آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

جدول ساعت نامه,رعایت ساعات و افلاک

109

برگرفته از نرم افزار متاسافت

جدول ساعت نامه

شب و روز

ساعت

۱

ساعت

۲

ساعت

۳

ساعت

۴

ساعت

۵

ساعت

۶

ساعت

۷

ساعت

۸

ساعت

۹

ساعت

۱۰

ساعت

۱۱

ساعت

۱۲

شب شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

روز شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

شب یک شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

روز  یک شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

شب دو شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

روز   دو شنبه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

شب سه شنبه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

روز سه شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

شب چهار شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

روز چهار شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شب پنج شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

روز  پنج شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

شب جمعه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

روز جمعه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

 برای اینکه ساعت رو درست تنظیم کنید تا مشکلی نداشته باشید اولاً باید ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب در شهر شما باشه در کل من برای راحتی شما و به دلیل اینکه بیشتر ساعات روز مورد نیاز است من ۱۲ ساعت روز رو در زیر براتون طبق این فرض که طلوع آفتاب ساعت “۶:۲۰ باشد پس یک ساعت قبلش که ساعت “۵:۲۰ است می شود ساعت اول من یه جدول دیکه طبق همین ساعت پیش فرض براتون در زیر آماده کردم شما در هر روز ببینید چه ساعتی خورشید در شهر شما طلوع میکنه هر ساعتی بود یک ساعت قبلش رو بگیرید ساعت اول مثل زیر و بقیه رو هم یک ساعت یک ساعت تنظیم کن در کل اگر بخواهیم درست حساب کنیم مدت زمان سپری شده بین دو ساعت از “۶۰ دقیقه کمتر و بیشتر هم می شود همیشه شما سعی کنید وسط های ساعت مورد نظرتون عمل خود را انجام دهید.   

ساعت پیش فرض طبق طلوع آفتاب در ساعت “۲۰ : ۶

“۵:۲۰

“۶:۲۰

“۷:۲۰

“۸:۲۰

“۹:۲۰

“۱۰:۲۰

“۱۱:۲۰

“۱۲:۲۰

“۱۳:۲۰

“۱۴:۲۰

“۱۵:۲۰

“۱۶:۲۰

شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

۱شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

۲شنبه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

۳شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

۴شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

۵شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

جمعه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

 رعایت ساعات و افلاک:

تاثیر افلاک و سیّارات در این علم وفن،غیر قابل انکار است.ناگفته پیداست که تاثیر این افلاک به امر یگانه قدرت هستی،خداوند باریتعالی است فلذا این افلاک به خودی خود بی تاثیربوده و فاقد انرژی می‌باشند.با این مقدمه کوتاه،بحث دقیق و اصولی افلاک را پی می‌گیریم:

 سیّارات هفتگانه هر کدام دارای تاثیراتی خاص بر دعای نوشته یا خوانده شده می‌باشند.به طور مثال تاثیر فلک زحل،تاثیری شرّ و بد بوده و در مقابل،تاثیر فلک مشتری تاثیری خیر و خوب می‌باشد.فلذا علمای فن قائل بر آنند که اگر شخصی قصد دارد با نوشتن یا خواندن دعایی،مشکلاتی را حل کند باید در ساعات خیر به این عمل بپردازد و گرنه جوابی نخواهد گرفت.بدین ترتیب اهمیت حفظ ساعات و رعایت آنها از وظایف اصلی شخص نویسنده و خواننده دعا می‌باشد.

در اینجا لازم است تا قبل از نگارش جدول ساعات، ابتدا افلاک سبعه (سیّارات هفتگانه) و تاثیرات آنها بیان شود:

جدول سیارات سبعه(۱)

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

۱)زحل:

 این فلک به خاطر تاثیر بسیار نحسی که دارد به نحس اکبر و فلک الموت معروف است.اثرش در زمین به صورت سردی،سنگینی و یأس نمود پیدا می‌کند.این کوکب در اعمال شرّ مثل آوارگی،جدایی،مریضی،قتل و.. کاربرد دارد.لازم است گفته شود که هر فلکی از افلاک سبعه در طول سال،روز بخصوصی دارد که به شَرَف آن فلک معروف است.روز ۲۱فروردین ماه هر سال،روز شرف زحل بوده و روز ۲۱ مهر روز هبوط آن می‌باشد.دعاهای شری که دراین روز نوشته شود تاثیرشان به مراتب بیشتر از روزهای دیگر است.علاوه بر آن،بروج جدی (دی) و دلو (بهمن) خانه زحل و بروج سرطان (تیر) و اسد(مرداد) وِبال این فلک هستند.از روزهای هفته روز شنبه،و از شبها شب چهارشنبه به فلک زحل تعلق دارد.

۲)مشتری:

دومین فلک از افلاک سبعه بوده و به سعد اکبر معروف است.فلکی که تاثیری پر برکت داشته و در اعمال خیر مثل ایجاد الفت،محبت و کارگشایی و…کاربرد دارد.شرف مشتری روز ۱۵ دی ماه هر سال و هبوطش روز ۱۵ تیرماه می‌باشد.بروج قوس (آذر) و حوت (اسفند) خانه مشتری بوده و بروج جوزا (خرداد) و سنبله (شهریور) وِبال آن هستند.از روزهای هفته روز پنج شنبه و از شبها،شب دوشنبه به مشتری تعلق دارد.

۳) مریخ:

معروف به نحس اصغر.از این فلک برای ایجاد دشمنی،بستن کارها،ایجاد شک وسوء اعتقاد در افراد استفاده می‌شود.شرف این فلک در روز ۲۸ دی ماه بوده و هبوطش روز ۲۸ تیرماه است.بروج حمل (فروردین) وعقرب(آبان) خانۀ مریخ بوده و ثور(اردیبهشت) و میزان(مهر) وبال مریخ می‌باشند.روز سه شنبه و شب شنبه تعلق به مریخ دارند.

۴)شمس:

 چهارمین فلک ازافلاک سبعه می‌باشد.عباراتی همچون نیّر اعظم یا فلک السلطنه که در وصف این فلک به کار می‌روند نشان از تاثیر نیکوی آن دارد.از تاثیرات این فلک می‌توان به تسلط و تسخیر قلوب و همچنین به بالا بردن مقام و منزلت در میان مردم اشاره نمود.شرف شمس روز۱۹ فروردین ماه بوده و هبوطش روز۱۹ مهرماه می‌باشد.از بروج دوازده گانه فقط اسد(مرداد) خانه شمس می‌بوده و دلو(بهمن) وبال آن است.از روزها روز یک شنبه و از شبها شب پنج شنبه تعلق به شمس دارند.

۵)زهره:

 این فلک به فلک الشرف و سعد اصغر معروف است.از فلک زهره غالبا برای ایجاد سرور و شادی،میل نمودن به طرب و غنا استفاده می‌شود.شرف این فلک روز ۲۷ شهریور ماه و هبوطش روز۲۷ اسفند می‌باشد.بروج ثور(اردیبهشت) و میزان(مهر) خانه زهره و عقرب(آبان) و حمل(فروردین) وبال این فلک هستند.روز جمعه و شب سه شنبه به زهره تعلق دارند.

۶)عطارد:

 این فلک،ممزوجه است.یعنی هم در اعمال خیر و هم در اعمال شرّ کاربرد دارد.البته غالب اعمال ظریفه مثل احضار جن در ساعت عطارد انجام می‌شود.روز ۱۵ اسفندماه،روز شرف عطارد و هبوطش روز۱۵ شهریورماه است.جوزا(خرداد) و سنبله(شهریور) خانه عطارد بوده و حوت(اسفند) و قوس(آذر) وبال آن هستند.از روزها روز چهارشنبه و از شبها شب یک شنبه تعلق به عطارد دارند.

۷) قمر:

 این فلک نیز ممزوجه می‌باشد.انجام طلسمات خارق العاده در ساعت قمر زود نتیجه می‌دهد.شرف این فلک روز ۳ آبان ماه و هبوطش روز۳ اردیبهشت ماه می‌باشد.از بروج،فقط سرطان(تیر) خانه قمر بوده و وبالش جدی(دی) می‌باشد.روز دوشنبه و شب جمعه تعلق به قمردارد.

نکته: معروف است که می‌گویند:زحل،رئیس الافلاک است و مشتری،قاضی بوده،مریخ حدّالدّور،زهره مطرب،عطارد کاتب،شمس نیّراعظم و قمر جاسوس الافلاک می‌باشد.

وجه تسمیه افلاک:

     از آنجا که این افلاک علاوه بر حرکت سماوی خود،ذاتاً نیز متحرکند به همین جهت در زبان عرب به آنها سیارات سبعه می‌گویند.ناگفته پیداست که از حرکت آنها تاثیرات متفاوتی در عالم آشکار شده و در اکثر چیزها موثر واقع می‌شوند.هر کدام از این افلاک دارای جایگاه بخصوصی در آسمان بوده،علاوه بر آن مشخصه هایی نیز برای هر یک ذکر کرده اند که در جدول زیر مشاهده می‌شود:

جدول سیارات سبعه(۲)

افلاک

ترتّب افلاکی

رنگ

عاملِ روز

موکل

ترتّب اقلیم

اسامی فارسی

قمر

اول

سبز

دوشنبه

یعوائیل

هفتم

ماه

عطارد

دوم

فیروزی

چهارشنبه

اسمائیل

دوم

تیر

زهره

سوم

سفید

جمعه

میمون

سوم

ناهید

شمس

چهارم

طلایی

یک شنبه

کلکائیل

چهارم

خورشید

مریخ

پنجم

سرخ

سه شنبه

بخراوائیل

پنجم

بهرام

مشتری

ششم

زرد

پنج شنبه

مهمائیل

ششم

برجیس

زحل

هفتم

سیاه

شنبه

ازقائیل

اول

کیوان

 البته درشکل و رنگ سیّارگان و همچنین در موکّلان آنها،بین علمای این علم اختلاف نظر وجود دارد،و لکن آنچه که اکثر بزرگان بر آن قائلند جدول فوق می‌باشد.

بعد از بیان افلاک و تاثیر آنها در عالم طبیعت،لازم است تا ساعات این افلاک در طول شبانه روز نگاشته شود.جدول زیر که بنابر فرمایش اساتید گرامی،توسط حضرت ابوالمعاشر(رحمه الله علیه) تألیف شده که پس از مدتی به سبب کثرت نقل و تصرف بی جا، دچار اختلافاتی در ساعات شد،فلذا جناب حکیم ابوالعشری(رحمه الله علیه) این اشتباهات و اختلافات را برطرف نمود.جدول این است:

جدول ساعات سیارات(۳)

روزها

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

شبها

۵شنبه

جمعه

شنبه

۱شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشینبه

۱

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

۲

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

۳

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

۴

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

۵

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

۶

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

۷

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

۸

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

۹

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

۱۰

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

قمر

مریخ

۱۱

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

زحل

شمس

۱۲

زحل

شمس

قمر

مریخ

عطارد

مشتری

زهره

بنابر جدول فوق،روز و شب، هر کدام به ۱۲ ساعت تقسیم شده اند. منظور از ساعت اول در روز،از لحظۀ طلوع آفتاب تا یک ساعت و در شب از غروب آفتاب تا یک ساعت می‌باشد.ساعت دوم در روز و شب،دقیقا بعد از گذشت یک ساعت بعد از طلوع آفتاب در روز،و در شب،یک ساعت بعد از غروب آفتاب می‌باشد،باقی ساعات هم بدین منوال حساب می‌شود.

البته ناگفته نماند در اوقاتی که روز طولانی تر از شب و بالعکس می‌باشد باید ساعت روز و شب بر ۱۲ تقسیم شود.به طور مثال فرض کنید ساعات روز در تیرماه ۱۶ ساعت می‌باشد،با این حساب ساعات شب باید ۸ ساعت باشد که جمعا ۲۴ ساعت میزان شود.حال ساعات روز را باید بر۱۲ تقسیم نمود تا مدت زمان هر کدام از افلاک مشخص شود،به این معنا که باید از ساعات روز،۱۲ عدد کم کنیم :۴=۱۲÷۱۶بعد از تقسیم ساعات روز بر۴،۱۲ساعت باقی می‌ماند.حال باید این ۴ ساعت(یعنی ۴ تا ۶۰ دقیقه) نیز بر ۱۲ تقسیم شود:

۲۰=۱۲÷۲۴۰=۶۰×۴

اکنون متوجه شدیم که سهم هرفلکی ۱ساعت و۲۰ دقیقه می‌باشد.

ساعات شب نیز به همین صورت بر ۱۲ تقسیم می‌شود؛ ۸ ساعت یعنی ۸ تا ۶۰ دقیقه، پس:                                  ۴۸۰=۶۰×۸

حال ۴۸۰ دقیقه بر ۱۲ تقسیم می‌شود:

۴۰=۱۲÷۴۸۰

اکنون مشخص شد که سهم هرفلکی درشب ۴۰ دقیقه می‌باشد.

برای خشنودی قلب نازنین آقا امام زمان صلوات

دایره المعارف فال و علوم متافیزیک

مجموعه کتابهای علوم غریبه

آموزش عملی خودهیپنوتیزم و یوگا

109 نظرات
 1. هدیه می گوید

  سلام ببخشید ساعت مشتری فردا ،یعنی چهارشنبه چه ساعتی هست من متوجه توضیحات نشدم ۱۴ دی ماه

  1. hamid-azar می گوید

   سلام ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ تماس بگیرید تا استاد راهنماییتون کنن
   ۹ صبح تا ۴ عصر

 2. Leila می گوید

  سلام استاد ارجمند ممنون می شم پاسخ من رو بدین من نرم افزار هم دانلود کردم اما مواردی رو متوجه نشدم
  یکی اینکه منظور شما از شب شنبه از غروب جمعه تا طلوع شنبه هست یا از غروب شنبه تا طلوع یکشنبه.
  مورد دوم که خیلی برام مهم تره ابتدا نوشتین ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع افتاب هست اما بعد در توضیحات پایانی فرمودید از زمان طلوع افتاب…
  ممنون میشم پاسخم رو بدهید

 3. محمد می گوید

  سلام شرف زهره در چه زوز هایی است وهر سال تغییر میکند یا نه

  1. hamid-azar می گوید

   سلام شرف زهره اگه منظورتون ساعات کواکب زهره است
   در نرم افزار متا سافت قابل یافت است

 4. کیمیا می گوید

  این سایت درست گزاشته اموزش علوم غریبه رو؟؟؟؟

  1. hamid-azar می گوید

   سلام بله

 5. محمد می گوید

  سلام, بزرگوار چار سوال رو حذف میکنید

  باز میپرسم, اگر ساعت روزه ما, ۱۳ ساعت هم باشه, بازهم باید تقسیم بر ۱۲بشه؟ تقسیم بر ۱۳ یا متغیر نباید بکنیم؟
  این درسته واقعا؟

  1. hamid-azar می گوید

   سلام
   باید تقسیم بر ۱۲ بشه

 6. پژهام می گوید

  سلام استاد
  من الان ساعت غروب و طلوع رو یکساعت عقب بردم
  و بینش رو هم یک ساعت یک ساعت هارو حساب و ساعت هر فلکی درآوردم, متنهی مشکل اینجاست که به بیشتر از ۱۲ “عدد” ساعت یا صورت فلکی درامده!!!!!
  (گفتید روز باید ۱۲ تا یک ساعت برای هر فلکی باشه {ممکنه بیشتر یا کمترم بشه}, ولی برای من موقع محاسبه, تا بخواد برسه به ساعت غروب ۱۳ تا میشن)
  الان روز جمعا ۱۳:۳۶ دقیق ست, مشکل چیه, این محاسبه درسته؟

  1. hamid-azar می گوید

   ۱*سلام برای حل مشکلات خویش شما باید سرکتاب با قرآن بگیرید که(وجود هرگونه سحر وجادو بستگی و همزات و حسودان و بختک و شهوت و بخت گشایی و امور خیرو شر دشمنان شما و…..)تماس بگیرید ۰۹۹۱۶۷۷۷۶۲۹در ساعات ۹صبح تا ۴عصر ………………………………………………………………………………………………………………………..
   ۲*ویا برای پاسخ به سوالات شما و یا دریافت ذکر و یا سرکتاب گم شده یا گرفته نشده شما به شماره ۰۹۳۰۶۷۱۸۳۷۱ تماس حاصل فرمایید در ساعات ۹صبح تا ۴ عصر

 7. محمد می گوید

  سلام, با توضیحایتی که دادید که یک ساعت قبل, طلوع و غروب رو در نظر بگیریم
  اگر فرض بر این باشه که:
  طلوع ۶:۲۰
  غروب ۱۹:۲۰

  و یک ساعت میکشیم عقب:
  طلوع ۵:۲۰
  غروب ۱۸:۲۰

  الان تعداد ساعت روز میشه مثلا ۱۳:۳۶ و بعد تقسیم بر ۱۲ که هر فلکی ۱:۰۸:۰۰
  مشکل اینجاست, که یک ساعت – یک ساعت که حساب میکنم, بیش از ۱۲ مورد میشه, درواقع ۱۳ افلاک میشن تا دقیقا برسه به آخرین ساعت (۱۸:۲۰)
  راه حل چیه؟ ۱۲یا۱۳ تا شدنشون مهم نیستن؟ فقط مهم اینه هست که برسه به ساعت غروب آفتاب؟

  1. hamid-azar می گوید

   ۱*سلام برای حل مشکلات خویش شما باید سرکتاب با قرآن بگیرید که(وجود هرگونه سحر وجادو بستگی و همزات و حسودان و بختک و شهوت و بخت گشایی و امور خیرو شر دشمنان شما و…..)تماس بگیرید ۰۹۹۱۶۷۷۷۶۲۹در ساعات ۹صبح تا ۴عصر ………………………………………………………………………………………………………………………..
   ۲*ویا برای پاسخ به سوالات شما و یا دریافت ذکر و یا سرکتاب گم شده یا گرفته نشده شما به شماره ۰۹۳۰۶۷۱۸۳۷۱ تماس حاصل فرمایید در ساعات ۹صبح تا ۴ عصر

 8. Iman می گوید

  با تشکر از توضیح کامل شما
  با این محاسبه ای که انجام داده اید تو بلندی روزهای تیرماه ساعات سیارات تغییر میکند؟
  وفقی رزق،محبت و قبول عامه میخوام بنویسم استاد گفته در روز دوشنبه ساعت قمر(اولین ساعت قمر)
  طلوع افتاب شهرمون ۵:۵۱ دقیقه هست
  ممنون میشم راهنمایی کنید بین چه ساعاتی میشه که از قمر نگذره و نحس نباشه.خواهش میکنم جواب صحیحو بدید خدا خیرتون بده

  1. hamid-azar می گوید

   سلام برای حل مشکلات خویش شما باید سرکتاب با قرآن بگیرید که(وجود هرگونه سحر وجادو بستگی و همزات و حسودان و بختک و شهوت و بخت گشایی و امور خیر دشمنان شما و…..)تماس بگیرید ۰۹۳۰۶۷۱۸۳۷۱در ساعات ۹صبح تا ۴ عصر ویا برای پاسخ به سوالات شما و یا دریافت ذکر و یا سرکتاب گم شده یا گرفته نشده شما به شماره ۰۹۳۰۶۷۱۸۳۷۱ تماس حاصل فرمایید در ساعات ۹صبح تا ۴ عصر

 9. سلیم می گوید

  سلام
  نرم افزار متاسافت از لحظه طلوع تا غروب رو به عنوان ساعات روز در نظر گرفته

 10. سلیم می گوید

  منظور شب چیه؟
  بعنوان مثال شب شنبه؟
  آیا بعد از غروب روز جمعه یا بعد از غروب روز شنبه

  1. hamid-azar می گوید

   سلام
   بله بعد از غروب روز حمعه درست است

 11. رادمهر می گوید

  با سلام وقت بخیر و خدا قوت. من میخواستم لوح شرف مشتری بنویسم میخواستم بدونم زمان دقیق نگارش چه وقت هست ممنون از پاسخ شما

  1. hamid-azar می گوید

   سلام
   در ر وز های یک شنبه پنج شنبه و جمعه در ساعات مشتری
   بنویسید (ساعات سیارات را میتوانید از متا سافت به دست اورید)
   http://inapply.com/product/diamond-coated-girls-ring/

 12. مصطفی می گوید

  سلام میشه بپرسم زمان دقیق تسدیس یا تسلیث مریخ با مشتری چه موقع هست.لطفا اگه امکان داره جواب رو به ایمیلم یا به شماره تلفنم بفرستیدبازم ازتون خواهش

 13. Marjan می گوید

  سلام الان کسی پاسخ گو هست

  1. hamid-azar می گوید

   بفرما

 14. سما می گوید

  سلام تقریبا یک ماه شده سایت چهارسوق خرابه درست نمیشه؟

  1. hamid-azar می گوید

   بزودی درست میشه

 15. سما می گوید

  سلام تو سایت چهار سوق دقیقا همون ساعت طلوع افتاب رو ساعت اول میدونه شما یک ساعت قبلش رو .کدوم درسته ؟ اینجوری خیلی متفاوت میشه

  1. hamid-azar می گوید

   ۱ ساعت قبلش

   1. سما می گوید

    پس چهار سوق اشتباه میگه پس چرا همه میگن سایتش معتبر و درسته

    1. hamid-azar می گوید

     درسته

 16. منتظر می گوید

  سلام.برای باطل کردن دعا اگر آب روان مثل رودخونه نباشه باید چه کار کرد؟

  1. hamid-azar می گوید

   باید حتما بندازید تو اب روان

 17. میهمان می گوید

  سلام برای پنجشنبه این هفته ساعت مشتری می خواستم دعایی رو بنویسم اما نمی دونم ساعت مشتری چه زمانی هست، سایت ۴soq هم کار نمی کنه از کجا دیگه می تونیم ساعت رو متوجه بشیم؟ ممنون

  1. hamid-azar می گوید

   یا نرم افزار متا سافت را تهیه کنید از سایت یا منتظر بمونین سایت ۴سوق درست شه

   1. ... می گوید

    کی درست میشه☹️☹️

    1. hamid-azar می گوید

     بزودی

 18. Mhp می گوید

  سلام شوهرم آدم خانم بازیه اما مدتی هست زنی اونو جذب خودش کرده بطوری که دور زنای دیگه رو خط کشیده وقت و پولشو صرف اون میکنه چطور میتونم بفهمم شوهرمو طلسم کرده یا نه؟

  1. hamid-azar می گوید

   فرم بررسی پر کنید تا مشکلتونو حل کنم

 19. زهرا می گوید

  سلام استاد خسته نباشید .استاد جان امام حسین پیاممو پاک نکنید .استاد ب سایت ۴ سوق مراجعه میکنم اولین ساعت روز از طلوع شروع شده اما شما هم در جواب کاربران هم در بخش آموزش فرمودین از یکساعت قبل طلوع ساعت اوله .میخوام تعویذ بتویسم تورو خدا راهتمایی کنید .

  1. citadm می گوید

   هرچی ک ما نویشتیم طبق همون کار کنید

 20. منتظر می گوید

  با سلام.
  ممنون از سایت زیباتون.باور کنید اگه ۱۰۰ تا کتاب در مورد علوم غریبه می خوندم این همه چیز یاد نمی گرفتم.
  فقط یه دو تا سوال داشتم که شاید برای سایرین هم پیش اومده..این دو مورد بد جوری ذهنم و مشغول کرده..

  اول اینکه یه ساعت قبل از غروب افتاب می شه اخرین ساعت روز..مثلا اگه غروب افتاب ۲۰:۳۰ باشه یه ساعت قبلش می شه ساعت ۱۹/۳۰ یعنی اخرین ساعت روز.. که اول اخرین ساعت روز هم از ۱۸/۳۰ شروع می شه..حالا استنباطم درسته یا نه؟ ا
  دوم:وقتی طی یه ختم مد نظرمون به یه روز نحس به تمام معنا بر بخوریم اون ختم و تو اون روز ادامه بدیم یا نه؟
  با تشکر.

 21. Mrym می گوید

  سلام استاد خسته نباشین من دارم به اصرار خونوادم با کسی ازدواج میکنم که علاقه ای بهش ندارم یک هفته دیگه قراره عقد بشیم خواستم بدونم دعایی هست که انجام بدم تو این مدت اونا خودشون پا پس بکشن؟

  1. citadm می گوید

   http://citar.ir/formbaresee/
   فرم بررسی پر کنید تا بررسی بشه

 22. زهرا می گوید

  سلام استاد شبتون بخیر خواهش میکنم پیام منو پاک نکنید .و ایمیل خودتون رو قرار بدین برای ما ممنون

  1. citadm می گوید
 23. majid می گوید

  این همه توضیح دادین..فقط نگفتین که آخر روز چه ساعتیه..یک ساعت قبل از غروب یا موقع غروب.
  با تشکر.

  1. citadm می گوید

   قبل از غروب

 24. غزل می گوید

  سلام مجدد.من چند بار تلاش کردم برای واریز پول جهت پر کردن فرم.حتی از حسابم هم برداشته شده اما متنی میاد که نوشته خطا در واریز و اینا.لطفا راهنماییم کنید.

  1. admin site می گوید

   اگر پول به حسابتون بر نگشت به ادرس زیر پیام بدید
   https://telegram.me/team_inapply

 25. غزل می گوید

  سلام استاد بزرگوار.هر چند نمیشناسمتون اما از دقت و حوصله ای که برای پاسخگویی به سوالات به خرج میدین معلومه انسان والایی هستین.بنده یه مدتیه که خواسته ای دارم و به هیچ صورتی جواب نمیگیرم.حتی از یه نفر هم خواستم تا با دعاهای قرآنی کمکم کنن که بی نتیجه بوده.واقعا تحمل این شرایط برام سخت شده.اگه مقدور باشه میخواستم یه شماره تماس بفرمائید تا مشکلموق بگم و در صورت تمایل راهنمایی و کمکم کنید.

  1. admin site می گوید

   ببینید اینکه شخصی جواب نمی گیره یا کارش پیش نمیره چند حالت داره البته نه اینکه حالا یه بار جواب نگرفت یا بعضا دوبار کلا ناامید بشه و خودش رو مشکل دار بدونه بلکه این مورد برای اشخاصی هست که موردشون خیلی حاده. این موارد یا در اثر سحر و جادو هست یا بستگی و همزاد . باید بررسی بشه کدوم حالتش هست و درمانش چی هست لطفا فرم معاینه رو پر کنید تا بررسی بشه
   http://4soq.ir/onlinemoaine#

 26. جواد می گوید

  سلام ببخشید دوباره مزاحم شدم ،
  کلا هیچ جوری نمیشه اذن استاد گرفت ؟
  اگه راهی هست لطفا کمکم کنید

  1. admin site می گوید

   اذن استاد زمانی می گیرید که آموزش ببینید بعدش اجازه میدن دست به کار شید

 27. جواد می گوید

  سلام بنده دوتا سوال داشتم که ممنون میشم کمکم کنید
  ۱- برای نوشتن دعایی در باب رزق نوشته اول ماه نوشته بشه و طالع فرد قمر در عقرب نباشه ، حالا طالع فردی از ۱ تا ۳ ماه قمر در عقربه حالا این دعا رو چه جوری باید نوشته بشه
  ۲- اذن استاد رو چه جوری باید تهیه کنم ؟ آیا آدابی داره ؟
  خیلی ممنون که وقت گذاشتید

  1. admin site می گوید

   اگر اذن میخاد که کلا کار شما نیست
   در مورد نوشتن این دع هم باید صبر کنید روزهای قمر در عقرب ای فرد تموم شه

 28. گلاب می گوید

  با سلام
  ساعت زحل در تاریخ ۵و۶ بهمن ۹۵ در شهر یزد را به من بگویید.

  1. admin site می گوید

   با سلام
   لطفا در سایت متا یا سایت ۴soq.ir مراجعه کنید و ساعت زحل رو در سایت محاسبه کنید

 29. علی می گوید

  سلام خسته نباشید،میخواستم بدونم جدول اولی درسته یا دومی و اینکه جایی نوشتید آفتاب از ساعت۶:۲۰طلوع میکنه یکساعت قبلش ساعت او له و یه جا هم نوشته بود فاصله زمانی بین طلوع و غروب آفتاب را بدست آورده و بر دوازده تقسیم میکنیم کدومش درسته که طبق اون عمل کنم ؟فاصله زمانی هر کواکب منظورم است

  1. admin site می گوید

   برای ساعات دقیق به سایت http://4soq.ir مراجعه فرمایید

 30. انا اعطیناک الکوثر می گوید

  سلام اگر خودم توی ساعات سعد دعا بنویسم اشکالی داره?

  1. admin site می گوید

   نه عزیز فقط اداب رو رعایت کن و از ادعیه های قرآنی استفاده کن

 31. F.kh می گوید

  سلام وقتتون بخیر وشادی
  ۱-لطفا راجب این که حرف اپل اسم،دعا و اسم خواننده دعا یکی باشد توضیح دهید
  ۲-میزان زکواه برای دعا چقدر است
  ۳-کواکب یک شخص را بخواهیم بدست بیاوریم اگر اسم. شخص و مادرش را جمع و تقسیم بر۷کردیم جواب ۰شد وبعد اسم هود شخص را تقسین بر۷کردیم باز هم ۰شد تکلیف ویست؟!
  سپاس از شمل
  ممنون میشم وقت گران بهاتوتو برام بزارید و سوالاتمو پاسخ بدید
  روزگارتونسبز

  1. admin site می گوید

   ۱-متوجه سوالتون نشدم
   ۲-بستگی به دعا داره
   ۳-اگر صفر شد در واقع هفت است
   ۴-

 32. جواد هوشنگی یزدی می گوید

  سلام الان در شهرما روز۵شنبه طلوع افتاب۰۵/۲۹وغروب۱۹/۳۴ مباشد بگیداولین ساعت روز (مشتری) چه ساعتی واولین ساعت شب چه ساعتی است

  1. admin site می گوید

   دوست عزیز به سایت ۴soq.ir بروید و در قسمت بالا شهر خودتو انتخاب و دکمه محاسبه رو بزن و بعد ببین ساعت مشتری چه زمانی هست

 33. ن می گوید

  باسلام واحترام
  درمواردی که اسم مادر لازم است ،اگه اسم مادر را نداشته باشیم چکاربایدبکنیم؟

  1. admin site می گوید

   سلام
   اسم مادر لازم است
   و اینکه می گویند به جای نام مادر از اسم حوا استفاده می کنند درست نیست

 34. ن می گوید

  ممنون از شما

  1. admin site می گوید

   خواهش میکنم
   وظیفه است

 35. بنده گرفتار می گوید

  استادبزرگوارسلام.آیاعامل درتهران هست چگونه پیدا کنم ویاراهی هست جز شرایط انجام تعویذبرای دشمن قوی که قدرت مقابله راندارم چون موقع انجام دعاخواندن یانوشتن انرژی زیادی داره که سردردشدیدوفشاربه قفسه سینه نیاید وطبق دستورشمااجراکنم باتشکرقبلی

  1. admin site می گوید

   با سلام از نماز های یومیه را سر وقت انجام دهید و طهارت داشته باشید و حق الناس را رعایت نمایید مجموع های ۱۰۰ باب باطل سحر مشکل گشا زبان بند و اسرار الوجود را تیهه نمایید با صبر و دقت مطالعه نمایید و بعد استفاده کنید مطمعن باشید که اگر اصول را رعایت نمایید مطلوب حاصل می شود

 36. hosein می گوید

  سلام استاد من مجموعه ها را خریداری کردم.
  لطفا چند تا سوال داشتم
  ۱- سه روزی که در ماه نحس هستند کدام هستند؟ در سی دی نبود
  ۲-آیا در زمان اضطرار میتوان درتمام روزهای نحس نوشت (حتی در نحس طالع) ولی دعای رفع نحس را خواند؟
  ۳-روزهای قمر در عقرب در تقویم نجومی کدام است؟ منظوردر تقویم مصباح زاده است؟
  ۴-آیا برای باطل سحر هم باید دقیقا در غیر روز نحس عمل نکرد؟
  ۵-بعضی خواندنی ها یا نوشتنی ها طولانی هستند اگر صبح شروع کنیم طول میکشد.آیا ایرادی ندارد که تا ساعت بعدی طول بکشد؟
  ۶-فایل صوتی اسما تیجان رو میشه بدین چون اعراب و نقطه ها موقع خواندن اشتباه نشوند؟
  ۷-مدفون کردن در گلدان کوچک خانگی قبوله یا باید حتما توزمین دفن بشه؟
  ۸-اگر دعایی آتشی بود ومعلوم نبود که مشترک هست یا نه پس میتوان برای طالع خاکی استفاده کرد؟
  ۹-محاسبه ستاره افراد که گفته اید در میرداماد کبیر آمده ولی چرادر کتب دیگرستاره رو طور دیکه حساب میکنن؟
  ۱۱٫۳۰ تا۱۳٫۳۰ نباید نوشت ولی طبق جدول اینها ساعات خوبی هم هستند پس باید استفاده نکرد؟

  1. admin site می گوید

   با صبر و دقت مطالعه نماید مجموعه ها را روشن می شود دوست عزیز

 37. بنده گرفتار می گوید

  سلام استاد اندازه چند.درچند سانت وقطر خشت چقدرباشد.تقریبی نیم خشت ۱۹×۸سانت درست کرده دعا راخواندم وزمان حوض انداختن همان لحضه نتونستم آیانتیجه می گیرم فردای آن روز رفتم

 38. زری می گوید

  سلام ساعت الان که طلوع۶٫۴۵وغروب۱۶٫۵۶ساعت مریخ درصبح چندمی شوداستادطبق برنامه شمامی تونم تعویذبغض راانجام دهم وآیاموکل راصدا کنم یا بنویسم درمورد خشت خام انازه تقریبی می تونم خشت باخاک معمولی درست کنم نه سی هم دارم امابازنشدممنونم جوابم رازودتر بدید استادبزرگوار

  1. admin site می گوید

   البته با این که سوالتان واضح نیستند ولی شما طبق توضیحات انجام دهید و خشت خاک معمولی است البته

 39. بهروز می گوید

  سلام من شماره تراکنش را دادم اما برام نیومد

 40. اهواز می گوید

  لطفا ی نرم افزاری معرفی کنید که بشه ساعتای مشتری و غیره را مشخص کنه اخه با بدجور نیاز دارم

 41. اهواز می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر سایت اگه امکانش هست خواهش میکنم اگه نرم افزاری هست که بشه ساعتهای دقیق معمولی که بشه دونست ساعت مشتری یا بقیه کواکب چه ساعتایی هستن رو مشخص کنه یا که بی زحمت شما بگید خواهش میکنم چون بدجور لنگ ساعتا هستم

  1. admin site می گوید

   بخش اموزش نرم افزار ها را اگر به درستی مطالعه نمایید مشکتان رفع می شود

 42. admin site می گوید

  خوب این یعنی چی من چیکارش کنم ماله چه نرم افزاریه چه روزیه خواهش می کنم از همه کار برا برای ما دلسوز نباشن فقط دلشون واسه خودشون بسوزه در زمینه دانلود اگه مشکل دارین و میخوان مشکلشو زودتر حل شه شماره تراکنش نام محصول خریداری شده و تاریخ خرید را به همراه ایمیلشان در سوال و جواب ارسال نمایند شمارا به خدا قسم دقت و صبر داشته باشید واقعا پاسخ گویی با این شرایط کاربران دارد برایم مشکل ساز می شود من نمی توانم تمام وقت روزم را در سوال و جواب بگذرانم.

 43. بهروز می گوید

  سلام من صد باب محبت را خریداری کرده ام اما ایمیلم را اشتباه زده بودم چکار کنم واینکه پنجشنبه ساعتی که عطار به مشتری نزدیک باشد را دقیق توضیح بدهید یا جمعه ممنون

  1. admin site می گوید

   با سلام شماره تراکنش با نام محصول روز خرید با ایمیل درستان را پیام کنید تا رسیدگی شود

 44. امیر می گوید

  سلام استاد،خسته نباشید.
  ساعت اول را به دو شکل نوشته اید و من نوع اشتباهش را انجام دادم یعنی ساعت اول را از طلوع آفتاب شروع کردم و حالا که درستش رو دیدم متوجه شدم که توی ساعت نحس افتاده و من نمیدانستم.
  من باطل سحر را خواندم آیا اتفاق بدی برام می افته؟چیکار کنم که این اتفاق نیفته؟
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

  1. admin site می گوید

   از مجموعه ۱۰۰ باب باطل سحر استفاده کنید من همیشه متذکر می شوم که صبر نمایید و نرم افزار را به درستی و قدم به قدم استفاده نمایید تا انشا الله به مطلوبتان برسید

   1. امیر می گوید

    استاد من به تازگی مجموعه کتابهای علوم غریبه شما را تهیه کردم .
    در حال حاضر به دلایلی قادر به دانلود ویا دریافت این مجموعه نیستم.
    اگر ممکنه برای رفع احتمالی اثرات بد این اشتباه(با توجه به اعمال باطل سحری که در ساعت نحس انجام دادم) من را راهنمایی کنید.

    1. admin site می گوید

     از مجموعه ۱۰۰ باب باطل سحر استفاده نمایید پیشنهاد من به همه کاربران این است که اندکی صبر نمایید و به ترتیب مجموعه های ۱۰۰ باب را تهیه نمایند که با توضیحات کامل بسیار مجرب است و اثر گذار

 45. سید می گوید

  سلام استاد.خواهشا این نظرمو پاک نکنین!!خواهشا!!
  استاد مرم خانم یه سوالی پرسیده بودن که تو نظرات اگه جوابشو داده بودین الان منم مزاحمتون نمیشدم!میخواستم ببینم ساعت اول بالاخره یه ساعت قبل طلوع آفتابه یا از لحظه طلوع آفتاب یه ساعت شروع میشه؟چون زیر ۲تا جدول هرکدوم یه چیزی نوشتین!و واقعا موضوع مهمیه!خودتونم میدونین یه ساعت اینور اونور شاید برهتو ساعت نحس!ممنون میشم استاد نظرمو پاک نکنین و جواب بدین!!!

  1. آذر می گوید

   سلام
   یک ساعت قبل از طلوع آفتاب

 46. najm می گوید

  سلام درطلسمات محبت شکل طلسم مهمه؟مثلا در طلسمی از شما یک سری اعداد به صورت عمود تا پایین بود…اما در جای دیگر همان طلسم با همان اعداد به صورت افقی وشکل مربع چند خانه بود…فرق دارند؟

  1. admoon می گوید

   بله فرق میکنن.شما هر طلسمی را عین همان بنویسید

 47. حسن می گوید

  باسلام هربسته دی ویدی علوم غریبه یه شماره استاد جداگانه داره تو اصفهان هم شماره استاد دارید اگه این بسته علوم غریبه رو خریداری کنیم ممنون

 48. maryam می گوید

  با سلام ممنون که با حوصله جواب سوالهامو میدین.

  الانم یه سوال دارم. ساعت اول بالاخره لحظه طلوع آفتانب شد یا یه ساعت قبلش؟توضیحات زیر هر جدول متفاوته
  ممنون

  1. maryam می گوید

   چرا جواب نمیدین پس؟

   1. admoon می گوید

    سلام.ببخشید سوالتونو دوباره تکرار بفرمایید.؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم