آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دعای چهل ختم از کتاب جواهر مکنونه

0

دعای چهل ختم از کتاب جواهر مکنونه

امروز در این پست با چهل ختم عظیم شان  برگرفته از کتاب جواهر مکنونه نوشته حاج ملا مصطفی که البته یه شرط

هم داره که این شرط رو من نذاشتم

این چهل ختم رو  انتخاب کردم که به درد همه شما

ها یی که یه جورایی حاجت دارین وازخدا کمک می خواین البته همه ما

ازخدای خودمان اونی که خیلی مهربونه وهمون خدایی که حمد وستایش

مخصوص اوست حاجت می خوایم حتی رفتگانمان که دستشان از این دنیا

کوتاه است وهر شب جمعه که خدا بهشون فرصت میده که هدیه هایی که

ماها درغالب دعاهای خیرمون براشون می فرستیم هستند

خوب بریم سر اصل مطلب که همون شرط است :مرحوم

مصنف آن کتاب اجازه داده اند بکافه عامین با مختوم چنانکه خود ازعلما

واهل ذکرمجازبوده اند ولی اجازه دراین ختوم رامعلق داشته اند برآنکه

عاملین او را و والدین او را دعای خیر کرده وطلب مغفرت واستغفارنمایند

انشاالله عالمین اورا با والدین او وجامع این حروف محمد حسن بن الحاج

محمد حسین النائینی عفی الله عنهما با والدین او وترغیب وتحریص کننده

برطبع این رساله جناب مستطاب شریعتمدارآقای اقا میرزا اسد الله نائینی دام

افضاله العالی ازدعای خیرفراموش نفرمائید تا انشا الله برختوم معموله

آثارمقبوله ترتب یابد

این عین جملاتی که در کتاب نوشته شده است البته این حدیث معروف رو

همون شنیدیم که اگه می خوای دعایت حتما وسریعتر به اجابت برسه اول

دعا در حق مسلمانان وبعد درحق خودمان!

ختم اول:مروی است که هرکه درورطه وبلیه ای گرفتارشود وراه نجات

بروی بسته شود نوزده مرتبه ازروی اخلاص بگوید “النجاه منک یا سیدی

الکریم نجنی وخلصنی بحق بسم الله الرحمن الرحیم “.

ختم دوم: ازبرای قضا حوایج این دعا راهفتاد مرتبه باعتقاد صادق بخواند

.شیخ بهایی می فرماید که اگر حاجت او روا نشد درقیامت بامن مخاصمه کند

وفرموده اگر به نیت شفا یافتن بیمارهفتاد بار درحال سجده ازجمله مجربات

است مگر آنکه اجل مریض حتمی باشد.دعا این است :”لا اله الا الله بعزتک

وقدرتک لا اله الا الله بحق حقک وحرمتک لا اله الا الله فرج برحمتک

“.ایضا درکتاب مذکور است که بجهت حوائج دریک مجلس صدوبیست

مرتبه آیه مبارکه “امن یجیب المضطراذادعاه ویکشف السو”بخواند درهمان

هفته بمطلب رسد انشاالله تعالی

ختم سوم:صدمرتبه گفتن “یا قاهرالعدو ویا والی الولی یا مظهرالعاجائب یا

مرتضی علی علیه السلام “ازخواجه نصیر طوسی وازعالمه حلی (ره)نقل

شده است بجهت مطالب مهمه ودفع اعدا مجرب گفته اند وایضا صد ویازده

مرتبه گفتن :”یا قاهرالعدو” فورا تاثیرمی بخشد وازمیر داماد گویا نقل شده

است

ختم چهارم: هرکه بورطه ای افتد که تدبیری ازخلاص آن نباشد این دعا

رامکرربخواند واگردریک مجلس روبه قبله وبا وضو صد وبیست ونه

مرتبه بخواند اتم واصوب است وبه تجربه رسیده است :”بسم الله الرحمن

الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی “

ختم پنجم : ازبرای ذهاب هم وغم وبرطرف شدن کدورت خواندن “یا لطیف

ادرکنی بلطفک الخفی ” با این عدد مذکورازجمله مجربات است صاحب

کتاب گوید درتاثیرآن تابحال تخلفی ندیده ام وهمچنین است خواندن “یا

لطیف”باین عدد مذکور

ختم ششم :ازبرای حاجت خواندن “لا اله الا انت سبحانک انی کنت من

الظالمین “

ختم هفتم :بجهه دفع دشمن از روز پنج شنبه تایک هفته هرروز صد وچهل

وشش مرتبه بگوید “حسبی الله ” که البته امرآن دشمن کفایت می شود

وازبرای غیراین مطلب نیزخوب است .صاحب کتاب گوید که شیخ احمد

احسائی تجربه نموده اند وحقیررااذن داده اند درخواندن او

ختم هشتم :دوازده مرتبه خواندن “یا علی “است ودرمطلب عسرالحصول

صاحب کتاب تجربه کرده است .

ختم نهم:ازجمله تجربیات مرحوم شیخ است درشدائد ورفع تنگیها هفتاد مرتبه

خواندن “بسم الله الرحمن الرحیم یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان

ادرکونی ولا تهلکونی “ودرنسخه دیگر هفتاد ویک مرتبه است

ختم دهم :یازده مرتبه گفتن “یا مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک

نستعین”بجهت خوف ازصاحب سلطنت وامردیگری ادعای تجربه شده است

ختم یازدهم :هفتاد بارخواندن “حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهورب

العرش العظیم “به جهت عزت ووسعت ومحبت

ختم دوازدهم : هرروز هفتاد بارخواندن :نادعلی علیه السلام “است بجهت

حاجت وضیق معاش وغیرذلک وادعای تجربه شده است که درخواب یکی

ازائمه علیه السلام برآن شخص مجرب ظاهرمی شوند ومطلب آن را

براوبیان می فرمودند وایضا صد وده مرتبه دریک وقت نیزوارد شده است

وصورشان دربعضی اقسام این است “نادعلیا مظهرالعجائب تجده عونا لک

فی النوائب کل هم وغم سینجلی بولایتک یاعلی یاعلی یاعلی علیه السلام”

بعد ازاتمام رباعی مزبورسه مرتبه بگوید “یا ابا الغوث اغثنی ادرکنی یا

علی ادرکنی :

اگرسه روز این ختم خوانده شود مقصود حاصل گردد ان شا الله .

ختم سیزدهم: خواندن” العلی بنداء یاغیریاءنداء “صدمرتبه هرروزبجهت

غنی ودرجه بلند یافتن

ختم چهاردهم:بجهت عزت ودولت دورکعت نمازحاجت کند وبعد پانصد

باربگوید “من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا”که اثرعظیم دارد وبعضی

مقید به پنجشنبه کرده اند وسیصد مرتبه نیزدرآن روزبجهت عزت درنزد

علما علم گفته اند خواندن این آیه را.

ختم پانزدهم :هزاروبیست وسه مرتبه بعدد مبارکه “توکلت علی الله “ازبرای

حوائج ومحفوظی ازقدروقضاءشیخ مرحوم صاحب کتاب را اجازه داده اند.

ختم شانزدهم:صدوبیست ونه مرتبه گفتن “یا لطیف”است روبه قبله با وضو

بجهت امرمهم صاحب کتاب خود تجربه کرده وتعجب کرده

ختم هفدهم:صاحب کتاب گفته مجرب است مجرب است مجرب است که هیچ

شکی وریبی درآن نیست هزارباربگوید ودروسطحرف نزند”حسبی الله ونعم

الوکیل ولاحول ولا قوه الابالله العلی العظیم لا اله انت سبحانک انی کنت من

الظالمین “

ختم هجدهم:هرروزسوره مبارکه “والذاریات وطلاق ومزمل والم نشرح” به

جهت امرمعیشت ووسعت ازمجربات یقینه صاحب کتاب است ازحضرت

صادق علیه السلام مروی است که الم نشرح رادروقت بیع وشراءسه مرتبه

بخواند البته ازآن بیع وشراءنفع باوخواهد رسید واگربنویسند وبشویند وبزنی

دهند تا بخورد وضع حمل براو آسان گردد وسه باربردرد دل بخوانند

شفاءیابد وبجهت آسانی کارها تا یک هفته بعد ازنمازبخوانند که مجرب

است.سوره منافقون رابجهت حاجتی بخصوص درد چشم وفرج موجب

قضاوشفا است ومجرب است .

ختم نوزدهم :ختم سوره مبارکه یس است ازروزجمعه ابتدا کند تاروزپنج

شنبه هرروزسه مرتبه بخواند که درعرض هفته بیست ویک مرتبه خوانده

شود هرروزبعد ازسه مرتبه خواندن دعای “یامن تحل به عقده المکاره

ازصحیفه سجادیه علیه السلام بخواند وبجهت مطلبی عدد همین است لیکن

اگرمطلب وسعت رزق باشد روزپنج شنبه بخواند واگردفع دشمن است

روزسه شنبه وجهت رفعت روزیکشنبه وبرای علوم عقلیه ودینیه شنبه

وبرای علوم ریاضیه وحساب چهارشنبه وبرای کدخدائی وتسخیرزن جمعه

وبرای سفردوشنبه که زود انشاالله تعالی اثرکند اکثرخواص گفته اند که

اگریس رابرگلاب بخوانند بهرکس بدهند ازمحبت اوبی قرارشود واگرکسی

رامطیع خواهد گرداند سوره رابرپاره ای نبات بخواند هرکس ازاوبخورد

مسخرگردد والله اعلم ودرنسخه ای دیده شده که اگر بخواهی بخوابی زیرران

خود آئینه ای بگذاروبه پهلو بخواب ودررخت وهفتاد بارسوره اخلاص

رابخوان درحالتی که برپهلوخوابیده باشی بعد بخواب پس بدرستی که میبینی

آنچه راخواهی

ختم بیستم :هرکه درنصف آخرشب برخیزد وسربرهنه کند وآستین قبا بالا

زند وروبه قبله کند وصدمرتبه بگوید خداوند تعالی اوراالبته توانگرگرداند

وبعضی صدوسی مرتبه رااقوی گرفته اند وگفتن” یاعزیزباین طورصدمرتبه

بجهت عزت نیزموثر است .

ختم بیست ویکم:هرکه بعد ازنمازصبح بی فاصله هردودست رابرسینه نهد

وهفتادباربگوید “یا فتاح “دل اوروشن ونورانی شود وکاربراوآسان شود

اگربسیارگوید ازعلم بهره یابد وگفته اند شب جمعه بعد ازدورکعت

نمازدرسجده صدوپنجاه باربگوید “یا فتاح”کما هی امور براوظاهرشود

ختم بیست ودوم:بجهت نجات ازشدائد وغلبه برخصم بعد ازفریضه صبح قبل

ازطلوع آفتاب بعدد اسم خود (به حروف ابجدمثلا عدد اسم من ۱۱۱است ) تا

چهل روز بخواند”امن یجیب المضطراذا دعاه ویکشف والسوء”.بجهت دیدن

درخواب خواندن این سه اسم آن قدرکه بتواندبا شرائط ازحیث مکان ولباس

“النور،الباسط والظاهر”.

ختم بیست وسوم:بجهت حاجت بسیار دشواردرنصف شب یاثلث آخرشب

دورکعت نمازبکند بهرسوره که خواهد وبعد ازفراغ ازنمازهفتاد باربگوید

“یا ابصرالناظرین واسرع الحاسبین یا اسمع السامعین یا اکرم الاکرمین یا

احکم الحاکمین” وبعد از فراغ دست بردارد وحاجت خواهد صاحب کتاب

تجربه کرده بطورجزم .

ختم بیست وچهارم :هرروزدروقت صبح ناشتا صد مرتبه “لا اله الا انت یا

رب کل شی ء و وارثه “بجهت صفای ذهن وفهم مطالب غامضه موثر است .

ختم بیست وپنجم :ازبرای توسعه رزق درامرمعاش وغنی وتوانگری

درسحرگاه یعنی نزدیک صبح دو رکعت نماز کند دررکعت اولی بعد ازحمد

هفده مرتبه سوره “قل یا ایها الکافرون”ودورکعت دوم بعد ازحمد هفده مرتبه

سوره”قل هوالله احد ” ودررکوع هریک ازاین دورکعت هفده مرتبه “سبحان

ربی العظیم وبحمده”ودرهریک ازسجدتین دو رکعت هفده مرتبه “سبحان

ربی الاعلی وبحمده” بگوید وبعد ازفراغ ازنماز هفده مرتبه “آیه الکرسی

“بخواند که مجرب است وگفته اند که این عمل ازکنوز خفیه است بدست

نااهل نباید داد وخواندن سوره “طه “نرد طلوع فجراقل اثراوآن است که

روزی تازه باومی رسد ونرمی دلها ازبرای اوحاصل می شود

ختم بیست وششم : درروزجمعه تا چهل یکروزهرروزچهل ویک مرتبه

سوره مبارکه حمد را بخواند بی فاصله متصل وبعد ازاتمام این دعا راسیزده

مرتبه بخواند “یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مسبب سبب یا میسریسریا مسهل

سهل یا متمم تمم ازمجربات شمرده اند

ختم بیست وهفتم : ختم “یا من تحل به عقده المکاره”است که صاحب کتاب

دراین مجازاست ودروقت اضطراردرحوائج کلیه وعظیمه روزیک شنبه

اول فجرغسل کند ونمازفریضه بکند وبلافاصله دورکعت نمازبکند وبعد

بلافاصله دعای مزبورراتلاوت نماید ودوشنبه بعد ازنمازصبح دوباربخواند

وهکذا هرروز افزاید تاروزچهاردهم که حاجت روا شود ان شا الله تعالی .

ختم بیست وهشتم :ازجمله مجربات صاحب کتاب آنست که بجهت وسعت

خواندن سوره “انا انزلناه “است بعد ازنمازصبح ده مرتبه تخلف ندارد

صاحب کتاب گوید درنسخه ای منظرحقیر رسید که اگرتا چهل شب سوره

“واللیل “راهرشب یک مرتبه بخواند روزچهلم چهل هزاردرهم خداوند عالم

باوکرامت فرماید .

ختم بیست ونهم: صاحب کتاب گوید ازمجربات است تخلف ندارد وآن ختم یا

منتهی الحاجات است ازچهارشنبه اول ماه بعد ازنمازصبح بلافاصله سوره

“الم نشرح “راهرروزهفده مرتبه بخواند تا هفده روزبعد ازفراغ ازهفده

مرتبه یک دفعه دعای “یا منتهی الحاجات “راتاآخربخواند وبعد دعای “یا من

تحل “بخواند

ختم سی ام : روزچهارشنبه دورکعت نمازحاجت به نیت بی نیازی وغنی

وعزت وچهل مرتبه سوره کوثربخواند مال بسیارروزی اوشود

ختم سی ویک: روزچهارشنبه هفتاد باراین رابخواند براهالی علم وقلم فائق

آید وغنی ومکرم گردد “هوالله الذی لا اله الا هوعالم الغیب والشهاده

وهوالرحمن الرحیم”

ختم سی ودوم :روزپنج شنبه ازبرای مال وثروت دورکعت نمازوبعدسوره

یس بخواند واین عمل راتا سه روزبعمل آورد اکمل خواهد بود

ختم سی وسوم : ختم زیارت عاشورا است روزشنبه شروع کند تایک هفته

هرروزیک مرتبه بخواند وتاچهل روز نیزمشهوراست .

ختم سی وچهارم:بجهت فروماندگی درکارها ی دشواردرشب جمعه یا شبهای

متبرکه بعد ازنمازهای واجب سه مرتبه صلوات بفرستد وبعد روبه قبله

بخوابد بطریقی که میت رادرلحد می خوابانند که درخواب انشاءالله باوبگویند

که چگونه وآنچه بیند اظهار نباید بکند باحدی دعا این است “بسم الله الرحمن

الرحیم یا نورالنوریا مدبرالنوربلغ عنی روح محمد وآل محمدتحیه وسلاما

برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی الله علی خیرخلقه محمد وآله

اجمعین”درشب جمعه درخلوتی بیشیند وبااحدی حرف نزند تاوقتی که

نمازخفتن رابگذاردوبعد ارآن نمازوتررابجای آورد ودرسجده

آخرنمازوتربگوید “یا االله یا رحمن یا حی یاقیوم بک استغیث یا الله “پس

حاجت طلبد درتعب ومرض وتنگی ومضرت بمومنی نباشد که اسراراولیاء

الله است .

ختم سی وپنجم:اگرخواهند ازامرپنهانی آگاهی حاصل شود دورکعت نمازکند

ودرسجده آخرصدوپنجاه مرتبه بگوید “یا فتاح”آن امرظاهرشود

ختم سی وششم:بجهت هلاکت اعداءومقهورشدن ایشان هفتاد سنگ ریزه

بردارد وبرهریک معوذتین رابخواند وبعد ازآن سنگ ریزه ها رادرکوزه آب

ندیده نهد وکوزه رادرآتش بکوزه برسد بهترخواهد بود وترک این ختم اقرب

باحتیاط است

ختم سی وهفتم :چون خلق نماز جمعه راکردند بعد ازآنی که غسل جمعه را

کرده باشی با لباس طیب درسجده بهرنیت دویست مرتبه بگو”یالله المحمود

فی کل فعاله “با خشوع البته حاصل شود مراد.

ختم سی وهشتم :درنصف شب جمعه هزارمرتبه بگو”یا قابض”بجهه هلاکت

آنها رامقهوریت آنها

ختم سی ونهم :دوثلث ازشب جمعه گذرشته پانزده مرتبه سوره قدررابخواند

ازبرای هرحاجتی.

ختم چهلم: نود ودومرتبه بگو :اللهم انی اسئلک بحق محمد وآل محمد ان

تنجینی من هذا الغم”بجهه هم وغم وامرمهم

خوب دوستان خیلی گلم امیدوارم درسایه پروردگار عزیزمان بهترین ها

رادرسال جدید برای هم به ارمغان بیاوریم راستی دراین روزها ی فرخنده

که همه مشغول فراهم کردن محیطی پاک وپرنشاط برای سال نو هستند

یادمان باشد سرسفره هفت سین برای فرج آقا امام زمان اللهم صلی علی

محمد وآله محمد دعا کنیم .

 

دعای چهل ختم از کتاب جواهر مکنونه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم