آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و فوائد اسم البدیع

0

خواص و فوائد اسم البدیع

به معنی مُبدِع است یعنی پدید اورنده ی کائنات از پیش خود بدون ان که ملاحظه ی مثالی واندازه کرده باشد بلکه ایجاد فرموده است انها را از روی حکمت بالغه و قدرت کامله و نیز استعمال شده است به معنای صانع اموری که که در صنع انها به جهت حسن اتقان و انها محل حیرت و تعجب عقول است شیخ برسی (ره ) فرموده است هر کس این اسم را بسیار گوید خداوند او را معرفت روزی می فرماید : نیز در بعضی رسایل است که خواندن این اسم برای درست امدن کارها نافع است و اگر کسی غسل کند و دو رکعت دو رکعت نماز به جای اورد پس هفتاد هزار بار بگوید ( یا بدیع السموات و الارض ) سپس از وجهی حلال صدقه گذارد و ذکر فوق را هزار بار دیگر نیز بگوید برای هر امر مشکلی که در ان فرو مانده باشد مجرب است و اگر کسی این مربع را به مشک و زعفران و گلاب بر کاغذی بنویسد و با خود دارد و در روز جمعه در یک مجلس بدون ان که با کسی سخن بگوید بیست و چهار مرتبه بخواند هر مطلبی که از خدا خواهد اگر چه سلطنت باشد بر اورده شود و و صورتش این استالبدیع

نیز همراه داشتن مکسر این اسم نیز فواید بسیار دارد به صورت زیرالبدیع

اسم ( مبدع ) نیز همین خواص را دارد و هر کس که هفتصد (ز) بنویسد روز شنبه نزدیک غروب و در قبرستان دفن نماید و در حال نوشتن مکرر بگوید ( یا مبدع یا علام ) علوم غریبه بر او منکشف گردد و به دولت رسد انشاء الله همچنین همراه داشتن و نظر کردن در این مکسر نیز خواص بسیار دارد البدیع

..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم