آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش سوم

2

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق

(۵۱) چند چیز موجب محبت و رضاى خداست
 اول – اطاعت و فرمانبردارى از خدا
 دوم – دشمن داشتن اهل معصیت
 سوم – اکرام به فقیر مسلمان
 چهارم – خیر و منفعت رساندن به بندگان خدا
 پنجم – صله رحم کردن
 ششم – سوال کردن از خدا به اصرار
 هفتم – درستکارى و امانت در حرفه و پیشه
 هشتم – مسواک نمودن
 نهم – مرگ را بسیار یاد کردن
 دهم – تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیها خواندن
 یازدهم – بسیار صلوات فرستادن
(۵۲) چند عمل موجب سخط و بغض خدا است
 اول – دست دادن با زن نامحرم
 دوم – فحش و دشنام دادن
 سوم – خواب کردن زیاد
 چهارم – بیکارى زیاد
 پنجم – پر خوردن
 ششم – زنا کردن
 هفتم – خیانت و کینه به مسلمان دیگر
 هشتم – خوارى و اهانت کردن به فقیر مسلمان از جهت فقر
 نهم – احترام و اکرام ثروتمند و مالدار به جهت ثروت او
 دهم – خشمگین کردن والدین
 یازدهم – مدح و ثنا کردن شخص فاجر
 دوازدهم – نا امید کردن کسى که به تو امید دارد
(۵۳) چند چیز باعث عزت انسان مى شود
 اول – خوددارى از مردم آزارى
 دوم – عفو شخصى که به او ستم کرده است
 سوم – قطع طمع و چشم پوشى از آنچه در دست مردم است .
 چهارم – خوش اخلاقى
(۵۴) چند چیز موجب ذلت و خوارى است
 اول – آسان شمردن نافرمانى خدا
 دوم – غفلت کردن از یاد خدا
 سوم – مردم را خشنود کردن با آنچه مورد غضب خداوند است
 چهارم – ترک نمودن حق
 پنجم – اظهار عداوت با پدر
 ششم – اظهار عداوت با طلبکار
 هفتم – بى احترامى به سالخوردگان و پیران
 هشتم – عیبجوئى از مومن
 نهم – اظهار عداوت با سلطان
 دهم – اظهار کردن احتیاج خود به مردم
 یازدهم – خوار کردن مومن
 دوازدهم – باز نشستن از تجارت
(۵۵) چند چیز رفع بلا مى کند
 اول – توبه و طلب آمرزش
 دوم – دعا نمودن
 سوم – صدقه دادن پنهانى
 چهارم – صله رحم کردن
 پنجم – شاد کردن دل مومن
 ششم – گفتن (لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظیم )
 هفتم – خواندن سوره (و الصافات ) در روز جمعه
 هشتم – خواندن دعاى حضرت سید الشهدا علیه السلام
 نهم – انگشتر عقیق در دست کردن
(۵۶) چند عمل که مانع استجابت دعا است
 اول – حرام خوردن
 دوم – ترک امر به معروف و نهى از منکر
 سوم – شراب و اسباب لهو و لعب و قمار در خانه نگاه داشتن
 چهارم – مظالم در ذمه داشتن
 پنجم – میل و محبت به دنیا
 ششم – بى اعتنایى به نماز
(۵۷) چند عمل باعث استجابت دعا است
 اول – گفتن بسم اللّه در اول دعا
 دوم – مدح خداوند عالم
 سوم – صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد
 چهارم – نا امید شدن از مردم
 پنجم – حضور قلب و امیدوار شدن به استجاب دعا
 ششم – اصرار کردن در دعا
 هفتم – انگشتر عقیق در دست داشتن
 هشتم – انگشتر فیروزه در دست کردن
 نهم – چهل مومن را قبل از دعا، دعا کردن
 دهم – صد آیه از قرآن خواندن و پس از آن هفت مرتبه (یا اللّه ) گفتن
 یازدهم – ختم کردن دعا به گفتن (ماشاء اللّه لا حول و لا قوه الا باللّه )
(۵۸) چند چیز باعث آمرزش انسان مى شود
 اول – مصافحه کردن با مومن
 دوم – جارو کردن مسجد
 سوم – روشن کردن چراغ در مسجد
 چهارم – تشییع جنازه
 پنجم – مریض شدن
 ششم – عیادت کردن مریض
 هفتم – روزه مستحبى گرفتن
 هشتم – سیر کردن گرسنه
 نهم – فرستادن صلوات
 دهم – احترام و اکرام کردن به مهمان مومن با گذاشتن متکا و اعمال دیگر
 یازدهم – زیاده سجده کردن
 دوازدهم – دعائم سلام بودن
(۵۹) چند چیزى که باعث عاقبت بخیر شدن است
 اول – خوددارى از صرف کردن نعمتهاى خدا در نافرمانى او
 دوم – مغرور نشدن به حلم خداوند
 سوم – اکرام و احترام کسى که ائمه هدى علیهم السلام را یاد مکند یا دوست مى دارد
 چهارم – دو مرتبه به حج رفتن
 پنجم – انگشتر عقیق سرخ به دست کردن
(۶۰) چند چیز باعث سخت جان دادن انسان مى شود
 اول – بر خلاف حکم خدا حکم کردن
 دوم – گواهى و شهادت دادن به دروغ
 سوم – عاق والدین
 چهارم – نافرمانى خدا کردن
(۶۱) چند چیز باعث آسانى جان دادن است
 اول – دوست داشتن حضرت على بن ابیطالب علیه السلام
 دوم – احسان به والدین
 سوم – صله رحم
 چهارم – دادن لباس به برادر دینى
 پنجم – دادن شیرینى به برادر مومن
 ششم – روزه گرفتن
 هفتم – خوانده سوره یس
(۶۲) چند چیز باعث عذاب قبر است
 اول – ضایع کردن و هدر دادن نعمت هاى خدا
 دوم – بى اعتناى به نماز
 سوم – نمامى (سخن چینى ) کردن
 چهارم – پرهیز نکردن از ترشح بول
 پنجم – دورى کردن مرد از اهل و عیال خود
 ششم – غیبت کردن برادر مومن
 هفتم – دروغ گفتن
 هشتم – بداخلاقى با اهل و عیال
(۶۳) چند چیز موجب امن از عذاب قبر است
 اول – یاد دادن و یاد گرفتن خیر
 دوم – تمام کردن رکوع در نماز
 سوم – شاد کردن قلب مومن
 چهارم – لباس دادن به مومن
 پنجم – خواندن سوره (و الذاریات )
 ششم – خواندن سوره نساء هر جمعه
 هفتم – هر روز صد مرتبه گفتن (لا اله الا اللّه الملک الحق المبین )
 هشتم – خواندن آیه الکرسى
 نهم – چهار مرتبه حج کردن
 دهم – خواندن سوره (حم زخرف )
 یازدهم – مردن در روز جمعه
(۶۴) چند چیز باعث حسرت خوردن در روز قیامت است
 اول – هدر کردن عمر در آنچه خدا انسان را براى آن خلق نکرده
 دوم – وصف و بیان کار خوب براى مردم و مخالفت کردن
 سوم – جمع شدن در یک مجلس و تفرق از آنجا در حالى که ذکر خدا را نکرده اند
 چهارم – کسب مال از حرام و ارث گذاشتن آن به کسى که آن را در طاعت خدا خرج کند
(۶۵) چند چیز باعث مى شود که در روز قیامت انسان وحشت نکند
 اول – خوددارى از شهوات نفسانیه
 دوم – مذمت نفس خود
 سوم – احترام مومن سالخورده
 چهارم – یارى کردن و پناه دادن به مظلوم و بیچاره
 پنجم – خواندن هفت مرتبه سوره (قدر) بر سر قبر برادر مومن
(۶۶) چند چیز باعث مى شود که در قیامت انسان در سایه قرار گیرد
 اول – یارى کردن به مومن و بر طرف کردن غصه او
 دوم – صدقه پنهانى
 سوم – احسان و خوبى به والدین
 چهارم – ترک سخن چینى
 پنجم – تسلیت و تعزیه به مصیبت زده
 ششم – رفتار کردن با مردم آن گونه که مى خواهد مردم با او رفتار کنند
 هفتم – در هر کار رضاى خدا را ملاحظه کردن
 هشتم – اصلاح کردن خود پیش از آن که از دیگران عیبجویى کند
 نهم – مهلت دادن به مقروض یا اغماض کردن از حق و طلب خود
(۶۷) چند چیز که موجب سنگینى میزان اعمال است
 اول – سکوت و خاموشى
 دوم – خوش خلقى
 سوم – ترک آنچه فایده ندارد
 چهارم – لا اله الا اللّه و الحمدللّه گفتن
 پنجم – در موقع بلند شدن از مجلس بگوید سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام على المرسلین و الحمدللّه رب العالمین .
 ششم – تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیها
 هفتم – خواندن نماز شب
 هشتم – در باطن بهتر از ظاهر بودن
(۶۸) چند عمل باعث آسانى حساب است
 اول – حساب خود را کردن قبل از روز حساب
 دوم – خوددارى از شهوات
 سوم – خوبى و احسان به والدین
 چهارم – صله رحم
 پنجم – خوش اخلاقى
 ششم – کم خوردن
 هفتم – شب صدقه پنهانى دادن
 هشتم – دل مومن را شاد کردن
(۶۹) چند چیز موجب گذشتن به آسانى از پل صراط است
 اول – لباس دادن به مومن
 دوم – قرض دادن به برادر مسلمان
 سوم – مواظبت کردن به مریض
 چهارم – کامل وضو گرفتن
 پنجم – به مساجد رفتن
 ششم – امرار معاش و گذران نمودن از دسترنج خود
 هفتم – سعى کردن در حوائج برادر مسلمان خود
 هشتم – اعانت و یارى کردن به مومن بر علیه ظالم
 نهم – محبت حضرت على بن ابیطالب علیه السلام
 دهم – نماز شب خواندن
 یازدهم – مواظبت کردن به نماز جماعت
(۷۰) چند چیز باعث داخل شدن به جهنم است
 اول – بدگویى و فحاشى به مردم
 دوم – مصافحه با زن نامحرم کردن (دست دادن )
 سوم – احترام ثروتمند به جهت ثروتش
 چهارم – راهنمایى کردن و تشویق ظالم به ظلم و ستم
 پنجم – زنا کردن
 ششم – راضى شدن انسان بر سر پا ایستادن مردم در مقابل او
 هفتم – خوردن مال یتیم
 هشتم – اذیت و آزار همسایه
 نهم – حرف زیاد زدن
 دهم – ربا خوردن
 یازدهم – تکبر کردن
(۷۱) چند چیز باعث نجاب انسان از آتش جهنم است
 اول – روزه گرفتن
 دوم – دفع کردن غیبت از مسلمان
 سوم – خوشرفتارى با مردم
 چهارم – لباس دادن به مومن
 پنجم – گریه کردن از ترس خدا
 ششم – دو رکعت نماز در خلوت بجا آوردن
 هفتم – چهل روز نماز را با جماعت خواندن
 هشتم – زیارت حضرت رضا علیه السلام
 نهم – خوردن آنچه از طعام که بر زمین ریخته
(۷۲) چند چیز باعث محرومیت از بهشت مى گردد
 اول – قرض ندادن به مسلمان در وقت احتیاج او
 دوم – آزار همسایه
 سوم – میان خود و مومن حاجب قرار دادن
 چهارم – عاق والدین شدن
 پنجم – دیوثى (کسى است که زن او زنا مى کند و او مى داند)
 ششم – شراب خوردن
 هفتم – جادو کردن
 هشتم – قطع رحم کردن
 نهم – مال حرام خوردن
 دهم – مزد و اجرت اجیر و کارگر را ندادن
 یازدهم – منت گذاشتن بعد از صدقه کردن
 دوازدهم – بخل کردن

چهاردهم – فحش و هرزه گویى
(۷۳) چند چیز موجب داخل شدن به بهشت است
 اول – تقوى و ترس از خدا در خلوت و آشکار
 دوم – احسان به والدین
 سوم – یک روز روزه مستحبى گرفتن
 چهارم – کوتاه کردن آرزو
 پنجم – فراموش نکردن مرگ
 ششم – شرم کردن از خدا چنانچه لازم است
 هفتم – صله رحم کردن
 هشتم – خوش خلقى
 نهم – انصاف کردن با مردم
 دهم – رحم کردن بر یتیمان
 یازدهم – یارى کردن به ناتوانان و ضعیفان
 دوازدهم – تواضع و فروتنى به خدا که او را خلق کرده
 سیزدهم – بر طرف کردن مشکلات از سر راه مسلمانان
 چهاردهم – خوش گفتارى با مردم
 پانزدهم – حاجت برادر مسلمان خود را بر آورده کردن
 شانزدهم – خرج یتیمى را کفالت کردن تا آن وقت که بى نیاز شود.
 هفدهم – یک ساعت در نزد عالم ربانى نشستن
 هجدهم – زیارت کردن حضرت رضا علیه السلام
 نوزدهم – لا اله الا اللّه گفتن با اخلاص
 بیستم – نماز خواندن به جنازه مومن
 بیست و یکم – حیا کردن از نافرمانى نمودن به خدا اگر چه در خلوت باشد
 بیست و دوم – راضى شدن به آن روزى که خدا داده اگر چه کمتر باشد
(۷۴) چند چیز که باید در قبرستان رعایت شود
 اول – آن که با وضو وارد قبرستان شوى
 دوم – بى سلام و دعا از قبرستان نگذرى
 سوم – تا مى توانى بر روى قبور راه نروى
 چهارم – در قبرستان حرف دنیا نزنى
 پنجم – در قبرستان خنده نکنى
 ششم – در قبرستان بول نکنى
 هفتم – از حال آنها عبرت بگیرى و متذکر سفر آخرت بشوى
 هشتم – نقش روى قبرها را نخوانى
 نهم – البته بر سر قبور ارحام و خویشان فاتحه بخوانى
 دهم – هرگاه وارد مقبره اى شدى اول بر سر قبر پدر و مادر بروى فاتحه و دعا و قرآن بخوانى
 یازدهم – بر روى قبر یا پهلوى قبر یا موازى قبر نماز نخوانى
 دوازدهم – به زیارت قبور علما و صالحین که در قبرستان هستند بروى
 سیزدهم – در وقت فاتحه خواندن بر سر قبر رو به قبله بنشینى و دست بر بالاى سر قبر بگذارى
 چهاردهم – دور قبر طواف نکنى مگر قبر پیغمبر یا امام
 پانزدهم – تا بتوانى از براى اموات صدقه بدهى و خیرات کنى
(۷۵) چند خواص صدقه دادن از رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله
 اول – آن که مال را زیاد مى کند
 دوم – درد را شفا مى دهد
 سوم – بلا را دفع مى کند
 چهارم – صاحبش مثل برق جهنده از پل صراط مى گذرد
 پنجم – صدقه دهنده بى حساب وارد بهشت مى شود.

2 نظرات
 1. barane می گوید

  باسلام وسپاس از سایت بسیارعالی تون
  ببخشیدبزرگواردعایاعملی هست برای نگاه نکردن به نامحرم ؟
  دعایی که بشه کسی رااز نگاه کردن به نامحرم منع کرد؟
  بزرگواری میفرمایید

  1. admin site می گوید

   با آدرس زیر مکاتبه کنید
   applytc@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم