آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و فوائد اسم الاکرم

0

خواص و فوائد اسم الاکرم

شیخ صدوق (ره) فرموده است این اسم به معنای (کریم ) است یعنی صاحب صفت کرم و درگذرنده ی جرمها و تقصبرها ی بنی ادم و مداومت بر این اسم موجب بر امدن مقاصد دنیا و اخرت و حصول عزّت و کرامت است و این اسم مفتاح رزق و برکت است و برای رفع پریشانی بسیار نافع است و چون کسی بر این اسم مداومت نماید روزی او از جایی که گمان نداشته باشد برسد و در بعضی رسایل معتبر است که هر کس اسم (الاکرم) را بر انگشتری نقره ی شرف قمر نقش نماید و آن را در دست کند وسعت و کثرت معرفت او را حاصل گردد و در حال نقش کردن دویست و هفتاد مرتبه این اسم را بخواند و هر کس در روز جمعه در ساعت زهره این اسم را بر نگین زمرد ی نقش نماید پس صدو هشتاد و نه دفعه این اسم را بخواند و انگشتر رادر دست کند و صد مرتبه ی دیگر این اسم را بخواند از خانه بیرون نرود مگر او را چیزی عطا کنند اگر چه روزی صد مرتبه باشد و صورت آن نق این است

الکریمو اگر به این نحو نقش نماید که جمع بین اعدادو حروف باشد بهتر خواهد بود و صورتش این است

الکریمو اگر اسم (الکریم ) را هزار و هشصد و شش مرتبه و اسم (کریم ) ار هزار و ششصد و هشتادو شش مرتبه بخواند در ان فوایدبسیار است نیز اگر کسی مکسر اسم کریم را همراه خود نگاه دارد در وسعت رزق اثری عظیم مشاهده نماید و صورتش این است

الکریمو نگاه داشتن مکسر این اسم نیز خواص بسیار دارد به صورت زیر

الکریم

و اگر کسی بر این ذکر مداومت نماید گناهان او آمرزیده شود و مشهور آفاق گردد (یاکریم العَفوِ ذَالعَدلِ اَنتَ الّذی مَلاَ کُلّ شیء عَدلُهُ)

 

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم