آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

علت بیماری چیست؟؟؟

0

علت بیماری چیست؟؟؟

 علت بیماری چیست???.

ازگذشته های دوردانشمندان واطباءملل واقوام مختلف باتوجه به فرهنگ ودست آوردهای علمی خویش علت بیماری هارابه علل گوناگون نسبت میدادندوباتوجه به طرح همان علت به شیوه هایی متفاوت به مداوای بیماری رومیاوردن.
چینی هابه جریان دوعنصریین ویانگ دربدن معتقدبودن وعلت بیماری رابرهم خوردن تعادل این دونیرودربدن میدانستندوبرای مداواروشهای طب سوزنی،رگ گیری،رگ زنی،حجامت وخون گیری رابوجودآوردن واین روشهامداواتاالان نیزرایج است.
هندی هابه سه عنصربه نامهای کافا،پیتا،واتادربدن معتقد بودندوعلت بیماری رابرهم خوردن تعادل این سه عنصردربدن میدانستندورژیم غذایی خیلی سختی پیشنهاد می دادندکه کتاب آیورودایکی ازچند(ودا)کتاب مقدس هندوها به این مقوله میپردازد.
ایرانیهابه وجودچهارعنصرخون،سودا،بلغم،وصفرادربدن اعتقاد داشتندوعلت بیماری رابرهم خوردن تعادل این چهارعنصرمیدانستندوبرای مداواترکیبی ازروشهای چینی وهندووابتکارات شخصی که مبتنی برداروهای گیاهی بودرابوجودآوردن.باظهورپاستورعلت تمام بیماری هابه میکروب وسایرموجودات میکروسکوپی نسبت داده شدوبرای مداواروآورده شدبه واکسن وآنتی بیوتیک.
در باره درمان بیماری ها با طب سنتی و گیاهی  طب امامان بیشتر آشنا شوید
کامل ترین مرجع سلامتی ایران ۱۰۰ باب شفا
با این نرم افزار بیشتر آشنا شوید

۱۰۰باب شفا و اسرار ۴گانه سلامتی

شفا

نظر دهید


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم