آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش اول

2

(۱) چند چیز موجب صحت بدن است :
 اول – مسافرت کردن
 دوم – روزه گرفتن
 سوم – خوددارى از انداختن آب دهان در مسجد
 چهارم – کم خوردن
 پنجم – آب خوردن در روز در حال ایستاده
 ششم – طعام نخوردن مگر در وقتى که گرسنه باشد
 هفتم – خوددارى کردن از خوردن در حالى که هنوز سیر نشده است
 هشتم – جویدن طعام کاملا پیش از فرو بردن آن
 نهم – در وقت خوابیدن دفع بول و غایط نمودن .
 دهم – کم آب خوردن
 یازدهم – خوردن میوه در اوایل فصل آنها.
 دوازدهم – حفظ کردن خود از سرما در پاییز و حفظ نکردن خود از سردى هوا در بهار.
 سیزدهم – خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ صبح ناشتا.
 چهاردهم – خوردن آب باران .
 پانزدهم – شستن دست پیش از خوراک
 شانزدهم – بعد از خارج شدن از حمام ، به قدمها آب سرد ریختن
 هفدهم – خوردن سه کف از آب گرم حمام
 هجدهم – حج و عمره بجا آوردن
 نوزدهم – نماز شب خواندن
(۲) چند چیز موجب بیمارى مى شود
 اول – شام نخوردن
 دوم – پر خوردن
 سوم – خوردن میان نهار و شام
 چهارم – شب ایستاده آب خوردن
 پنجم – زیاد آب خوردن
 ششم – آب خوردن در اثناى غذا خوردن
 هفتم – در آفتاب نشستن
 هشتم – خوردن گوشت خام
 نهم – نشستن در جاى نمناک
 دهم – بالا رفتن از پله ها
 یازدهم – مجامعت با زن سالخورده
 دوازدهم – زیاد ماهى خوردن
 سیزدهم – چوبک خوردن
 چهاردهم – غم و غصه خوردن
(۳) چند چیز نور چشم را زیاد مى کند
 اول – قرآن خواندن از روى قرآن نه از حفظ
 دوم – کندر خوردن
 سوم – خوردن به
 چهارم – پوشیدن کفش زرد
 پنجم – سرمه کشیدن
 ششم – خضاب نمودن با حنا
 هفتم – تراشیدن موى سر از بیخ
 هشتم – مسواک نمودن
 نهم – پیاز خوردن
 دهم – شستن دست بعد از طعام
 یازدهم – مرزه با نمک خوردن
 دوازدهم – سیاه دانه با گردو خوردن
 سیزدهم – گوشت خوردن
 چهاردهم – نظر کردن به گیاهان سبز و سبزه
 پانزدهم – نظر کردن در آب روان و دریا
 شانزدهم – نظر کردن در صورت زیبا
 هفدهم – نماز شب خواندن گ
 هجدهم – گرفتن ناخنها در روز پنج شنبه
 نوزدهم – خواندن آیه الکرسى
(۴) چند چیز موجب کمى نور چشم مى شود
 اول – کندن موهاى زیر بغل
 دوم – خوردن ماهى
 سوم – زیادى موى سر
 چهارم – پوشیدن کفش سیاه
(۵) چند چیز موجب زیادى خون است
 اول – کباب خوردن
 دوم – باقلا خوردن
(۶) چند چیز موجب تصفیه خون است
 اول – کاهو خوردن
 دوم – چغندر خوردن
(۷) چند چیز موجب صافى رنگ و حسن صورت است
 اول – خوردن به
 دوم – خوردن کدو
 سوم – خوردن پیاز
 چهارم – خوردن روغن زیتون
 پنجم – خوردن بادنجان
 ششم – خوردن تره
 هفتم – خوردن سه کف از آب گرم حمام
 هشتم – خوردن مویز
 نهم – خوردن کاسنى
 دهم – خوردن سیاه دانه و گردو
 یازدهم – خوردن انار
 دوازدهم – گرفتن مو از دماغ
 سیزدهم – تراشیدن مرد، سرش را
 چهاردهم – کم خوردن و سیر نشدن از طعام
(۸) چند چیز موجب تقویت معده و هضم طعام است
 اول – خوردن گلابى
 دوم – خوردن به
 سوم – خوردن انار با پیه آن
 چهارم – خوردن سنجد
 پنجم – خوردن باقلا با پوست
 ششم – خوردن کاهو
 هفتم – مسواک نمودن
 هشتم – خوردن سیب
 نهم – خوردن نان برنج
 دهم – خوردن آب سرد
(۹) چند چیز مو را مى رویاند
 اول – خضاب با حنا
 دوم – خوردن انجیر
 سوم – مسواک نمودن
 چهارم – خوردن پیاز
(۱۰) چند چیز موجب محکمى لثه و آرامى درد دندان است
 اول – خلال کردن دندانها
 دوم – خوردن پیاز
 سوم – خوردن سرکه
 چهارم – مسواک نمودن
 پنجم – خضاب کردن
 ششم – بعد از طعام با سعد مضمضه کردن
 هفتم – حجامت کردن
 هشتم – شانه کردن ریش
 نهم – کندر جویدن
 دهم – الحمدللّه گفتن بعد از عطسه کردن
(۱۱) چند چیز موجب خرابى و فساد دندان است
 اول – خوردن شیرینى
 دوم – خوردن آب سرد بعد از خوردن چیز گرم
 سوم – خوردن ماهى و تخم مرغ با هم
(۱۲) چند چیز موجب دفع درد تهیگاه است
 اول – پوشیدن شلوار در حال نشسته
 دوم – خوردن ریزه هاى طعام که از سفره به کنار ریخته
 سوم – انجدان رومى خوردن
 چهارم – خوردن گلابى
(۱۳) چند چیز موجب رفع درد کمر است
 اول – خوردن نخود
 دوم – خوردن حلیم
(۱۴) چند چیز قوت شهوت را زیاد مى کند
 اول – خوردن هویج
 دوم – خوردن پیاز
 سوم – خوردن گوشت با تخم مرغ
 چهارم – خوردن انار شیرین
 پنجم – عطر استعمال کردن
 ششم – پوشیدن کفش زرد
 هفتم – خوردن خربزه
 هشتم – خوردن حلیم
 نهم – خوردن شیر دوشیده تازه
 دهم – خضاب کردن
(۱۵) چند چیز قوت شهوانى را کم مى کند
 اول – زیاد کردن موها
 دوم – پوشیدن کفش سیاه
 سوم – روزه گرفتن
 چهارم – خوردن سداب
(۱۶) چند چیز تب را دفع مى کند
 اول – خوردن عناب
 دوم – خوردن سیب
 سوم – خوردن پیاز
 چهارم – خوردن آب سرد
 پنجم – کباب خوردن
 ششم – خوردن گوشت کبک
 هفتم – قى کردن
 هشتم – عرق کردن
 نهم – خوردن آب جوشیده
 دهم – آب سرد پاشیدن در تابستان به تب دار
 یازدهم – شانه کردن موى سر
 دوازدهم – هزار مرتبه قل هو اللّه احد خواندن
(۱۷) چند چیز باعث گرفتن بواسیر است
 اول – در مستراح زیاد نشستن
 دوم – خوردن ماهى و تخم مرغ
 سوم – خاک خوردن
(۱۸) چند چیز موجب رفع بواسیر است
 اول – انجیر خوردن
 دوم – سنجد خوردن
 سوم – تره خوردن
 چهارم – زردک خوردن
 پنجم – برنج خوردن
 ششم – خوردن سیاه دانه با گردو
 هفتم – طهارت گرفتن با آب سرد.
(۱۹) چند چیز موجب برص است
 اول – خوردن در حالتى که سیر باشد
 دوم – خوردن و آشامیدن در حالى که جنب است
 سوم – غسل و وضو با آبى که با تابش آفتاب گرم شده باشد.
 چهارم – جماع کردن با زن در حال حیض
 پنجم – خوردن تره تیزک در شب
(۲۰) چند چیز موجب امان از برص است
 اول – بادنجان خوردن
 دوم – حنا کشیدن به بدن بعد از نوره
 سوم – کرفس خوردن
 چهارم – ابتدا کردن در اول خوراک با نمک و ختم کردن با نمک
 پنجم – دمل در آوردن
 ششم – شستن سر با خطمى در هر هفته
 هفتم – گرفتن ناخن در روز جمعه
 هشتم – بر طرف کردن غصه از قلب مومن
(۲۱) چند چیز موجب جذام است
 اول – خوردن دشول
 دوم – غسل کردن در آبى که در آن قبلا غسل شده .
 سوم – خلال کردن دندآنهابا چوب ریحان
 چهارم – خلال کردن دندانها با چوب انار
 پنجم – ساییدن پاها با سفال
 ششم – مجامعت کردن با زن حایض
 هفتم – خوردن خون
 هشتم – احتکار کردن طعام
(۲۲) چند چیز موجب امن از جذام است
 اول – خوردن چغندر
 دوم – خوردن سنجد
 سوم – خوردن شلغم
 چهارم – خوردن تره
 پنجم – ابتدا کردن طعام و ختم کردن آن با نمک
 ششم – گرفتن ناخنها در روز جمعه
 هفتم – خوردن کرفس
 هشتم – روئیدن مو در بینى
 نهم – گشادى یقه پیراهن
 دهم – زکام شدن
 یازدهم – اسپند میل کردن
 دوازدهم – خضاب کردن بدن با حنا
(۲۳) چند چیز باعث جنون مى شود
 اول – غایط کردن در میان قبرها
 دوم – راه رفتن در حالى که در یک پا کفش دارد و پاى دیگر برهنه است
 سوم – تنها خوابیدن در خانه
 چهارم – بول کردن در آب ایستاده
 پنجم – خوابیدن پیش از شستن چربى دست .
(۲۴) چند چیز موجب امان از جنون است
 اول – گرفتن ناخنها در روز جمعه
 دوم – صدقه دادن
 سوم – نمک خوردن
 چهارم – خوردن کرفس
 پنجم – شستن سر با خطمى
 ششم – خوردن ریزه هاى طعام یا نان از سفره
 هفتم – خواندن سوره یس
(۲۵) چند چیز باعث فلج است
 اول – خوردن خربزه در حالى که ناشتا باشد
 دوم – خوردن خرماى برنى ناشتا
 سوم – خوردن ماهى
 چهارم – شستشو کردن بدن با آب سرد بعد از خوردن ماهى

2 نظرات
 1. barane می گوید

  باسلام وعرض ادب
  ببخشید بزرگوار عملی هست که بشه انجام داد تا کسی رو از نگاه کردن به نامحرم منع کرد؟

  1. admin site می گوید

   با سلام هر علمی شرایط استفاده خاص خودش رو هم داره.شما اگه مشکل خاصی دارید میتونید با آدرس زیر کاتبه کنید
   applytc@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم