آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تشخیص بیماری از نوع خوابی که میبینید

26

شناختن نوع بیماری از نوع خوابی که شخص میبیند

۲- بشکل مار یا افعی

این شکل خواب دیدن بمعنی خادم سحر هستش اگر این مار دور پاهای شخص قفل شده باشه یعنی اینکه سحر بهش اثر کرده ومبتلا شده واگر ببینه که مار دنبالش میکنه بمعنی اینه که واسش سحر درست کردن وموکل سحر درحال تلاشه که وارد بدنش بشه اگر مار بزرگ بوده این جن از بزرگان ودارای مرتبه بالائی هستش اگر دارای بال دیده شد جن طیار و خادم حمام ها واگر ماری در حال خزیدن بر زمین بود از عمار المکان واگر مار سیاه تیره دیده شد جن یهودی ومار زرد رنگ جن نصرانی ومار سفید جن مسلمان هستش

۳- بشکل شتر

شتر درخواب دیدن بمعنی جن مارد هستش واین نوع جن در بین جنیان از مقام و مرتبه بالائی برخورداره ولی بر حسب شخص خواب دیده این نو ع جن مارد مختلف میادش اگر دید شتر در حال دنبال کردنشه یعنی اینکه هنوز وارد بدن نشده ولی شدیدا منتظر فرصته که به جسم رسوخ کنه دراین حالت باید بیمار متوسل بشه به سوره شریفه بقره وادعیه واذکار رسیده در برابر سحر وجادو ومزاحمت شیاطین واگر شتر بتونه بیمار رو گاز بگیره یعنی وارد بدنش شده وسحر بهش اثر کرده

۴- بشکل اسب

در این مورد اگرجن بشکل اسب دیده شد یعنی اینکه جن وارد بدن شده آنهم بدون سحر بدلائل دیگری مانند تجاوز وتعدی ومزاحمت بی دلیل 

۵- بشکل گرگ

دیدن گرگ درخواب دال بر جن شر ولی با حیله های ضعیف هستش که بهترین راه دست گذاشتن بر کمر بیمار وخوندن قرآن است که فشار زیادی بر جن وارد میشه

۶- بشکل ماهی ومارهای آبی

این خواب دلالت دارد بر جن های بحری(دریائی) مثل غواص های جن است

و این جنها بیشتر موکل سحر نوشیدنی هستند ویا این نوع اذیت وآذار رسوندن بخاطر ورود به آب رودخانه یا آب دریا بدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بوده که باعث تعدی جن میشود

۷- بشکل میمون

در این نوع از خوابها که بسیار نادر هستش جن خادم سحر که موکل شده به اذیت بیمار این جن با تذکر دادن ویاد آوری روز قیامت وعذاب و عقاب خدا ودیگر مسائل شرعی که اثر شدید بر حال جن دارد ومیتوان بر او غلبه نمود وچه بسا دست از آزار بکشد.

اگر بشکل گوریل دیده شد جنی است از بزرگان قبیله خودش

اگر میمون کوچکی دیده شده از نوع عمار با رتبه متوسط تشخیص داده میشود

۸- بشکل سگ

اگر جن بصورت سگ سیاه به خواب بیمار دیده شود یعنی خادم سحر یهودی است اگر به رنگ زرد دیده شد نصرانی وساکنان حمام هاست اگر درخواب سگ به انسان حمله کند یعنی برای شخص جادو درست کردن ولی هنوز جن وسحر وارد بدن نشده واگر سگ شخص را گاز بگیرد یعنی سحر براو اثر کرده

۹-بشکل ببر

دیدن ببر در خواب بمعنی جن شر ومتمرد هستش وزود شکست میخورد ودر زمان معالجه اگر احساس خطر کند با سرعت زیادی از بدن فرار میکند ولی بار دیگر بر میگردد چون خائن وغدار است واین نوع جن ها ساکن صحرا ها هستند

۱۰- بشکل جیرجیرک وعقرب

این نوع حشرات در خواب دلالت دارد بر نوع ضعیفی از جن که در بعضی مواقع بصورت سگی کوچک هم دیده میشود ودر زمان معالجه با سختی بحرف می آید آنهم بخاطر ترس شدیدی است که از معالج دارد

۱۱- بشکل شیر

چنانچه جن بشکل شیر در خواب بیمار دیده شود یعنی جنی از مرتبه بزرگان واز اشرار آنهاست واکثرا کافرند واحیانا مسلمان هم دارند بروایتی از پیامبر اکرم اسلام که فرموده ( اللهــــــم إنى أعوذ بک من أســــد وأسْـــــوَد ) خداوندا بتو پناه میبرم از شیر واز سیاه

۱۲- سواری بر حیوان

این نوع خواب بیمار یعنی جنی از نوع خبره واستاد در وارد شدن به اجساد انسانها وبا دردسر وشدت زیاد ومقاومت در برابر معالج از بدن خارج میشوند واین مورد از سحر هم نادر هستند که بیشتر آنها مسلمانند

۱۳- جغد

دیدن جغد در خواب از خادمین حمام هاست وسریع به بدن وارد میشن چون از نوع طیار وکافر به خدا ویا غیر دین اسلام هستند بر اثر سحر یا تعدی وارد بدن میشوند ودر انتقام گرفتن از بیمار خیلی سریع عمل میکنن و ضربه بر چشم ودیگر اعضاء وارد میکنند این نوع از جن را با قرائت قرآن بر آب معالجه مجبور به خروج از بدن میکنند واگر از بدن خارج شد بندرت شده بازهم برگردند وبیشتر بر کودکان اثر گذار هستند وبیمار از خستگی مفرط درزمان خواب وبی خوابی ویا خوابهای وحشتناک بیش از حد شکایت دارد که در این موارد خقاش هم در خواب این نوع بیماران دیده شده

۱۴- گراز

دیدن گراز در خواب همانند موارد سگ در خواب بیمار هستش در نوع رنگ ومذهب شبیه هم هستند رنگ قرمز گراز مسلمان ورنگ سیاه یهودی ولی گراز سیاه وسفید در خواب امکان مسلمان بودنش هست رنگ زرد نصرانی یا کافر که مورد استخدام بیشتر ساحرین آنهم بعلت قدرت تحمل زیاد در زمان معالجه است این نوع جن در آخرین مهره کمر ساکن میشود وامکان دارد این جن بدون سحر وارد بدن شخص شود که در این مورد بیمار در غذا خوردن زیاده روی کرده وعلاقه دارد در خرابه ها ومحل های آشغال با بوی بد ساکن شود یا مدتی بنشیند یا مرتب این محل هارا درخواب میبیند معالج میتواند با فشار بر کمر مریض این جن را بحرف در بیاورد این نوع جن از مشک وزعفران وگلاب وآب قرائت شده که بر بدن(عورتین) بزنند بسیار متأثر میشود واز پوشیدن لباس تمیز و شنیدن آیاتی که در شأن یهود ونصاری نازل شده شدیدا عذاب میکشد

۱۵- گربه

دیدن گربه در خواب بیمار همانند موارد ببر است ولی گربه ماده جنی است که از طریق سحر بر زنها وارد میشود ونه بر مردها کار این ماده جنها مخصوص موارد عشق هستند که شخصی عاشق شخص دیگری بشود وتوسل کند به سحر وجادو که بتواند به عشق خود برسد و بیشتر این ماده جنها از مسلمانها و نصرانی ها هستن

۱۶- خر

دیدن دراز گوش یا الاغ یا همان خر درخواب بیمار جنی از بزرگان طایفه جنیان است که این جن پلید در صورت باطل کردن سحر خود اقدام به تجدید سحر در بدن بیمار مینماید جنی از مارد های طغیان گر با قدرت زیاد که تحمل زیادی در برابر معالج وکلام خدا از خود نشان میدهد واز پاهای بیمار برای مقابله ودرگیری وضربه زدن به معالج استفاده وکمتر از دست استفاده میکند واز صدای نهیق در زمان خواب بیمار ودر زمان قرائت قرآن میتوان وفهمید که از چه نوع جنی است این جن بعداز مدتی از قرائت قرآن باعث میشود بیمار عرق کرده ودرخواست آب میکند در این مورد معالج بهتر است خود را با کلمات قرانی خوب محافظت کند بخصوص چشم ها وگوشها ودهان چون جن موکل اقدم به فوت کردن به معالح مینماید ودرعلوم غریبه به این نوع فوت کردن جن (نفخه الجن) میگویند که خطر ناک است

این نوع از جنها ساکن صحرا هستند و از طریق سحر بر آدمی مسلط میشوند وکسی از ساحرین قادر به استخدام این نوع از جن نیستند مگر از خبرگان واستادن با تجربه

۱۷-خار پشت

این نوع حیوان در خواب دال بر جن سیار است که یا بعضا با آدمی در منزل ویا در خرابه ها واماکن متروکه زندگی میکند و در زمان آذار ومزاحمت وارد جسم انسان میشود در این حالت بیمار شبها ویا روزها زمان خواب در ناحیه کمر و آخرین مهره احساس درد وحرکت غیر عادی مینماید

این نوع جن از راه رحم وارد بدن بیمار شده که شخص گرمای زیادی همانند تب کردن را احساس میکند دراین موارد میتوان با غسل دادن یا ریختن آب بر سر بیمار جن را مجبور بر حرف زدن کرد وسپس معالجه نمود

 

***********************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

***********************************

 

شناختن نوع بیماری از نوع خوابی که شخص میبیند

26 نظرات
 1. مهسا می گوید

  سلام استاد من یبار ازخواب بیدار شدم بین خواب و بیداری،انگار یه جغد رو سر بچم ک ۳سالشه خوابیده بود دیدم ک سریع از نظرم محو شد،الان بچم چشماش خیلی ضعیفه،دکترم تعجب کرده.مطلب شماروخوندم خواستم ببینم ربطی داره الان چشماش ب این موضوعات و اینکه باید چیکارکنم باتوجه ب اینکه باطل سحر عمری ازتون گرفتم

  1. hamid-azar می گوید

   سلام شما باید سرکتاب بگیرید
   ۰۹۳۸۴۱۲۴۱۴۶ واساپ پیام بدید

 2. alma می گوید

  سلام من چندوقت پیش خواب انگارجن دیدم که به شکل کوچولووالبته یه قیافه خاصی داشت توخواب میدونستم جن هست خیلی ترسیدم ودچاراسترس وحشت شدم تواشپزخونه بود مندویدم سمت خانواده م وگفتم جن دیدم بعددیدم یه پسربچه سواراسب داره میادوادمای زیادی همراهیش میکردنلباس یه پوشش سربه رنگ سفیدداشت ودورتادورش مثل قصربودیکی ازافرادی که همراهیش میکردگفت این پیامبرهست توخواب میگفتیم این بچگی های پیغمبرهست اون لحظه ازفکرجن وترس راحت شدم دلیل این خواب چیست؟

  1. admin site می گوید

   تعبیر خواب انجام نمی دیم

 3. محمد می گوید

  سلام شما نوشتید اگر مار درحال خزیدن ببینیم از عمار مکان هست ، یعنی چی ؟
  یعنی چون عمار مکان خوندیم اینطوری شده ؟
  میشه راهنمایی کنید ؟؟ممنون

  1. admin site می گوید

   یعنی اینکه ممکنه در منزلتون چیزهای خوبی نباشه باید اصراف عمار بخونید

 4. مریم می گوید

  ببخشید منظورم برای از بین بردن سحر خواب مار بود

  1. admin site می گوید

   ببینید مار در خواب یا دشمنه یا سحر و جادو

 5. مریم می گوید

  متشکرم. من غسل آب کافور دوشنبه صبح ها انجام میدم.برای سحر خواب ماهی که میبینم کافیه استاد؟

  1. admin site می گوید

   ماهی در خواب روزیه

 6. مریم می گوید

  سلام استاد ظهرتون بخیر.
  من چندسال پیش خواب دیدم یه ما از روی درخت به چشمام خیره شد و به سمتم زهرش رو پرتاب کرد ولی بهم نخورد. چندوقت بعد خواب دیدم به چوپان که انگار عارف بود یه مار به سمتم پرتاب کرد ولی مار راهش رو گرفت و از کنارم رد شد. و اغلب خواب دریا و رودخانه و ماهی های مرده و زنده میبینم.
  یعنی مشکلات زندگیم و بسته شدن بختم ممکنه به این خواب ها مربوط باشن؟
  متشکرم

  1. admin site می گوید

   ماهی که روزیه اگر زنده و تاره باشه.
   مار هم یا دشمنه یا سحر

 7. یاسی می گوید

  سلام استاد عزیز. استاد من اب با کافور رو درست کردم و به خانوادم دادم که ازش استفاده کردن من دیشب در خواب دیدم یه مار بزرگ سبز رنگ که سه تا سر داشت خونه پدرم بود که یهو این مار بزرگ به سه تا مار تبدیل شد و من و پدرم دنبالش کردیم که بکشیمش دوتا رو کشتیم ولی سومی فرار کرد و نتونستیم پیداش کنیم. استاد این خواب من دلیلش چیه. نشونه خوبیه یا بد

  1. admin site می گوید

   اثرات این آب و کافوره که سحر داره برطرف میشه ادامه بده

 8. علی می گوید

  سلام خسته نباشید خواب دیدم دو تا گربه سفید و متوسط به یه گربه سیاه و بزرگ حمله کردن بعد یکیشون زخمی شد بعدش خودمو دیدم که انگشتام خورد شده بیدار شدم به طور نا خود اگاه سوره فلق و ناس رو خوندم ممنون میشم بهم بگین علت چی بوده

  1. admin site می گوید

   مشکلی نیست اگه دفعه دیگه دیدی برام بفرست

 9. فاطمه می گوید

  باز هم سلام استاد من معمولا خواب مار میبینم یا داره خودم رو دنبال میکنه یا خانوادم ولی تا حالا تو خواب مارها اسیبی نرساندن یعنی به جوری یا فرار میکردیم یا میکشتیم یه چیز دیگه ای هم که هست گاهی وقتها خواب میبینم ک شیطان داره بهم نزدیک نیشه نمیبینمش تو خواب ولی حسش مبکنم و دارم پشت سر هم صلوات میفرستم و حمد نیخونم و بسم الله الرحمن الرحیم میگم ایا دلیلی بر سحر و جادو هست؟؟؟

  1. admin site می گوید

   بله این خواب هایی که همیشه داری تکراری میکبینی وجود سحره ولی تعبیرش اینه که بر تو هنوز مسلط نشده و خیلی هم سحرت ضعیفه.
   از باطل سحر اب کافور استفاده کن

 10. علی می گوید

  سلام
  اگر دید شتر در حال دنبال کردنشه این ب معنی اینه ک براش سحر درست کردن ولی هنوز وارد بدنش نشده وشدیدا دنبال فرصته تاوارد بدنش بشه دراین صورت باید به سوره بقره و ادعیه واذکار رسیده در برابر سحر وجادو ومزاحمت شیاطین پباه برد
  ۱/چه ادعیه و اذکاری روباید خوند ؟

 11. نوشین می گوید

  استاد ممنون از پاسخگوییتون/ خدا سایتون رو از سر ما کم نگنه/ استاد الان که دعای دفع همراد دارم و دیگه از اب کافور استفاده نمیکنم چون دعا رو باطل میکنه/ استاد جسارتا میتونم فقط اب رو بریزم توی خونم و دفتر وکالتم؟؟ یا نه دیگه توی خونم و دفتر وکالتم نمیتونم بریزم و دعای دفع همزادم رو باطل میکنه؟؟ ممنونم

  1. admin site می گوید

   دوست من آب رو بده به خانوادت یا دوستات

 12. نوشین می گوید

  سلام استاد بزرگوار/ شرمنده اگه سوالم بیربط هست استاد من به دوستم اب کافور دادم که استفاده کنه/ و چندبار تا حالا استفاده کرده/ بهم میگه خواب میبینه که تو یه جنگلی هستن که توش حیوانات مریض هستن و میگه یه اسب میبینه که سفیده و میلنگه و دوباره خوب میشه و دوباره میلنگه/ و یه عقاب سفید میبینه که مریضه و همش یه عقاب سیاه هر جا میره دنبالش میاد و هرچی میخواد پرواز کنه بال هاش میریزه و عقاب سیاه ولش نمیکنه/ دوستم میگه اون عقابه شکلش وحشتناک و بزرگه ولی تو خواب تو ذهن من میفهمم عقابه/// استاد این خواب ها معنی خاصی دارن؟؟؟؟ ربطی به اب کافور داره؟؟؟ میشه اگه ربط داره محبت کنین بفرمایین معنیش چیه و راهنماییمون کنین؟؟؟ بازهم ممنون ازتون

  1. admin site می گوید

   بله واکنشهایی برای رفع سحره.وقتی سحری که از بدنت در حال باطل شدن باشه این واکنش ها رو هم داره. این نشون میده سحر داری و داره کم کم باطل میشه

 13. امیر می گوید

  من اصلا خواب و خواب واضح نمیبینم یکی دو سال هست که اینطور شدم.
  من تابحال شب جای دیگه ای نخوابیدم ولی دو شب خونه یکی از دوستانم خوابیدم هر دو شب خوابهای کامل و واضح دیدم و بعد از اون هم دوباره خونه خودمون چیزی ندیدم.
  اگر دلیلش سحری یا چیزی هست که ممکنه توی خونه ما باشه چکار باید بکنم تا بتونم خواب ببینم.

  1. admin site می گوید

   دو تا پیشنهاد بهت میکنم. یا فرم زیر را پر کن و تا خوب بررسی کنم ببینم اصلا شما سحر دارید یا همزاد یا مشکل دیگه ای؟
   http://4soq.ir/onlinemoaine#
   و یا از نرم افزار بصیرت استفاده کنید تا با نسخه هایی که در داخل تم قرار دادر میتوانید تشخیص دهید که سحر دارید یا نه و اگر دارید دقیقا شخص را شناسایی میکنید و و ان سحر را هم باطل میکنید
   http://inapply94.com/downloads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88%D8%AC/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم