آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و فوائد اسم الباری

0

خواص و فوائد اسم الباری

به معنای خلق کننده و آفریننده خلایق است و به معنی آفریننده ی بنی ادم از خاک نیز استعمال شده است شیخ برسی (ره) فرمودهاست هر کس این اسم را بسیار بگوید بدنش در قبر نمی پوسد و همیشه تر و تازه است و در بعضی از رسایل است که این اسم برای خلاصی از تنهایی و پیدا شدن فرزند و تولید و تکثیر نسل حیوانات فواید عظیمه دارد و در بعضی از کتب است که گفتن این اسم صد بار در روز جمعه برای مطالب مذکور نافع است و اگر در هر روزی صد مرتبه بگوید خداوند فرشته ای خلق فرماید که تا روز قیامت قرین و انیس او باشد و چون روزی پانزده مرتبه بخواند لطف حق در دنیا و اخرت قرین او باشد و هر کس در وقت طلوع افتاب پنجاه و سه (جیم) بنویسید ودر وقت نوشتن مکرّر بگوید (یا باری یا کبیر ) و این نوشته را با خود نگاه دارد زبان بدگویان بر او بسته شود و جماعت ارواح را مشاهده نماید و برکت در عمرش پیدا شود و اگر از منصبی معزول شده باشد دوباره نصف شود و اگر در شب پنشنبه در وقتی که قمر زائد النور (پرنور) باشد هیجده (ح) بنویسد و در هنگام نوشتن مکرر (یا باری یا زکی ) بگوید و این نوشته را با خود نگه دارد سحر و چشم زخم بر او اثر نکند و اگر به مشک و زعفران بنویسید و در حریر پیچیده ودر موم سفید گرفته و در زیر دندان نهد ارواح را مشاهده نماید و اگر کسی لوحی بسازد از سه مثقال سرب مثقال سرب و این نوشته را بر ان نقش نماید که (یا باری فلا شیء کفو یدانیه و لا امکان لو صفه ) زبان بد گویان و خصمان بر او بسته شود و اگر کسی این فقره –(یا باری الننفوس بلامثال خلا من غیره ) را بر تخته ی هفت سر نقشکند و با خود دارد از جادو و چشم زخم محفوظ ماند و رزقش وسیع گردد و نگاه داشتن مکسر این اسم ( باری ) نیز برای مطالب مذکوره نافع است و صورتش این استالباری

 

همراه داشتن و نظر کردن در مربع زیر نیز فواید بسیار دارد و همچنین مکسر صدر موخر این اسم به صورتهای زیر

 

الباری

 

الباری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم