آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حکایت اخلاقی

0

موضوع : حکایت اخلاقی,لا و لا بخور

 

مریضی به ابن سیرین گفت : در عالم خواب کسی به من گفت برای شفای خود (لاو لا بخور ) تعبیرش چیست   ابن سیرین گفت زیتون بخور زیرا خداوند در باره ی ان میفرماید ( لا شرقیه و لا غریبه) این چراغ با روغنی افروخته میشود که از درخت پر برکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی

 

موضوع:حکایت اخلاقی,دنیا و اخرت

 

گویند : شخص نزد ابن سیرین امد و گفت در خواب دیدم که دنیا و اخرت را از دست داده ام ابن سیرین گفت : قدری بنشین سپس مرد دیگری امد گفت در خواب دیدم دنیا اخرت را به دست اوردم  ابن سیرین به اولی گفت تو قران گم کرده ای  گفت اری

سپس ابن سیرین به دومی گفت تو قران یافته ای  گفت اری ان گاه مرد یابنده ی قران را اورده و به شخص اول داده 

 

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم