آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شفا و درمان با نماز و روزه

0

شفا و درمان با نماز و روزه

یکی از راه هایی که انسان می تواند به مقاصد دنیوی و اخروی برسد روزه است که آن در حقیقت تزکیه و رام شدن نفس سرکش و پاک ساختن درون است از حرام  و سسب دور شدن شیطان است از انسان و موجب تقرب است به سوی خدای منان و باعث رستگاری و استجابت دعا و نجات از آتش و دخول بهشت است و چون دعای روزه دار مستجاب است همه چیز در روزه است.

علت وجوب روزه

هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام از علت روزه پرسید فرمود جز این نیست خداوند روزه را فرض نمود تا بآن غنی و فقیر برابر باشند و بیانش آنست غنی حال گرسنگی را نیافته تا بفقیر رحم کند زیرا غنی هرچه خواهد میتواند بکند پس خدایتعالی خواست که بین خلقشرا برابر کند و بغنی رسیدن گرسنگی و درد آنرا بچشاند تا بر ضعیف رقت کند و بگرسنه رحم نماید.

امام صادق علیه السلام فرمود برای هرچیزی ذکاتیست و زکات بدن ها روزه است و حضرت رضا در جواب مسُله از علت روزه فرمود علت روزه برای دریافت گرسنگی و تشنگی است تا انسان خوار و فروتن و ماجورو امیدوار و شکیبا باشد و این برای او بر شدایٌد آخرت دلیل باشد با آنچه در آنست از شکستی برای او از شهوات و برای او واعظ است درزودی و دلیل است برآینده تا شدت اندازه آنرا از اهل فقرو مسکنت در دنیا وآخرت بداند و بحث روزه در جلد سوم کیفر کردار مفصل شده مراجع شود.

شمٌهِ از روزه مستحبی

از رسولخدا صلی الله علیه واله روایت شده که برترین نماز بعد از نماز واجب نماز در دل شب است و برترین روزه بعد از روز رمضان روزه ماه خداوند است که  آنرا محرم خوانند آنحضرت به مردی فرمود اگر بعداز رمضان روزه گرفتی محرمرا روزه بگیر که آن ماهی است خداوند توبه قومی را پذیرفت و خدای تعالی در آن توبه آخرین را میپذیرد فرمود هر کس از ماه حرام پنجشنبه و جمعه و شنبه روزه گیرد خداوند برایش عبادت نهصدسال به نویسد امام صادق فرمود هرکس را روزه محرم فراهم شود آن روزه دارش را از هر بدی نگه میدارد.

حضرت رضا علیه السلام فرمود هرکه روز اول محرم روزه گیرد پس دعا کند خدای عزوجل برایش مستجاب نماید چنانکه برای ذکریا مستجاب نمود و از امامان علیهم السلام روایت شده هر کس روزه از محرم روزه بگیرد با یقین خدایتعالی بین او و بین جهنم دور کند چنانکه بین آسمان و زمین است و از رسولخدا روایت شده هر کس روز سوم از محرم را روزه گیرد دعایش مستجاب میگردد.

امام صادق فرمود هرکس با یک حسنه آید برایش ده مانند باشد از آن قبیل است سه روز روزه از هر ماه (اول ماه و وسط ماه و آخر ماه و یا چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه گیرد.

حسن ابن ابی حمزه بابی جعفر علیه السلام گفت روزه سه روز را در ماه در تابستان بزمستان میاندازام زیرا آنرا بر خود آسانتر میبینم فرمود بلی آنرا حفظ کن (که چند روز است) بدل روزه یزید ابن خلیفه گوید بامام صادق شکایت کردم گفتم هر گاه این سه روز را  روزه گیرم دردسر میشوم و بر من سخت است فرمود کاری که من میکنم بکن من چون سفر کنم بعوض هر روزی ده سیر تصدق میدهم از خوراک خانواده ام که بآنها میدهم.

تصدق عمربن یزید گفت بامام صادق گفتم روزه (سه روز) بر من سخت است فرمود یک درهم که تصدق کنی از روزه یک روز افضلست بعد فرمود و دوست ندارم آنرا واگزاری.

روزه چند پیغمبر

مردی نزد ابن عباس آمد از روزه پرسید فرمود اگر روزه داود را خواهی او عابدترین مردم بوده (تا آنجا که گفت) و رسولخدا فرمود همانا برترین روزه ها روزه برادرم داود است روزی روزه میگرفت و روزی میخورد و اگر روزه سلیمان را خواهی از اول ماه سه روز و وسط ماه سه روز و آخر ماه سه روز میگرفت و اگر روزه عیسی را خواهی تمام روزگار را روزه داشت و اگر روزه مریم را خواهی او دو روز روزه میگرفت و یک روز را باز میکرد و اگر روزه خیر البشر عربی قرشی ابوالقاسم صلی الله علیه وآله را خواهی او از هر ماهی سه روز روزه میگرفت و میفرمود این روزه دهر است.

روزه غدیر امام صادق فرمود روزه روز غدیر خم برابر است با روزه عمر دنیا و اگر انسان زنده ماند بعدد روزه آنچه دنیا عمر کند برایش آن ثواب باشد و روزه آن نزد خدای عزوجل در هر سال برابر است صد حج و صد عمره ی نیکوی قبول شده و آن عید خدای اکبر استو روزه اول ذیحجه برابر ۶۰ماه است و کفاره ۶۰سال گناه می باشد و روزه نهم کفاره ۹۰سال است.

ذیحجه جوانی در عصر پیغمبر چون ماه ذیحجه میشد روزه میگرفت خبر برسولخدا رسید او را خواند فرمود ترا چه چیز بر روزه ی این روزها واداشته گفت پدرو مادرم به فدایت ایام حج است امید است خداوند مرا در دعای آنان شریک کند فرمود برای تو بهر روزی که روزه برابر آزاد کردن صد بنده و صد شتر و صد اسب است که بر آنها نشینی در راه خدا چون روزه ترویه (هشتم)شود برای تو برابر دو هزار بنده و دوهزار شترو و دو هزار اسب است که بر آنها در راه خدا سوار شوی وکفاره شصت سال گذشته و۶۰سال بعد است . امام صادق فرمود هر کس روزه ۲۷رجب روزه گیرد خداوند برایش روزه ی هفتاد سال نویسد.

حضرت رضا علی السلام فرمود هر کس اول رجب با رغبت در ثواب خدای عزوجل روزه گیرد بهشت بر او واجب گردد و هر روزی در وسط آن روزه گیرد درمثل ربیعه و مضر شفاعت کند و هر کس روزی در آخرش بگیرد خداوند عزوجل آن را از سلاطین بهشت گرداند و او را درباره پدرو مادرو پسرو دختر و برادر و خواهرو و عمو و عمه و دایی و خاله و شناسان و همسایه گانش شفیع گرداند و اگرچه در آنها مستوجب آتش باشند.

موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود رجب نهریست در بهشت سفیدتراز شیر و شیرین تر از عسل هر کس روزی از رجب را روزه گیرد خداوند او را از آن نهر سیراب کند فرمود رجب راهی است بزرگ درآن حسنات چند برابر میشود و در آن بدیها محو میگردد هرکس روزی از رجب را روزه گیرد آتش از او بقدر یکسال(بقدر بین آسمان تا زمین) دور شود و هرکس سه روزه بگیرد بهشت برایش واجب میشود.

روزه شعبان رسولخدا صلی الله علیه وآله فرمود هرکس روزی از شعبان را روزه گیرد با ایمان و یقین آمرزیده شود. میفرمود شعبان ماه من است و آن برترین ماه است بعداز رمضان پس کسی که در آن روزی را روزه گیرد روز قیامت من شفیع او باشم.

زید شحام گوید بامام صادق گفتم آیا کسی از پدرانتان در شعبان روزه گرفت فرمود آری البته پدرانم آن را روزه میگرفتند و من روزه میگیرم و پیروانم را به روزه اش امر میکنم پس کسی که از شما از شعبان را روزه گیرد (روز آخر را) تا آنرا بر نضان وصل کند بر خدا حقست که باو دو بهشت دهد و او را از بطنان عرش نزد افطارش ندا کند هرشب ایفلان پاکشدی و بهشت برای تو پاک است و ترا کافیست که رسولخدا بعداز موتش شاد کردی وصف روزه شعبان بیش از اینها میباشد.

روزه های دیگر

از صادقین علیهماالسلام روایت شده از روزهای ممتاز روز هفدهم ربیع الاول است و آن روزیست که در آن رسولخدا صلی الله علیه واله متولد شده پس کسیکه روزه گیرد خداوند برایش روزه شصت سال نویسد علی علی السلام فرمود تاسوعا و عاشورا روزه گیرید که آن کفاره گناهان یکسال است.

دحوالارض ابن صیقل گوید ابوالحسن الرضا در روز ۲۵ذیقعده بر ما بیرون شد فرمون روزه گیرید که من روزه دارم گفتیم بفدایت کدام روز است فرمود روزیست که در آن رحمت پراکنده شده و زمین در آن پهن شده و در آن کعبه نصب شده و در آن آدم هبوط نموده علی علیه السلام فرمود اول رحمتی که از آسمان به زمین آمد در ۲۵ ذیقعده بود پس کسیکه آنروز را روزه گیرد و آنشب بعبادت ایستد برایش عبادت صد سال باشد که روزش روزه و شش برپا(بعبادت)باشد واز رسول خدا روایت شده روزه اش مانند روزه هفتاد سال است و شفا و درمان به روزه و نماز

روزه های مستحبی زیاد است مثل روزه نوروز و نیمه و۲۵و ۲۷رجب…

روزه های حرام

روزه های حرامرا میشود ده قسمت کرد و باید صائم شرائط روزه را بداند که مبادا زحماتش هدر شود۱روزه وصال حرام است امام صلدق فرمود وصالیکه از آن نهی شده آنستکه مرد عشاء (افطار) خود را سحرش نماید و رسولخدا فرمود وصالی (پیوستی) در روزه(روزه بشب) نیست۲ روزه صمت(که روزه دار قصد کند سخن نگوید )رسولخدا فرمود در روزه وصال نیست سکوت روزی تا شب و بعلی علیه السلام فرمود ولاصمت یوما الی اللیل… وصوم الصمت حرام ۳ روزه نذر گناه حرامست مثل نذر قتل مؤمنی ۴ روزه دهر(هر روزه) آنحضرت بعلی علیه السلام فرمود وصوم الدهر حرام مثل آنانکه اعتصاب غذا میکنند و یا مرتاضین و این غیر از ترک غذای حرامست۵روزه عید فطر و عید قربان ۶روزه ایام التشریق (روز یازده و دوازده و سیزدهم) در منی ۷وروز یوم الشک بقصد رمضان ۸ روزه مریض که ضرر دارد ۹ روزه مسافر با علم و عمد۱۰ روزه مستحبی زن با نهی شوهر و تضییع حق او و روزه فرزند بدون اذن والدین و مهمان بی اجازه صاحب خانه و غلام بدون اذن مالک و باید بر ساله مراجع کرد.

دو حدیث کرام گوید بامام صادق گفتم بر خود قرار دادم تا قیام قائم (ع) روزه بگیرم فرمود بگیر و در سفر وعیدین و ایام التشریق و یوم الشک مگیر و فرمود بعد عید قربان سه روز (در منی) روزه نیست.

امام باقر فرمود زنی خدمت پسغمبر آمد و گفت یا رسوالله حق شوهر بر زن چیست فرمود اورا اطاعت کند و او را نافرمانی نکند و از خانه او جز باذن او تصدق ندهد(تا چه رسد بغیر تصدق) و روزه مستحبی جز باذن او نگیرد و خود را از او باز ندارد و اگرچه بر پشت شتر باشد.

رسولخدا فرمود از فقه مهمان آناست که روزه مستحبی جز باذن صاحبش نگیرد و از طاعت زن به شوهرش آنست که جز باذن امر او روزه مستحبی نگیرد و از صلاح غلام و طاعت او و نصیحت او بآقایش آنست که روزه مستحبی را جز باذن و امر مولایش نگیرد و از نیکی فرزند بپدرانش آنستکه جز باذن والدین و امر آندو روزه مستحبی نگیرد وگرنه مهمان جاهل باشد و زن نافرمان و غلام فاسق و عاصی و فرزند عاق باشد(پس تا اندازه شرائط روزه معلوم شد و بعضی شرائط و مسائل آنرا نمیدانند و زحمتشان نابود میشود.

 

****************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

*****************************

 

 

شفا و درمان با نماز و روزه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم