آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ده منفعت در صدقه دادن

4

ده منفعت در صدقه دادن

از چیزهائیکه مفتاح رزق و دافع بلا و شفای امراض و رفع گرفتاریها کند تصدق است که مردنهای بد را برطرف میکند و امور دنیا و آخرت تصدق دهنده را اصلاح مینماید و در کیفر کردار جلد ۲ بحششده و آن از افراد انفاقست که در قرآن یک بر هفتصد و بیشتر وعده عوض داده شده رسولخدا فرمود بامداد را بصدقه آغاز کنید که بلا از صدقه نمیگذرد.

ده منفعت در صدقه

رسولخدا فرمود بر شما باد بصدقه زیرا در آن ده خصلت است پنج خصلت در دنیا و پنج در آخرت اما دنیا پاکساختن اموال و پاک ساختن بدنهای شما است و داروی بیماران شما و شادی دلها و زیاد شدن اموال و وسعت رزق میباشد و اما در آخرت سایه است در قیامت و سبب آسانی حساب و سنگینی میزان و جواز صراط و درجه ی اعلای بهشت است.

فرمود چون صبح کردی ایمومن چیزی تصدق کن تا نحسی شب از تو برود.

امام صادق فرمود برای هر چیزی مفتاحی است و مفتاح رزق صدقه است و فرمود بیمارانتانرا بصدقه مداوا کنید و بلا را بدعا رفع کنید و روزیرا بصدقه  فرود آورید که آن از بین چانه هفصد شیطان جدا میشود و نیست چیزی بر شیطان از صدقه مومن سنگینتر و آندر دست پروردگار واقع میشود پیش از آنکه در دست انسان واقع گردد.

رسولخدا فرمود تصدق کنید اگر چه بنصف خرما باشد و از اتش بپرهیزید و اگرچه بنصف خرما باشد زیرا خداوند آنرا برای صاحبش پرورش میدهد چنانکه یکی از شما کره و بچه شتر را پرورش میدهد تا اینکه آنرا روز قیامت باو دهد چنانکه از کوه بزرگ بزرگتر گرداند فرمود هرکس صدقه دهد برایش بوزن هر درهمی دری مثل کوه احد از نعکت بهشت باشد.

حضرت صادق فرمود خداوند فرماید نیست چیزی مگر آنکه بآن کسیرا موکل کردم آنرا بگیرد غیر از خودم جز صدقه زیرا کآنرا خودم بدست میگیرم بنوعی حتی مرد بخرمائی یا بنصف خرما تصدق میکند پس آنرا پرورش میدهم تا آخر.

از حج بهتر صدقه

حضرت باقر فرمود البته اگر یک حج بجا آرم بسویم دوستر است از آزاد کردن بنده ئی و بنده تا ده بنده و مانند آنها هفتاد نفر و هر آیینه اگر خرجی دهم خانواده از مسلمین را گرسنگیشان را سیر کنم عورتشانرابپوشم و روهاشان را از مردم نگهدارم دوستر است بسویم از اینکه حجی و حجی بجا اورم حتی ده و ده تا ب هفتاد حج رسد.

حضرت صادق فرمود هر آینه اگر بر مرد مومنی بقدر سیر شدنش تصدق کنم بسویم دوستر است ازاینکه افقی از مردم را سیر کنم راوی گفت افق چیست فرمود صد هزار یا بیشتر چند سود از صدقه.

۱رسولخدا فرمود انسان (در قیامت) در سایه صدقه باشد تا بین بندگان حکم شود ۲ تصدق فتنه قبر و عذاب روز قیامت را دفع میکند ۳ فرمود صدقه خطاها را خاموش کند مثل آب آتشرا۴ امامصادق فرمود صدقه شب خشم پروردگار را خاموش و گناه یزرگ را محو و حسابرا آسان نماید۵ علی علیه السلام فرمود از آنچه خدا بشما داده انفاق کنید زیرا منفق مانند مجاهد در راه خداوند است ۶ فرمود خداوند با ملائکه مباهات میکند بتوانگریکه بفقرا بسیلر بخشد و بر آنان منت نگذارد۷ و رسولخدا فرمود بصدقه ۷۰ مرگ بعد را دفع میکند.

بنیابت رسولخدا اکرم فرمود هرکس صدقه بنیابت از کسی بمسکینی دهد برای او باشد مثل اجر او و اگر چه چهل هزار انسان آنرا بگیرند بعد بآن مسکین رسد برای آنان اجر کامل باشد بدوناینکه از مزد همراه او چیزی کم شود امام باقر فرمود بخشندگان سه اند خدای بخشنده آنکه از مالش می بخشد و آنکه در آن سعی میکند ۸ رفع غم رسولخدا فرمود از رنج و غمها با صدقه جلوگیری کنید خدا رنجتانرا برطرف کند و شما رابر دشمنان پیروزی دهد۹فرمود صدقه بدهید زیرا صدقه مایه ازادی شما از آتش جهنمست ۱۰ فرمود صدقه گرمای قبر را از تصدق دهنگان خاموش میکند و جز این نیست مومن روز رستاخیز در سایه صدقه اش باشد فرمود صدقه مال را زیاد میکند فرمود پاره نان تصدق میدهد پیش خدا بزرگ میشود مثل کوه احد میگردد.

۱۱دوست خداوند است فرمود سه کسند که خدا آنها را دوستدارد کسیکه شب برخیزد کتاب خدا را بخواند و کسیکه بدست راست صدقه دهد از چپش نهان کند و کسیکه بجنگ رود یارانش بگریزند او رو بدشمن رود فرمود سه چیز از گنج های نیکیست نهانکردن صدقه تا آخر ۱۲فرمود نیکو ترین درهای نیکی صدقه است ۱۳ فرمود بیمارانتانرا با صدقه مداوا کنید که آن از شما امراض و اعراضرا دفع میکند

۱۴ فرمود صدقه مرد مسلمان عمر را زیاد کند مردن بد را باز دارد خداوند با آن فخر و کبر را ببرد.

انواع صدقات

رسولخدا فرمود هرکار خیریکه بتوانگر یا فقیر کنی صدقه است هر کار خوبی صدقه است و هرچه مسلمان بر خود و کسانش خرج کند برایش بآن صدقه نوشته شود و آنچه مرد مسلمان بآن آبرویش را نگه دارد برایش بان صدقه نوشته شود فرمود هرچه بهمسر خود خورانی آن برایت صدقه است و آنچه بفرزندت خورانی آن برایت صدقه است و آنچه بخادمت خورانی صدقه است و آنچه بخود خورانی صدقه است.

فرمود لبخند تو بر روی برادرت صدقه است و امر تو بمعروف و نهی تو از منکر صدقه است و راهنمایی تو کسیرا در زمین گمراهی برایت صدقه است و دور کردن سنگ و خار و استخوان از راه صدقه است فرمود برترین صدقه زبان شفاعتی استکه بآن اسیر را آزادسازی و از ریختن خون جلوگیری کنی و احسانرا بآن بکشانی و ببرادرت رسانی و از او ناگواریرا دفع کنی برترین صدقه نگهداری زبان است برترین صدقه صدقه زبان است بهترین صدقه اصلاح میان دو کس است بهترین صدقه آنست که بر خویشاوندیکه دشمن است بدهی.

فرمود بهترین صدقه آنستکه تصدق کنی وتو سالم و تنگدست باشی و توانگریرا امیدوار باشی و از فقر بترسی و پس نیندازی تا جان بحلقوم رسد بگوئی برای فلان چنین باشد و برای فلانی چنین زیرا آنها بفلانی تعلق یافته

دستورات صدقه

البته هرچیزی دستوری دارد که باید بآن عملکرد والا بی ثمر خواهد بود از دستورات تصدق چند چیز یاد میشود ۱ از حلال تصدق کند ۲ اخلاص داشته باشد ۳ از بهترین و محبوبترین اشیا تصدق کند ۴ میانه رو باشد ۵ منت نگذارد ۶ پنهان تصدق کند ۷ بنزدیکان شروع نماید رسولخدا فرمود لًا صَدَقَهَ و ذٌورَ حِمٍ مٌحتًاج

رسول اکرم فرمود صدقه را از خود شروع کن اگر چیزی فزون آمد بکسان خود ده اگر از کسان تو چیزی فزون آمد بخویشان ده و اگر از خویشان نیز چیزی فزون آمد بدیگران ده و از عیان خویش آغاز کن فرمود صدقه را از آنچه خداوند آغاز کرده آغاز کن فرمود صدیقه ایکه بخویشان دهند مزدش مکرر زیاد میشود.

۸ در توانائی تصدق کند رسولخدا فرمود برترین صدقه آنستکه از توانگری باشد و دست بلا بهتر است از دست زیر آغاز کن بکسیکه هزینه میدهی فرمود تصدق مرد در حیاتش بیکدرهم برایش بهتر است که صد درهم وقت مرگش تصدق کند

۹بفقیر دهد.رسولخدا فرمود صدقه برای بی نیاز روا نیست و نبرای کسیکه بلقوه نیرومند است فرمود خدا ربا خورو ربا ده و کاتب آن و مانع صدقه را لعنت کرده ۱۰ برای خودش هم باقی گذارد و خود را فقیر نکند رسولخدا فرمود بهترین صدقه آنست که پس از آن چیزی بجا ماند.

 

?http://meta-pro.ir دریافت رایگان نرم افزار متا پرو ??

http://telegram.me/inapplyoriginal

? http://t.me/inapplyshop فروشگاه‎

 

ده منفعت در صدقه دادن

4 نظرات
 1. سارا می گوید

  سلام استاد مادرم پیش یک دعا نویس رفته بهش گفتن دعای سنگین داری ودعا مرگ هست برابت نوشتن ایا چنین چیزی وجود داره و چطوری میشه باطل کرد؟؟ممنون از زحماتتون

  1. admin site می گوید

   بله وجود داره باید باطل السحر بگیره

 2. سارا می گوید

  سلام ممنون از سایت خوب و ارام بخش تان میخواستم بپرسم من در نرم افزار متا پرو نام خود رو وارد کردم و نام موکل من حضرت عزرائیل بود که باید به یه تعداد هر روز ذکر کنم به مادرم هم پیشنهاد دادم از من پرسید زمانی که خدا هست و نام های خدا چرا باید نام فرشته اش را صدا بزنیم این کفر نیس چون علمی راجب این نداستم نتوانستم به ایشان پاسخی بدهم برای این از شما کمک میخواستم ممنون میشوم جواب من رو بدهید که چه جوابی به مادرم بدهم تا قانع بشود

  1. admin site می گوید

   شما برای صدا کردن خداوند یا باید از اذکار استفاده کنید یعنی اون رو به نامهای خودش بخونید یا نماز که این هم یه نوع ذکره بعدش هم خداوند درسته که خودش به باطن همه چیز آگاه هست و بیشتر از هر کس دیگری به حال و روز ما آشنا ولی موکلین مامور انجام دستوراتش هستند . مثلا تصور کن نامه نوشتی به رییس جمهور که فلان مورد رو دارم خودش که پا نمیشه بیاد ببینه شما چی میخای

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم