آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ختم کبریت احمر برای رسیدن به حاجات-بزرگترین ختم حاجات

0

ختم کبریت احمر برای رسیدن به حاجات-بزرگترین ختم حاجات

این ختم را بزرگان دین ومجتهدین انجام می دادند و برای رسیدن به حاجتها حکم کبریت احمر را دارد
و زیاد ادعای تجربه کرده اند وسرآمد همۀ ختم هاست

روش انجام ختم:

ابتدا غسل کرده{به نیت حاجت و بهتر است نیت
توبه حقیقی هم داشته باشد وبانیت هردو فقط یک غسل کند} لباس تمیز بپوشد ودر مکانی خلوت بدون اینکه در
میان ختم صحبت کند،انگشترعقیق یمنی یا فیروزه در دست کند دو رکعت نماز حاجت بخواند.بعد از نماز ۷۰بار سوره حمد
و۱۰۰صلوات و۷۹ بار سوره ام نشرح (ام نشرح لک صدرک…
)و۱۰۰۱بارسوره توحید وسپس ۷بار سورۀ حمد بخواند و۱۰۰بار صلوات فرستد..

انشاءالله حاجت برآورده گردد وهیچ تخلف ندارد.این ختم ازجمله اسراراست و اگر برای مصلحتی خداوند جلَّ واعلی نخواسته باشد که
حاجت را برآورده سازد

بعضی این ختم را از ختوم مقیّده شمرده اند و گفته اند باید بعد ازنمازصبح
روزپنجشنبه به آن عمل کند البته اگر در روز جمعه و در مکان شریفی باشد بهتر است.بعضی هم گفته اند
در وقتی که نور ماه زیاد باشد بهتراست.

یعنی ماه در شب چهاردهم و کامل باشد اگر در اون موقع روز پنج شنبه یا جمعه بود فوق العادست اگر نبود هر جمعه یا پنج شنبه ای که به ماه کامل نزدیک میشود را انتخاب کنید.

ذکات ختم:

بعد از انجام ختم مبلغ به اندازه ۱۴ قرص نان بیرون خیرات کنید

و ۱۲ رکعت نماز برای امام زمان و ۵۱ صلوات بفرستید

 

ختم کبریت احمر برای رسیدن به حاجات-بزرگترین ختم حاجات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم