آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

در بیان حروف نورانی

0

در بیان حروف نورانی

بعضی از عرفان فرموده اند که حروف نورانی از حروفات بیست و هشت گانه چهارده است

(ا ل م ص ر ک ه ی ع ط س ح ق ن)

خواص بسیار دارد و از آنجمله هر که به این اسماء که اول آنها این حروفات چهارده گانه باشد دعا کند انشاء الله دعایش مستجاب خواهد شد.

این است:

حروف نورانی

 

بعضی از مشایخ این حروف را نوشته همیشه با خود دارد و میفرمودند که برکات بسیار دارد بواسطه این حروفات را عاید میشود و از حرق و غرق و بلیات و شر دشمنان محفوظ میباشد هر که بطالع ثور و قمر هم در ثور باشد خواص بسیار بخشد هر گاه این کلمات را در خاتم نقش کند قرین فیروزی شود خائف ایمن شود و کارها بمراد گردد و اگر تشنه در دهان گیرد سیرآب شود,اگر بیکار در انگشت کند او را کاری پیدا شود,بمصروع بندند بهوش آید خاتم را در آب نهد یکشب آب را هر که بخورد حافظه اش زیاد شود.این است:

حرز حضرت علی

 

مصروع:برزمین افکنده شده,مبتلای به صرع . که به مرض صرع گرفتار باشد

.خائف:ترسان و ترسنده

خاتم:انگشتری,مهر و نگین

حرق:سوزانیدن . سوزاندن . سوختن . سوزش

غرق:قرق شدن,در اب فرو رفتن

بلیات:رنج و سختی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم