آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش دوم

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق

(۲۶) موجبات امن از فلج چند چیز است
 اول – خواندن آیه الکرسى در وقت خوابیدن
 دوم – سرمه کردن
(۲۷) چند چیز موجب قوت بدن و جسم است
 اول – گوشت خوردن
 دوم – خوردن پیاز
 سوم – خوردن باقلا
 چهارم – خوردن زیتون
 پنجم – خوردن سنجد
 ششم – خوردن انجیر
 هفتم – خوردن کشمش
 هشتم – خوردن حلیم
 نهم – خوردن شیر
 دهم – داخل شدن به حمام در حالى که معده خالى نباشد.
 یازدهم – خوردن به
 دوازدهم – خوردن گوشت کبک
 سیزدهم – نوره گذاشتن و بر طرف کردن موى بدن
(۲۸) چند چیز موجب ضعف بدن است
 اول – شام نخوردن
 دوم – خاک خوردن
 سوم – خوردن چوبک
 چهارم – آب سرد ریختن به بدن در حمام
(۲۹) چند چیز باعث گرفتن سنگ مثانه مى شود
 اول – حبس کردن بول
 دوم – حبس کردن منى در موقع شهوت
 سوم – طول دادن جماع
 چهارم – بعد از خروج منى بول نکردن
(۳۰) چند چیز موجب لاغرى بدن است
 اول – خوردن گوشت خام یا خشکیده
 دوم – هر روز به حمام رفتن
 سوم – مجامعت با پیرزنها
 چهارم – مداومت کردن به خوردن تخم مرغ
 پنجم – مداومت کردن به خوردن ماهى
 ششم – بسیار شکوفه خوردن
 هفتم – ناشتا حمام رفتن .
(۳۱) چند چیز موجب زیادى عقل است
 اول – خوردن چغندر
 دوم – خوردن کدو
 سوم – خوردن سداب
 چهارم – خوردن به
 پنجم – خوردن ترنج
 ششم – خوردن کرفس
 هفتم – خوردن کندر
 هشتم – خوردن سرکه
 نهم – خوردن شنبلیله
 دهم – مسواک نمودن
 یازدهم – حجامت کردن
 دوازدهم – بوى خوش به کار بردن
 سیزدهم – مشاوره کردن
 چهاردهم – مسافرت کردن
 پانزدهم – تجارت کردن
(۳۲) علامت هاى کامل شدن عقل
 اول – مردم از شر او در امان ، و به خیر او امیدوار باشند.
 دوم – زیادى مالش را در راه خدا خرج مى کند
 سوم – از حرف زدن زیاد خوددارى مى کند
 چهارم – از مال دنیا قناعت نماید.
 پنجم – تمام عمر خود از تحصیل علم سیر نشود
 ششم – با رضاى خدا رفتار کردن محبوبتر باشد نزد او از رفتار کردن با رضاى مردم
 هفتم – احسان و خوبى مردم را نسبت به خودش زیادتر مى داند و احسان و خوبى خود را به مردم کمتر حساب مى کند
 هشتم – همه مردم را در نظرش بهتر از خود مى داند.
(۳۳) چند چیز عقل را کم مى کند
 اول – شوخى و مزاح کردن زیاد
 دوم – ترک کردن چهل روز از خورن گوشت
 سوم – بول کردن در آب ایستاده
 چهارم – زیاد خوردن گوشت وحش
 پنجم – بازنشستن از تجارت
(۳۴) چند چیز موجب زیادى حافظه است
 اول – خوردن عسل
 دوم – خوردن کندر
 سوم – مسواک نمودن
 چهارم – خواندن قرآن
 پنجم – حجامت کردن
 ششم – خوردن کرفس
 هفتم – گرفتن ناخنها در روز دوشنبه
 هشتم – زعفران و سعد و عسل را با هم مخلوط و هر روز دو مثقال خوردن
(۳۵) چند چیز باعث کمى حافظه مى شود
 اول – خوردن سیب ترش
 دوم – خوردن گشنیز
 سوم – خوردن پنیر
 چهارم – خوردن نیم خورده موش
 پنجم – بول کردن در آب ایستاده
 ششم – خواندن روى سنگ قبرها
 هفتم – راه رفتن میان دو زن
 هشتم – حجامت کردن در جاى گودى پشت
(۳۶) چند چیز موجب قساوت قلب است
 اول – پر حرفى کردن
 دوم – درازى آرزو
 سوم – ترک ذکر خدا
 چهارم – پرخورى کردن
 پنجم – اصرار در گناه کردن
 ششم – با زنها بسیار آمیزش و صحبت کردن
 هفتم – ستیزه کردن با کم خردان
 هشتم – مجالست و همنشینى با ثروتمندان غافل از خدا
 نهم – خون خوردن
 دهم – چهل روز پشت سر هم گوشت خوردن
 یازدهم – زیاد خنده کردن
 دوازدهم – پس از خوراک بلافاصله خوابیدن
 سیزدهم – گوش دادن به لهو
 چهاردهم – شکار کردن
 پانزدهم – به در خانه سلطان رفت و آمد کردن
 شانزدهم – ریختن خاک به قبر آن که با او قرابت و خویشى دارد.
(۳۷) چند چیز موجب رقت قلب است
 اول – خوردن عدس
 دوم – خوردن انجیر
 سوم – دست کشیدن بر سر یتیم
(۳۸) چند چیز موجب قوت قلب است
 اول – شانه کردن مو در حال نشسته
 دوم – خوردن به
 سوم – عطر و بوى خوش مصرف کردن
(۳۹) چند چیز موجب نور دل و بر طرف شدن وسواس است
 اول – خوردن سرکه
 دوم – خوردن انار
 سوم – خوردن به
 چهارم – شستن سر با سدر
 پنجم – خضاب کردن
 ششم – مسواک زدن
 هفتم – گفتن لا اله الا اللّه
 هشتم – خواندن سوره الناس
 نهم – تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیها.
 دهم – مکرر گفتن این ذکر:

 توکلت على الحى الذى لایموت و الحمدللّه الذى لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا.

(۴۰) چند چیز موجب عم و اندوه است
 اول – میل و رغبت به دنیا
 دوم – پوشیدن کفش سیاه
 سوم – در آستانه در نشستن
 چهارم – از میان گوسفندان گذشتن
 پنجم – ایستاده شلوار پوشیدن
 ششم – پاک کردن دست و صورت با دامن
 هفتم – نافرمانى زیاد خدا
 هشتم – دوست داشتن جاه و منصب
(۴۱) چند چیز غم و اندوه را بر طرف مى کند
 اول – خوردن انگور سیاه
 دوم – خوردن به
 سوم – خوردن میوه جات در اوایلش
 چهارم – خوردن زیتون
 پنجم – خوردن گوشت
 ششم – استعمال بوى خوش
 هفتم – خوردن انگبین
 هشتم – نظر کردن به سبزه و گیاه
 نهم – سوار بر مرکب شدن
 دهم – پوشیدن کفش زرد
 یازدهم – تراشیدن پشت گردن
 دوازدهم – پوشیدن لباس پاکیزه
 سیزدهم – شستن سر با سدر
 چهاردهم – بر طرف کردن غصه از دل مومن
 پانزدهم – شانه کشیدن به سینه پس از شانه کردن موى سر یا ریش
 شانزدهم – شستن سر
 هفدهم – گفتن (لا حول و لا قوه الا باللّه )
 هجدهم – استغفار کردن
 نوزدهم – بسیار گفتن یا رووف یا رحیم
 بیستم – زیارت امام حسین علیه السلام
(۴۲) چند چیز خشم و غضب را بر طرف مى کند
 اول – وضو گرفتن و غسل کردن
 دوم – سجده کردن
 سوم – نشستن اگر بر پاى باشد و بلند شود اگر نشسته باشد
 چهارم – گفتن (لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظیم )
 پنجم – خوردن زیتون
 ششم – خوردن مویز
(۴۳) چند چیز عمر را طولانى مى کند
 اول – خشنود کردن پدر و مادر
 دوم – خوددارى از مردم آزارى
 سوم – احترام و بزرگ داشتن پیران و بزرگان
 چهارم – صله رحم
 پنجم – خوددارى از بریدن درختان تر، مگر در مواقع ناچارى
 ششم – وضوى کامل گرفتن
 هفتم – حفظ صحت
 هشتم – خوش گفتارى با مردم
 نهم – خوبى و احسان به مردم
 دهم – خوشرفتارى با همسایه
 یازدهم – طول دادن به رکوع و سجود در نماز
 دوازدهم – طول دادن به نشستن در سر سفره طعام در موقع اطعام به دیگرى
 سیزدهم – احسان کردن به خانواده
 چهاردهم – با وضو بودن
 پانزدهم – زیادت امام حسین علیه السلام
(۴۴) چند چیز موجب کوتاهى عمر است
 اول – نافرمانى خدا
 دوم – زنا کردن
 سوم – ظلم و ستم کردن به بندگان خدا
 چهارم – قطع صله رحم
 پنجم – قسم دروغ خوردن
 ششم – بى اعتنایى کردن به نماز
(۴۵) چند چیز موجب وسعت رزق است
 اول – خوش خلقى
 دوم – خوشرفتارى با همسایه
 سوم – زیاد به والدین احسان کردن
 چهارم – صله ارحام
 پنجم – صدقه دادن
 ششم – خوبى نیت داشتن
 هفتم – شستن دست پیش از غذا
 هشتم – شستن ظرف خوراک و غذا
 نهم – جاروب کردن خانه
 دهم – روشن کردن چراغ پیش از غروب آفتاب
 یازدهم – خوردن کاسنى
 دوازدهم – خوردن ریزه هاى طعام از کنار سفره
 سیزدهم – شستن سر با ختمى
 چهاردهم – شانه کردن موى سر
 پانزدهم – جاروب کردن درب خانه
 شانزدهم – سرکه در خانه گذاشتن
 هفدهم – گرامى داشتن ناتوآنها
 هجدهم – میانه روى در اقتصاد
 نوزدهم – خلال کردن
 بیستم – خوددارى از شهوت
 بیست و یکم – درستکار و امانت
 بیست و دوم – گرفتن ناخن و شارب در روز جمعه
 بیست و سوم – انگشتر عقیق در دست کردن
 بیست و چهارم – انگشتر یاقوت در دست کردن
 بیست و پنجم – انگشتر فیروزه در دست کردن
 بیست و ششم – استغفار کردن
 بیست و هفتم – گفتن لا حول و لا قوه الا باللّه
 بیست و هشتم – سى مرتبه گفتن (سبحان اللّه و بحمده سبحان اللّه العظیم و بحمده )
 بیست و نهم – دعا کردن برادر مومن ، مومنى را در خلوت
 سى ام – سلام کردن و قل هو اللّه احد خواندن بعد از داخل شدن به منزل
 سى و یکم – خواندن آیه الکرسى
 سى و دوم – گفتن هر روز صد مرتبه
 لا اله الا اللّه الملک الحق المبین

 سى و سوم – خواندن سوره یس
 سى و چهارم – خواندن سوره (و الصافات ) در روزهاى جمعه
 سى و پنجم – خواندن سوره واقعه هر شب
 سى و ششم – خواندن زیارت عاشورا
 سى و هفتم – خواندن نماز شب
 سى و هشتم – توکل بر خدا کردن .
(۴۶) چند چیز باعث فقر مى شود
 اول – زنا کردن
 دوم – غنا
 سوم – خیانت کردن به مسلمان
 چهارم – اظهار فقر کردن در صورتى که فقیر نیست
 پنجم – دشنام دادن
 ششم – مداومت کردن به نافرمانى خداوند
 هفتم – خوابیدن میان نماز مغرب و عشا و خوابیدن قبل از طلوع آفتاب
 هشتم – کثرت حرام خوردن
 نهم – سوال کردن از مردم در حالى که احتیاج ندارد
 دهم – احتکار طعام
 یازدهم – عاق والدین شدن
 دوازدهم – شانه کردن مو در حالى که سر پا ایستاده
 سیزدهم – برخاستن از رختخواب براى بول در حالتى که عریان است
 چهاردهم – جاروب کردن خانه در شب
 پانزدهم – بى اعتنایى به نماز
 شانزدهم – بر طرف نکردن تار عنکبوت از منزل
 هفدهم – سوزاندن پوست سیر و پیاز
 هجدهم – طعام خوردن در حالت جنب
 نوزدهم – ناشسته گذاشتن ظرفهاى کثیف در منزل
 بیستم – لعن کردن فرزندان و دروغ گفتن
(۴۷) چند چیز موجب ترقى در دین و ایمان مى شود
 اول – آموختن مسائل شرعیه
 دوم – خوف از عذاب خدا
 سوم – صبر بر مصائب
 چهارم – وفا به عهد
 پنجم – حج کردن
 ششم – دوست داشتن کمى مال دنیا
 هفتم – دوست داشتن گمنامى
 هشتم – خوش اخلاقى
 نهم – سخاوت
 دهم – خوددارى از زیاد حرف زدن
 یازدهم – احسان کردن
 دوازدهم – داخل نشدن به امر باطل در موقع خشنودى
 سیزدهم – خارج نشدن از حق در موقع غضب
 چهاردهم – تجاوز نکردن از حق خود
(۴۸) چند چیز ایمان و دین را کم مى کند
 اول – بخل
 دوم – زنا کردن
 سوم – بسیار خنده کردن
 چهارم – حسد کردن
 پنجم – غضب کردن
 ششم – غیبت کردن و بدگویى از مسلمان
 هفتم – طمع کردن
 هشتم – بسیار خواب کردن
 نهم – بدخویى
 دهم – بى شرمى
 یازدهم – فروتنى مرد فقیر به ثروتمند بخاطر ثروتش
 دوازدهم – دوست داشتن مال دنیا
 سیزدهم – دوست داشتن جاه و منصب
 چهاردهم – دورى نمودن از علماى دین
(۴۹) چند چیز سبب اداى دین مى شود
 اول – نیت اداى دین
 دوم – مواظبت کردن به دعاهایى که در این کتاب براى رزق گفته شده
 سوم – استغفار کردن و انا انزلناه خواندن
 چهارم – نماز شب خواندن
(۵۰) چند چیز سبب حج رفتن خواهد شد
 اول – هزار مرتبه لا حول و لا قوه الا باللّه گفتن
 دوم – خواندن سوره عم
 سوم – خواندن سوره حج از هر سه روز یک مرتبه
 چهارم – خواندن هزار مرتبه ماشاء اللّه .
 پنجم – بعد از هر نماز بخواند:

 اللهم صل على محمد و آل محمد و اقض عنى دین الدنیا و الاخره .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم