آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نسخه مخصوص روزی فراوان از جایی که گمان ندارید

0

نسخه مخصوص روزی فراوان از جایی که گمان ندارید

مرحوم لواسانی رحمهالله می گوید : هر کس هر روز سوره « والذاریات » ، « الطلاق » ، « المزّمل» ، « الم نشرح » را بخواند و بر آن مداومت نماید روزی او از آن جایی که گمان ندارد خواهد رسید به طوری که عقل ها در حیران خواهد شد . چنان چه قضا شود در شب همان روز قضای آن را به جای آورد این ختم از مجربات است .

ختم سوره « والذاریات » : مرحوم لواسانی رحمهالله می گوید : خواندن سورۀ « والذاریات » در هر روز موجب ازدیاد روزی و عزت خواهد شد و این از مجربات است

بعضی از علما به این حقیر می فرمودند از ادعیه و اذکاری که برای روزی فوق العاده سریع الاجابه است این است . هر روز بعد از نماز صبح یا مغرب یازده مرتبه بخواند : یا مُسَبِّبُ سَبِّب یا مَفَتِّحُ فَتِّح یا مُقَدِّرُ قَدِّر یا مُفَرِّجُ فَرِّج یا مُسَهِّلُ سَهِّل . 

نسخه مخصوص روزی فراوان از جایی که گمان ندارید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم