضرت جعفر طیار علیه السلام را سوره معین لازم نیست ولى بهتر آن است که در رکعت اول بعد از حمد سوره (اذا زلزلت ) و در رکعت دوم سوره (و العادیات ) و در رکعت سوم (اذا جاء) و در رکعت چهارم سوره (قل هو اللّه احد) را بخواند و احتیاط لازم آن است که ذکر رکوع و سجود را علاوه بر ذکرهاى مذکور به جا آورد خواه قبلا و بعدا باشد و نماز جعفر طیار علیه السلام وقت معین ندارد و در سفر حضر مى توان خواند. ولى بهتر آن است که در حرم مطهر آقا على بن موسى الرضا علیه السلام و دیگر ائمه معصومین علیه السلام باشد و بهترین وقت خواندن آن شب جمعه و روز جمعه موقع بالا رفتن افتاب مى باشد و هر کس موفق شود روزى یک مرتبه بخواند امام صادق علیه السلام مى فرماید: گناهى براى او نوشته نخواهد شد و حدودا نیم ساعت وقت مى برد و حیف است که انسان از چنین نماز پر فضیلتى غافل شود.
(۱۲) نماز امیرالمومنین على علیه السلام
(انسان با خواندن آن از گناهان مانند روزى که از مادر متولد شده است پاک مى شود).
از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: هر کس از شما که چهار رکعت نماز امیرالمومنین علیه السلام را بجا آورد از گناهان بیرون آید مانند روزى که از مادر متولد شده باشد و حاجتهاى او برآورده شود و آن چهار رکعتى است که به صورت دو رکعت دو رکعت خوانده مى شود به این ترتیب که در هر رکعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره قل هو اللّه احد را بخواند که جمعا در چهار رکعت دویست مرتبه مى شود و خواندن این نماز هم حدودا نیم ساعت طول مى کشد و احادیث بسیارى در فضیلت خواندن این چهار رکعت نماز در شب و روز جمعه وارد شده و اگر بعد از نماز بگوید:
اللهم صل على النبى العربى و للّه

وارد شده که گناهان گذشته و آینده او آمرزیده شود و چنان باشد که دوازده مرتبه قرآن را ختم کرده باشد و حق تعالى گرسنگى و تشنگى قیامت را از او دفع کند.
(۱۳) نمازى به جهت حفظ از شر همه مخلوقات
در کتاب جناه الخلود مسطور است هر کس در شب جمعه دو رکعت نماز بجا بیاورد و در هر رکعتى بعد از حمد ده مرتبه سوره (اذا زلزلت ) را قرائت نماید و بعد از فراغ بگوید:
(یا حى یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام )

از شر همه مخلوقات ایمن گردد.
(۱۴) نماز به جهت دفع فقر و پریشانى
در بعضى از کتب معتبره از حضرت زین العابدین علیه السلام نقل شد به جهت دفع فقر و پریشانى در شب جمعه دو رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت بعد از حمد هقتاد مرتبه سوره (الم نشرح ) را بخواند و یازده مرتبه بخواند:

ام عندهم خزائن رحمه ربک العزیز الوهاب ام لهم ملک السموات و الارض و ما بینهما فلیرتقوا فى الاسباب

و بعد از فراغت از نماز هزار دفعه با خضوع و خشوع بگوید: (یا وهاب )
(۱۵) نماز هدیه به والدین
در شب جمعه باید بجا آورد و آن دو رکعت است . در رکعت اول بعد از حمد ده مرتبه بگوید:
(ربنا اغفرلى و لوالدى و للمومنین یوم یقوم الحساب )

و رکعت دوم بعد از حمد
(رب اغفرلى و لوالدى و لمن دخل بیتى مومنا و للمومنین و المومنات )

و بعد از سلام ده مرتبه بگوید:
(رب ارحمهما کما ربیانى صغیرا)

(۱۶) نمازى که مادر باید براى فرزند مریضش بخواند
در کتاب صحایف الاعمال مسطور است که شخصى مریض شده بود به بیمارى سختى ، چنان که از حیات وى قطع امید شده بود. امام جعفر صادق علیه السلام به عیادت آن مرد رفت . مادر او را دید که در کنار فراش او نشسته و گریه و زارى و جزع مى کند. آن حضرت فرمود: اى مادر! وضو بساز و دو رکعت نماز بخوان و در سجده بگو:
(اللهم انت وهبته لى و لم یک شیئا فهبه لى هبه جدیده )

چون آن زن نماز را خواند، مرض آن پسر به صحت پیوست به نوعى که طعامى در آن روز طبخ شده بود آن پسر با مادر خود از آن طعام میل کرد.
(۱۷) نماز مجرب براى قطع تب
دو رکعت نماز بخواند در هر رکعتى حمد سه مرتبه و آیه الکرسى و آیه
الا له الخلق و الامر تبارک اللّه رب العالمین .

و این دعا را بنویسد و بشوید. آن شخص که تب دارد بخورد.

بسم اللّه الرحمن الرحیم
اللهم اتشفع بنبیک محمد صلى اللّه علیه و آله یا محمد استشفع بک على رب فى قضاء حاجتى و هو شفاء هذا المریض یا اللّه یا اللّه یا رحمن یا رحیم یا حى یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام برحمتک یستغیث الان خفف اللّه عنکم یرید اللّه ان یخفف عنکم ذلک تخفیف من ربکم و رحمه .

(۱۸) نماز براى رفع درد گردن
دو رکعت است در هر رکعتى الحمد یک مرتبه و سوره اذا زلزلت الارض سه مرتبه .
(۱۹) نماز براى رفع درد سینه
چهار رکعت است . در رکعت اول الحمد و یک مرتبه سوره الم نشرح و در رکعت دوم سه بار قل هو اللّه احد و در رکعت سوم یک مرتبه سوره والضحى و ر رکعت چهارم آیه
و یعلم خائنه الاعین و ما نخفى الصدور.

(۲۰) نماز براى رفع قولنج
دو رکعت است در هر رکعتى یک مرتبه الحمد و آیه
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر.

(۲۱) نماز به جهت درد پا
دو رکعت است و در هر رکعتى الحمد یک مرتبه و آیه :

امن الرسول بما انزل الیه من ربه و المومنون کل امن باللّه و ملئکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر لایکلف اللّه نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا و لا تحمل علینا اصراکما حملته ، على الذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین .

22 نظرات
 1. مرضیه می گوید

  ببخشید استاد اگه این نماز رو نتونیم تا قبل از نیمه شب شرعی بهپایان برسونیم و قسمتی از نماز در نیمه شب خونده بشه اشکال داره؟و ایا لازمه قواعد وقف رو هنگام خوندن سوره انعام رعایت کنیم؟و اینکه گفتید از اول تا ایه ۹۳یعنی ایه ۹۳ رو هم یخونیم؟

  1. admin site می گوید

   خیر اشکال ندارهبله اونم خونده بشه

 2. مینا می گوید

  باسلام
  ببخشید من دعای زبان بند گرفتم گفتید که دو رکعت نماز حاجت بخوانم میشه راهنمایی کنید خواندنش چه طوری هست؟

  1. admin site می گوید

   مثل نماز صبح فقط به نیت حاجت است

 3. مریم می گوید

  ببخشید استاد جسارتا میشه این نماز رو روی صندلی هم خوند ؟اخه اگه بخوام نشسته در حالت دو زانو نماز بخونم به زانوهام فشار میاد و بهم توصیه شده که به زانوهام فشار نیارم

  1. admin site می گوید

   بله میشه خوند

 4. نوشین می گوید

  استاد جسارتا میشه نماز سیف القاطع رو همزمان با دعای نادعلی مغربی که ۳ روز قبل از اینکه میخوایم بریم پیش شخصی بخونیم؟؟ ممنونم

  1. admin site می گوید

   بله میتونی

 5. رضا می گوید

  سلام نماز اول هر ماهو میتونیم به نیت کسی مثلا بدر ومادر بخونیم

  1. admin site می گوید

   سلام . استاد آذر تا ۳ هفته دیگر پاسخگوی ایمیل نیستند رفتن مسافرت

 6. نوشین می گوید

  سلام استاد بزرگوار/ استاد نماز سیف القاطع رو که گفته شده بعد از نماز عشا بخونیم/ استاد تو چه ساعتی خونده بشه بهتره؟؟؟ اگه اون ساعت نماز عشا نحس بود چی؟؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

  1. admin site می گوید

   فرقی نمیکنه فقط بعد از نماز عشاء نه شما فقط بخونید

 7. نوشین می گوید

  سلام استاد بزرگوار/ استاد نماز سیف القاطع که فرمودین زکاتش رو زیر پست قرار دادین ولی من زیر پست چیری نمیبینم////// شاید اشکال از سیستم منه/ میشه تو جواب بهم بگین زکاتش چی هست؟ ممنونم

  1. admin site می گوید

   ذکات این عمل:
   یک بسته خرما بیرون خیرات کنید

 8. نوشین می گوید

  سلام استاد بزرگوار/ استاد این نماز سیف القاطع زکات نداره؟ ممنون

  1. admin site می گوید

   سلام در زیر پست قرار دادم

 9. سنا می گوید

  سلام برای خاندن نماز سیف القاطع اتاقی که تمیز وپاک وخلوته ولی وسایل توشه وخالی نیست اتاق خالی دیگه ای ندارم میتونم این نماز و نوشتن دعا رو اونجا انجام بدم؟

  1. admin site می گوید

   بله میتونید

 10. نسرین می گوید

  با سلام ممنون از پاسختان جوابم را دریافت کردم میشه سوالم رو حذف کنید با تشکر

 11. dell می گوید

  به من که اصلا ج نمیدن!!!!!!!

 12. زهرا می گوید

  سلام چرا جواب نمی دید؟

  1. admoon می گوید

   بخدا وقت کم دارم.سعی میکنم زود جواباتونو بدم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم