آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سخنان ائمه,چند چیز موجب امان از برص است

0

سخنان ائمه,چند چیز موجب امان از برص است

 اول – بادنجان خوردن
 دوم – حنا کشیدن به بدن بعد از نوره
 سوم – کرفس خوردن
 چهارم – ابتدا کردن در اول خوراک با نمک و ختم کردن با نمک
 پنجم – دمل در آوردن
 ششم – شستن سر با خطمى در هر هفته
 هفتم – گرفتن ناخن در روز جمعه
 هشتم – بر طرف کردن غصه از قلب مومن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم