آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

معرفی افلاک هفتگانه و شروط خاصه

5

 شروط خاصّه

 شرط اول) رعایت ساعات و افلاک:

تاثیر افلاک و سیّارات در این علم وفن،غیر قابل انکار است.ناگفته پیداست که تاثیر این افلاک به امر یگانه قدرت هستی،خداوند باریتعالی است فلذا این افلاک به خودی خود بی تاثیربوده و فاقد انرژی می‌باشند.با این مقدمه کوتاه،بحث دقیق و اصولی افلاک را پی می‌گیریم:

 سیّارات هفتگانه هر کدام دارای تاثیراتی خاص بر دعای نوشته یا خوانده شده می‌باشند.به طور مثال تاثیر فلک زحل،تاثیری شرّ و بد بوده و در مقابل،تاثیر فلک مشتری تاثیری خیر و خوب می‌باشد.فلذا علمای فن قائل بر آنند که اگر شخصی قصد دارد با نوشتن یا خواندن دعایی،مشکلاتی را حل کند باید در ساعات خیر به این عمل بپردازد و گرنه جوابی نخواهد گرفت.بدین ترتیب اهمیت حفظ ساعات و رعایت آنها از وظایف اصلی شخص نویسنده و خواننده دعا می‌باشد.

در اینجا لازم است تا قبل از نگارش جدول ساعات، ابتدا افلاک سبعه (سیّارات هفتگانه) و تاثیرات آنها بیان شود:

جدول سیارات سبعه(۱)

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

۱)زحل:

 این فلک به خاطر تاثیر بسیار نحسی که دارد به نحس اکبر و فلک الموت معروف است.اثرش در زمین به صورت سردی،سنگینی و یأس نمود پیدا می‌کند.این کوکب در اعمال شرّ مثل آوارگی،جدایی،مریضی،قتل و.. کاربرد دارد.لازم است گفته شود که هر فلکی از افلاک سبعه در طول سال،روز بخصوصی دارد که به شَرَف آن فلک معروف است.روز ۲۱فروردین ماه هر سال،روز شرف زحل بوده و روز ۲۱ مهر روز هبوط آن می‌باشد.دعاهای شری که دراین روز نوشته شود تاثیرشان به مراتب بیشتر از روزهای دیگر است.علاوه بر آن،بروج جدی (دی) و دلو (بهمن) خانه زحل و بروج سرطان (تیر) و اسد(مرداد) وِبال این فلک هستند.از روزهای هفته روز شنبه،و از شبها شب چهارشنبه به فلک زحل تعلق دارد.

۲)مشتری:

دومین فلک از افلاک سبعه بوده و به سعد اکبر معروف است.فلکی که تاثیری پر برکت داشته و در اعمال خیر مثل ایجاد الفت،محبت و کارگشایی و…کاربرد دارد.شرف مشتری روز ۱۵ دی ماه هر سال و هبوطش روز ۱۵ تیرماه می‌باشد.بروج قوس (آذر) و حوت (اسفند) خانه مشتری بوده و بروج جوزا (خرداد) و سنبله (شهریور) وِبال آن هستند.از روزهای هفته روز پنج شنبه و از شبها،شب دوشنبه به مشتری تعلق دارد.

۳) مریخ:

معروف به نحس اصغر.از این فلک برای ایجاد دشمنی،بستن کارها،ایجاد شک وسوء اعتقاد در افراد استفاده می‌شود.شرف این فلک در روز ۲۸ دی ماه بوده و هبوطش روز ۲۸ تیرماه است.بروج حمل (فروردین) وعقرب(آبان) خانۀ مریخ بوده و ثور(اردیبهشت) و میزان(مهر) وبال مریخ می‌باشند.روز سه شنبه و شب شنبه تعلق به مریخ دارند.

۴)شمس:

 چهارمین فلک ازافلاک سبعه می‌باشد.عباراتی همچون نیّر اعظم یا فلک السلطنه که در وصف این فلک به کار می‌روند نشان از تاثیر نیکوی آن دارد.از تاثیرات این فلک می‌توان به تسلط و تسخیر قلوب و همچنین به بالا بردن مقام و منزلت در میان مردم اشاره نمود.شرف شمس روز۱۹ فروردین ماه بوده و هبوطش روز۱۹ مهرماه می‌باشد.از بروج دوازده گانه فقط اسد(مرداد) خانه شمس می‌بوده و دلو(بهمن) وبال آن است.از روزها روز یک شنبه و از شبها شب پنج شنبه تعلق به شمس دارند.

۵)زهره:

 این فلک به فلک الشرف و سعد اصغر معروف است.از فلک زهره غالبا برای ایجاد سرور و شادی،میل نمودن به طرب و غنا استفاده می‌شود.شرف این فلک روز ۲۷ شهریور ماه و هبوطش روز۲۷ اسفند می‌باشد.بروج ثور(اردیبهشت) و میزان(مهر) خانه زهره و عقرب(آبان) و حمل(فروردین) وبال این فلک هستند.روز جمعه و شب سه شنبه به زهره تعلق دارند.

۶)عطارد:

 این فلک،ممزوجه است.یعنی هم در اعمال خیر و هم در اعمال شرّ کاربرد دارد.البته غالب اعمال ظریفه مثل احضار جن در ساعت عطارد انجام می‌شود.روز ۱۵ اسفندماه،روز شرف عطارد و هبوطش روز۱۵ شهریورماه است.جوزا(خرداد) و سنبله(شهریور) خانه عطارد بوده و حوت(اسفند) و قوس(آذر) وبال آن هستند.از روزها روز چهارشنبه و از شبها شب یک شنبه تعلق به عطارد دارند.

۷) قمر:

 این فلک نیز ممزوجه می‌باشد.انجام طلسمات خارق العاده در ساعت قمر زود نتیجه می‌دهد.شرف این فلک روز ۳ آبان ماه و هبوطش روز۳ اردیبهشت ماه می‌باشد.از بروج،فقط سرطان(تیر) خانه قمر بوده و وبالش جدی(دی) می‌باشد.روز دوشنبه و شب جمعه تعلق به قمردارد.

نکته: معروف است که می‌گویند:زحل،رئیس الافلاک است و مشتری،قاضی بوده،مریخ حدّالدّور،زهره مطرب،عطارد کاتب،شمس نیّراعظم و قمر جاسوس الافلاک می‌باشد.

وجه تسمیه افلاک:

     از آنجا که این افلاک علاوه بر حرکت سماوی خود،ذاتاً نیز متحرکند به همین جهت در زبان عرب به آنها سیارات سبعه می‌گویند.ناگفته پیداست که از حرکت آنها تاثیرات متفاوتی در عالم آشکار شده و در اکثر چیزها موثر واقع می‌شوند.هر کدام از این افلاک دارای جایگاه بخصوصی در آسمان بوده،علاوه بر آن مشخصه هایی نیز برای هر یک ذکر کرده اند که در جدول زیر مشاهده می‌شود:

جدول سیارات سبعه(۲)

افلاک

ترتّب افلاکی

رنگ

عاملِ روز

موکل

ترتّب اقلیم

اسامی فارسی

قمر

اول

سبز

دوشنبه

یعوائیل

هفتم

ماه

عطارد

دوم

فیروزی

چهارشنبه

اسمائیل

دوم

تیر

زهره

سوم

سفید

جمعه

میمون

سوم

ناهید

شمس

چهارم

طلایی

یک شنبه

کلکائیل

چهارم

خورشید

مریخ

پنجم

سرخ

سه شنبه

بخراوائیل

پنجم

بهرام

مشتری

ششم

زرد

پنج شنبه

مهمائیل

ششم

برجیس

زحل

هفتم

سیاه

شنبه

ازقائیل

اول

کیوان

 البته درشکل و رنگ سیّارگان و همچنین در موکّلان آنها،بین علمای این علم اختلاف نظر وجود دارد،و لکن آنچه که اکثر بزرگان بر آن قائلند جدول فوق می‌باشد.

بعد از بیان افلاک و تاثیر آنها در عالم طبیعت،لازم است تا ساعات این افلاک در طول شبانه روز نگاشته شود.جدول زیر که بنابر فرمایش اساتید گرامی،توسط حضرت ابوالمعاشر(رحمه الله علیه) تألیف شده که پس از مدتی به سبب کثرت نقل و تصرف بی جا، دچار اختلافاتی در ساعات شد،فلذا جناب حکیم ابوالعشری(رحمه الله علیه) این اشتباهات و اختلافات را برطرف نمود.جدول این است:

جدول ساعات سیارات(۳)

روزها

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

شبها

۵شنبه

جمعه

شنبه

۱شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشینبه

۱

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

۲

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

۳

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

۴

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

۵

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

۶

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

۷

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

۸

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

۹

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

۱۰

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

۱۱

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

۱۲

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

بنابر جدول فوق،روز و شب، هر کدام به ۱۲ ساعت تقسیم شده اند. منظور از ساعت اول در روز،از لحظۀ طلوع آفتاب تا یک ساعت و در شب از غروب آفتاب تا یک ساعت می‌باشد.ساعت دوم در روز و شب،دقیقا بعد از گذشت یک ساعت بعد از طلوع آفتاب در روز،و در شب،یک ساعت بعد از غروب آفتاب می‌باشد،باقی ساعات هم بدین منوال حساب می‌شود.

البته ناگفته نماند در اوقاتی که روز طولانی تر از شب و بالعکس می‌باشد باید ساعت روز و شب بر ۱۲ تقسیم شود.به طور مثال فرض کنید ساعات روز در تیرماه ۱۶ ساعت می‌باشد،با این حساب ساعات شب باید ۸ ساعت باشد که جمعا ۲۴ ساعت میزان شود.حال ساعات روز را باید بر۱۲ تقسیم نمود تا مدت زمان هر کدام از افلاک مشخص شود،به این معنا که باید از ساعات روز،۱۲ عدد کم کنیم :۴=۱۲÷۱۶بعد از تقسیم ساعات روز بر۴،۱۲ساعت باقی می‌ماند.حال باید این ۴ ساعت(یعنی ۴ تا ۶۰ دقیقه) نیز بر ۱۲ تقسیم شود:

۲۰=۱۲÷۲۴۰=۶۰×۴

اکنون متوجه شدیم که سهم هرفلکی ۱ساعت و۲۰ دقیقه می‌باشد.

ساعات شب نیز به همین صورت بر ۱۲ تقسیم می‌شود؛ ۸ ساعت یعنی ۸ تا ۶۰ دقیقه، پس:                                  ۴۸۰=۶۰×۸

حال ۴۸۰ دقیقه بر ۱۲ تقسیم می‌شود:

۴۰=۱۲÷۴۸۰

اکنون مشخص شد که سهم هرفلکی درشب ۴۰ دقیقه می‌باشد.

5 نظرات
 1. زمان رسولی می گوید

  با سلام
  بعضی از مفسرین یا عالمان نجوم نظیر حسن زاده آملی تاریخ شرف کواب را برعکس بیان کرده‌اند مثلاً شرف مشتری را ۱۵ تیر ماه و هبوط آن را ۱۵ دی ماه گفته‌اند اما شما برعکس شرف مشتری را ۱۵ دی ماه و هبوط را ۱۵ تیر ماه گفتید.
  اینجا سوال پیش میاد که که شما یا ایشان بر چه اساسی این نظر را دارید و آیا کدام صحیح است؟
  ممنون

 2. hosein می گوید

  با سلام .. برای عمل میخ ها :

  ۱-سوره یس را چند روز پیش به میخ ها خواندم .پس صبر میکنم در لحظه سعد در آتش بذارم؟درسته؟

  ۲-طالع مطلوب جدی-خاکی است. برایش عمل آتشی میتوان انجام داد؟

  ۳-روز سعد مطلوب ۴شنبه در عطارداست. ۴شنبه ۱۱ صفر نحس است؟

  ۴-گفتید ۴شنبه ساعت ۱ شب و ۵شنبه ساعت ۸ شب برای خواندن ونوشتن محبت آیا بگوییم ۵شنبه ۱ بامداد و ۸ شب بهتر نیست؟

  ۵-و اگر در شب دعا بنویسم یا بخوانم نذاع و دعوا نمیشود؟

  ۶-در جدول ساعات شمس و مشتری زیاد هست . میشه در هر کدام که خواستم در آتش گذاشته و یا تعویذ نوشت؟

  ۷- مگه خواندن دعای رفع نحوست امام عسگری(ع) رفع نحوست نمیکند؟

 3. سید محمود می گوید

  با سلام و احترام
  ساعتها و شرف کواکب بسیار پیچیده میباشند و با توضیح مختصر امکان پذیر نیست
  به عنوان مثال : شرف کواکب در یک تاریخ ثابت نیستند ولی درجه شرف کواکب ثابت است
  یاحق

 4. sanay می گوید

  منظور از هبوط و وبال و خانه چیست؟

  1. admoon می گوید

   هبوط=فرود آمدن, وبال= گرانی و دشواری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم