آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دعای عقد اسلحه که بر او کارساز نباشد

0

دعای عقد اسلحه که بر او کارساز نباشد

هر که چهار شنبه آخر هر ماه  صفر در اول طلوع صبح غسل کند و دو رکعت نماز بگذارد و بعد از آن در میان آب ایستاده تا لب در آب فرو رود و این حرز را بنویسد و با خود دارد گلوله و حربه بر او کارگر نشود

یا البسوتا یا البسوتا یا احبوتا بحق کن فیکون

نسخه دیگر

در روز چهار شنبه آخر ماه صفر در وقت غروب به یک نفس بنویسد و با خود دارد,تیر تنفگ بر او بسته شود

دعای دفع دشمن

 

 

 

 

 

 

نسخه دیگر:در روز چهار شنبه آخر ماه صفر در وقت غروب  بنویسد و بر بازوی راست خود بندد

دعای دفع دشمن

 

 

 

 

 

قاعده:

با یک نفس این طلسم را بنویسید

حتما هنگام غروب آفتاب باشد

قبل از اذان مغرب

با آب زعفران و کاغذ زرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم